fbpx

Minder positive kadernota 2020-2023

Andere jaren werd nogal eens de loftrompet gestoken voor de Kadernota, een opmaat naar de Programmabegroting. Dit jaar ligt er wel een goed leesbare kadernota met een overzichtelijke indeling naar programma’s, maar met een duidelijk minder positief resultaat. Het wordt nog een hele uitdaging om te komen tot een sluitende Programmabegroting 2020. Dan wordt de doorrekening gemaakt en krijgen we werkelijk inzicht in de financiële positie, weerstandsvermogen etc. Met name de Meicirculaire is een grote tegenvaller. Voor dat deze uitkwam konden alle wensen om te investeren in de leefbaarheid van Vught goed ingelost worden. Maar zoals we wel weten schommelen de rijksuitkeringen nogal en kunnen we er met de Septembercirculaire alweer heel anders voor staan. Maar toch. Met name de forse structurele uitgaven van ruim € 1,2 miljoen in het sociaal domein zijn van grote invloed en drukken zwaar op de meerjarenbegroting. Nog een groot nadelig effect is het anders om moeten gaan met de BTW-compensatie van ca € 700.000. En dat alles maakt dat de Meerjarenbegroting onder druk komt te staan.

En natuurlijk ook niet te vergeten de financiële gevolgen van grote dossiers als de Rijksinfra. Deze zijn echter niet direct van invloed op de kadernota. De kosten van de reconstructie N65 worden n.l. gedurende de looptijd van het project worden ten laste van de bestemmingsreserve Rijksinfra gebracht. Hiermee bereiken we dat alle risico's en onzekerheden tijdens de looptijd niet van invloed zijn op het vereiste structurele evenwicht in onze meerjarenbegrotingen.
Is de rek er dan financieel uit en moeten we fors gaan schrappen of onnodig snijden?  Nee zeker niet. De Jaarrekening 2018 had nog een positief resultaat van bijna € 1,3 miljoen. Wat met instemming van de gemeenteraad is toegevoegd aan de algemene reserves. Wat ons betreft moet er zeker ruimte te vinden zijn voor investeringen die min of meer al beloofd zijn zoals b.v. in de accommodatie van Zwaluw VFC., de Battle Axe, Linie1629, een tweede fietsbrug bij de rotonde Postweg/Bosscheweg.
Uiteraard moeten we wel kijken naar mogelijke bezuinigingen of het door kunnen schuiven van bepaalde investeringen. Daarom zijn wij blij met de toezegging van de wethouder om met een ombuigingsdocument te komen waarbij wij als gemeenteraad in de gelegenheid worden gesteld om aan de knoppen te draaien en goede keuzes kunnen maken. Deze komen aan de orde bij de behandeling van de begroting in het najaar van 2019.           
                             

 

 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations