Minder positive kadernota 2020-2023

Andere jaren werd nogal eens de loftrompet gestoken voor de Kadernota, een opmaat naar de Programmabegroting. Dit jaar ligt er wel een goed leesbare kadernota met een overzichtelijke indeling naar programma’s, maar met een duidelijk minder positief resultaat. Het wordt nog een hele uitdaging om te komen tot een sluitende Programmabegroting 2020. Dan wordt de doorrekening gemaakt en krijgen we werkelijk inzicht in de financiële positie, weerstandsvermogen etc. Met name de Meicirculaire is een grote tegenvaller. Voor dat deze uitkwam konden alle wensen om te investeren in de leefbaarheid van Vught goed ingelost worden. Maar zoals we wel weten schommelen de rijksuitkeringen nogal en kunnen we er met de Septembercirculaire alweer heel anders voor staan. Maar toch. Met name de forse structurele uitgaven van ruim € 1,2 miljoen in het sociaal domein zijn van grote invloed en drukken zwaar op de meerjarenbegroting. Nog een groot nadelig effect is het anders om moeten gaan met de BTW-compensatie van ca € 700.000. En dat alles maakt dat de Meerjarenbegroting onder druk komt te staan.

Lees meer

Postweg/Bosscheweg, tweede fietsbrug turborotonde

Gemeentebelangen is blij dat er een tweede fietsbrug wordt aangelegd bij de rotonde Postweg/Bosscheweg. Met de realisatie wordt optimaal invulling gegeven aan een verkeersveilige ontvlechting van fietsers, voetgangers en autoverkeer. Een betere doorstroming van het verkeer is niet alleen in het belang van ’s-Hertogenbosch maar ook van Vught. De drukke en gevaarlijke rotonde op de grens van Vught en Den Bosch is al jaren onderwerp van gesprek. Er worden met regelmaat fietsers omvergereden. Ook in de Vughtse raad leidde de rotonde het afgelopen jaar tot reuring.

Lees meer

Roerige politiek in de arena

Tijdens de laatste roerige Raadsvergadering van 6 juni jl. werden Kim Dorna (PvdA-GroenLinks), Kees van de Elzen (SP) geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Peter van Campen (CDA) werd benoemd tot burgerlid. Tot zo ver had de avond zelfs een feestelijk tintje.
De laatste tijd echter, blijkt D’66 er een sport van te maken om allerlei bommetjes af te laten gaan, die, als de rook is opgetrokken, enkel losse flodders blijken te zijn. Zo ook de met betrekking tot de motie van wantrouwen tegen onze wethouder Peter Pennings wat te maken had met de toegepaste prijsverhoging door Bunte bij het plan Schoonveld. De wethouder werd verweten dat hij de Raad niet voldoende heeft geïnformeerd over de wijzigingen in het plan en de prijsverhogingen die vervolgens zijn doorgevoerd.
Wij zullen de feiten derhalve nog even voor u op een rij zetten:
De prijs van de woningen was begin 2018 gemaximeerd op € 220.000,00 + eventuele kosten voor gasloos bouwen. Sinds juli 2018 is gasloos bouwen verplicht gesteld. De nieuwe maximumprijs voor goedkope gasloos gebouwde woningen is door de Raad vastgesteld op € 250.000,00. Hieraan wordt door Bunte voldaan conform contract en gestelde kaders van de Raad.

Lees meer

Raadsleden tijdelijk uit de roulatie

Momenteel zijn er twee fractieleden van Gemeentebelangen Vught afwezig wegens gezondheidsredenen.
Jacqueline de Waal heeft in april een dubbele operatie aan haar onderrug ondergaan en bij
Joseph Verzandvoort is de afgelopen week een open hart operatie uitgevoerd.
Beiden wordt een voorspoedig herstel gewenst en uiteraard hoopt de fractie hen t.z.t. weer in goede gezondheid
in hun midden terug te zien.

    

            

 

 

Openbare fractiebijeenkomst 26 maart a.s.

Op dinsdag 26 maart a.s. 20.00 uur houdt Gemeentebelangen Vught weer een openbare fractiebijeenkomst in Café - Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught. De fractie wil graag met u praten over de voorstellen voor de komende commissievergaderingen Ruimte, Bestuur en Samenleving en de Raadsvergadering.
Deze voorstellen zijn: Positieve Gezondheid; Zienswijze Kadernota 2020 en Beleidsvisie 2019-2023 GGD; Aanvraag rijksbijdrage voor ruiming conventionele explosieven; Beantwoording schriftelijke vragen woontoewijzing Isabellaveld; Koersdocument invoering Omgevingswet;  Actualisatie uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2019-2022; Bestemmingsplan Grote Zeeheldenbuurt en Startnotitie Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant.
Uiteraard is er ook ruimte om overige onderwerpen, waar u als burger of ondernemer mee te maken heeft, bespreekbaar te maken.

Lees meer