fbpx

Nieuws Gemeentebelangen

Vught - Cromvoirt - Helvoirt


In memoriam Bert Sidler

05 mei 2021

Bedroefd, maar dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor Gemeentebelangen, hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons oudste lid,

                             Bert Sidler

Wij zullen Bert, als betrokken Vughtenaar, met het hart op de tong en oog voor de omgeving en mensen om hem heen, enorm missen en wensen Liesbeth en familie alle sterkte toe bij dit grote verlies.

Namens,

Bestuur & fractie Gemeentebelangen

Hart van de Baarzen

20 april 2021

 

                                             Vught, dinsdag 20 april 2021

 

Betreft: Bewonersavond toekomstvisie ‘Hart van de Baarzen’

Beste bewoner van de Baarzen,

Onlangs ontving u een brief van de gemeente Vught met een uitnodiging voor de digitale bewonersavond van vanavond via www.youtube.com/gemeentevught waarbij de toekomstvisie rondom ‘Hart van de Baarzen’ met u wordt besproken.

De visie heeft betrekking op de volgende punten;

  • verplaatsing en uitbreiding van Lidl supermarkt naar locatie Baarzenschool
  • omvorming van basisschool De Lichtstraat tot kindcentrum
  • woningbouw in het zuidelijke gebied (94 appartementen)

Raadsleden kunnen wel mee luisteren tijdens de bewonersavond, maar niet actief deelnemen.

Wij verzoeken u dan ook uw wensen en ideeën ten aanzien van de ontwikkelingen van uw leefomgeving vanavond kenbaar te maken en eveneens met ons te delen.

Zo ontstaat een plan dat kan rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak.

Een voorbeeld hiervan vindt u op www.poortvanvught.nl waarbij buurtbewoners zélf invulling geven aan hun omgeving. Ook binnen uw buurt is een bewonersgroep actief.

Kijk daarvoor op www.hartvoordebaarzen.nl 

Vanzelfsprekend luisteren wij vanavond mee en vernemen graag van u via www.gemeentebelangenvught.nl of per Whatsapp op nummer: 06 – 44 39 40 10.

Met vriendelijke groet,

Fractie Gemeentebelangen

Op de koffie bij......Helvoirt, Cromvoirt en Vught

23 maart 2021

Wij vernemen graag wat er speely in de dorpskernen.

De fractie van Gemeentebelangen gaat dinsdag 30 maart (digitaal) op de koffie in Helvoirt. In deze bijzondere tijd van Corona is fysiek bijeenkomsten met je inwoners realiseren niet aan de orde. Toch wil Gemeentebelangen graag in gesprek met inwoners met koffie en koek. Inwoners kunnen zich hiervoor aanmelden via een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zorgen voor de koeken bij u aan huis. Dinsdag 30 maart tussen 20.00 en 21.30 uur staat met name in het teken van het dorp Helvoirt. Inwoners worden uitgenodigd aan te geven wat in het dorp speelt en hoe Gemeentebelangen hen daarbij kan ondersteunen. Maak kennis met ons en informeer naar het lokale geluid in de Vughtse politiek. Op 20 april volgt eenzelfde sessie voor Cromvoirt en daarna Vught.

Dus wilt u kennismaken en meepraten meldt u dan aan. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fractie Gemeentebelangen

Vragen half uurtje

23 maart 2021

Het vragen halfuurtje voorafgaande aan de raadsvergadering is ingesteld om bij het college van burgemeester en wethouders te informeren naar lopende zaken welke de aandacht vragen. Naar aanleiding van uitspraken welke afgelopen periode zijn gedaan zal gemeentebelangen as donderdag voorafgaande aan de komende raadsvergadering gebruik maken hiervan. Vragen met betrekking tot de N65 en de Dr Landmanschool zullen hierbij aan de orde komen.  

Antwoorden college inzake Oude Landmanschool aan Gemeentebelangen ontoereikend.

04 maart 2021

Antwoorden college inzake Oude Landmanschool aan Gemeentebelangen ontoereikend.

Het college heeft de door Gemeentebelangen gestelde vragen rondom de Ontwikkelcompetitie Oude Dr. Landmanschool in Helvoirt beantwoord. Deze antwoorden zijn voor Gemeentebelangen ontoereikend.

Op de vraag of de spelregels worden aangepast wordt ontkennend geantwoord. Wel geeft het college aan dat enkele criteria niet zijn opgenomen. Vreemd genoeg wordt niet aangegeven welke criteria dit zijn. Wat is transparant naar de marktpartijen en de inwoners? Bovendien als de wethouder in haar interview bij NOVO 3 van 20 februari 2021 aangeeft zelf vraagtekens te hebben bij plannen. Dat lijkt op sturende informatie.

Onze vraag om het rapport wat vanuit het college aan de jury wordt gezonden openbaar te maken direct na het verzenden aan de jury (dat moet per omgaande zijn want het juryrapport wordt op korte termijn verwacht) wordt vooralsnog afgedaan als vertrouwelijk dus niet openbaar. Het antwoord gaat in op het uiteindelijke juryrapport maar dat wordt niet door Gemeentebelangen gevraagd. Openbaarmaking daarvan is immers al opgenomen in de ontwikkelcompetitie. Gemeentebelangen wil uit oogpunt van transparantie naar haar inwoners en om te beoordelen of er maatschappelijke meerwaarde en leefbaarheid wordt gecreëerd, alle ingekomen reacties van inwoners en de gemeente. Daar wordt geen gehoor aan gegeven en is opmerkelijk omdat het niet strookt met de uitgangspunten van het coalitieakkoord ten aanzien van burgerparticipatie, bestuurlijke transparantie en het beoogde draagvlak.

De vraag of de voorgenomen te realiseren woningen verhuur dan wel verkoopwoningen zijn en welke huur/koopprijs daarbij hoort, wordt afgedaan met dat het beide typen omvat maar geen prijs. Dit in het kader van vertrouwelijkheid. In het coalitieakkoord bij wonen zijn uitgangspunten geformuleerd over woonbehoefte en huur- en koopprijzen maar er wordt in dit geval geen range afgegeven waarbinnen de prijzen zouden moeten vallen. Waarom gaat het College dit nu uit de weg als ze toch criteria willen meegeven zoals bij antwoord op vraag 1 is aangegeven?

Wordt vervolgd.

Fractie Gemeentebelangen

Waarom zit Gemeentebelangen, als grootste partij, niet in de coalitie?

23 februari 2021

Waarom zit Gemeentebelangen, als grootste partij, niet in de coalitie?

Veel Vughtenaren (en dan bedoelen we natuurlijk ook de Helvoirte- en Cromvoirtenaren) leven met de vraag waarom Gemeentebelangen niet in de coalitie zit? De vraag wordt vaak met verbazing gesteld omdat we per slot van rekening toch wederom de grootste partij van Vught zijn geworden. En de volgende vraag luidt; wat is mijn stem, die ik vol overtuiging aan jullie gaf, dan waard?

De fractie van Gemeentebelangen heeft hierover inmiddels met veel mensen individueel gesproken, toch bereikt deze vraag ons nog regelmatig. We leggen het daarom graag uit;

De door ons aangestelde informateur, Bert Pauli, stelde dat de coalitie van dat moment met 62% van de stemmen kon rekenen op het vertrouwen van de kiezers want deze vertegenwoordigde namelijk een ruime meerderheid. Voorts adviseerde hij de coalitie, bestaande uit Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GL, een vierde partij te zoeken om de coalitie te completeren. Voor de hand lagen CDA of D66, één van de partijen die zetelwinst geboekt hadden, waarmee recht gedaan zou worden aan de verkiezingsuitslag.

D66 en CDA zagen echter geen heil in samenwerking met Gemeentebelangen en wilden ook het gesprek niet met ons aan gaan. Onze coalitiepartner PvdA-GL gaf vervolgens aan een kans te zien om meer van hun programma te kunnen realiseren indien zij een meerderheid vormden met CDA en D66, waarna er voor VVD en Gemeentebelangen geen meerderheid in zetels meer bestond.

Ook VVD is betrokken bij de nieuwe coalitie, waardoor wij de conclusie trekken dat noch CDA, noch D66 vertrouwen hebben in een samenwerking met Gemeentebelangen.

Blijkens het algemene bestuursakkoord, dat slechts op hoofdlijnen is ingevuld, zou Gemeentebelangen, maar ook ieder andere partij, eveneens deel uit kunnen maken van de nieuwe coalitie. Deze mogelijkheid hebben we dan ook geopperd tijdens de raadsvergadering van 21 januari, waarin het coalitieakkoord werd besproken. De conclusie is dat dit het CDA en D66 niet wenselijk is gebleken.

De algemeenheid van het akkoord biedt ons veel kansen om veel van onze standpunten uit het verkiezingsprogramma te kunnen realiseren. Een aantal van onze moties en een amendement dat we hebben voorbereid, zijn inmiddels aangenomen, waarmee Gemeentebelangen laat zien alle stemmen waarmee wij ons gesteund voelden, zeker niet verloren zullen gaan.

Verordening beslistermijn Schuldhulpverlening

20 februari 2021

Op 11 februari 2021 heeft de raad unaniem het door Gemeentebelangen ingediende amendement aangenomen wat ging over de Verordening beslistermijn Schuldhulpverlening. Kort gezegd wordt hierin vastgelegd hoeveel tijd de gemeente heeft om van aanmelding tot een beslissing te komen.

Preventief armoede en schulden voorkomen wordt steeds belangrijker. Begeleiding om zo snel mogelijk duurzaam uit de schulden te komen en zelfredzaam te worden zijn cruciaal. De groep die hier moeite mee heeft, zal mede door de coronacrisis alleen maar groter worden. Gemeentebelangen vind dan ook dat we als gemeente er alles aan horen te doen om de juiste ondersteuning te bieden om onze inwoners financieel fit te laten zijn.

De wet regelt dat inwoners met problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Wanneer je hiervoor aanklopt heeft de gemeente wettelijk gezien 8 weken de tijd om tot een beslissing te komen. Dat is lang wanneer het je persoonlijk aangaat. Soms zal het onvermijdelijk zijn maar hoe goed is het om als gemeente te laten zien dat je er alles aan doet om zo snel als mogelijk te schakelen en dit dan ook zo vast te leggen.

Om te komen tot een sterk, laagdrempelig anti-armoedebeleid zouden we dit juist aan de voorkant al moeten uitdragen en is een aanpassing van de verordening ons inziens op zijn plaats. En dat is dus precies waarvoor we als Gemeentebelangen aandacht voor hebben gevraagd én gekregen!

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Golfbaan Cromvoirt

18 februari 2021

Op de agenda van de raadsvergadering stond de ontwerpverklaring van geen bedenkingen mbt de golfbaan in Cromvoirt.

Gemeentebelangen ziet met de golfbaan een mooi project gerealiseerd in Cromvoirt. Het project is echter vele malen groter uitgevallen dan de omgevingsvergunning vermeldde. Reden om de afwijkingen hierop te verzamelen en ter goedkeuring aan de raad voor te leggen.

Het is echter de tweede keer dat een dergelijke verklaring moet worden afgegeven. En hoe mooi de baan er ook bij mag liggen, Gemeentebelangen is van mening dat er geen sprake mag zijn van rechtsongelijkheid. Gelijke monniken, gelijke kappen, dat is de norm.

In het kader van de toekomstige Omgevingswet, waarbij we van mening zijn dat goede plannen, die kunnen rekenen op een breed draagvlak, eveneens moeten kunnen rekenen op een ‘ja’-gemeente die zich zal inspannen om een dergelijk initiatief of plan te laten slagen.

Tijdens de raad spraken we dan ook de wens uit dat voor andere bewoners en ondernemers als de IJzeren Man, Duinoord en Fortduinen even ruimhartig zal worden meegedacht waarbij de leefbaarheid voor onze dorpen en in dit geval Cromvoirt in het bijzonder, voorop dient te staan.

 Stand van zaken en openbare fractievergadering

05 februari 2021

Er is veel gebeurd in de afgelopen maand. De nieuwe gemeente Vught heeft een nieuwe coalitie gevormd, het coalitieakkoord is gepresenteerd, de nieuwe wethouders zijn geïnstalleerd, Gemeentebelangen is samen met de SP in de oppositie beland en zelfs televisiemakers uit Hilversum wisten ons mooie dorp te vinden met hun camera.

Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord, dat op hoofdlijnen is opgesteld, ziet Gemeentebelangen kansrijke mogelijkheden om veel speerpunten uit ons verkiezingsprogramma te realiseren. Sterker nog, we vroegen ons hardop af waarom we er niet bij betrokken zijn om zodoende een raadsbrede coalitie te vormen? Met de ruime meerderheid van de kiezers voor de vorige coalitie, aangevuld met één van de partijen met zetelwinst, zou recht gedaan zijn aan de uitslag van de herindelingsverkiezingen en de roep uit Helvoirt, met 42% lokale stem, bestuurlijk zijn vertaald.

Nieuwe fractieleden geïnstalleerd

12 januari 2021

Op 04 januari jongstleden was de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad. Tijdens deze vergadering zijn de nieuwe raadsleden geïnstalleerd.

fractie2021

De fractie van Gemeentebelangen Vught bestaat uit: Bregje van Gemert - Peijnenburg (fractievoorzitter), Mike Venrooy, Guus van Woesik, Eddie van Doorn, Martien Vromans en Jos den Otter.

Gemeentebelangen wenst u Fijne Feestdagen

24 december 2020

kersgroetGBVught
        

 

Gemeentebelangen neemt afscheid van 5 raadsleden

14 december 2020

afscheidraadsleden
         

Het dorp Helvoirt gaat per 1 januari 2021 van de gemeente Vught.
Na de verkiezingen n.a.v. de gemeentelijke herindeling namen donderdag 10 december jl. 13 raadsleden afscheid van de gemeenteraad.
Voor Gemeentebelangen waren fractieleden Harry van Gemert (917 dagen raadslid), Hans Schuurmans (372 dagen raadslid), Michel Versteeg (2450 dagen raadslid), Jacqueline de Waal (2786 dagen raadslid) en Siebren van der Zee (2450 dagen raadslid).

Uitreiking van Beuningenpenning aan Peter Pennings

08 december 2020

 

Dinsdagmiddag 8 december 2020 kreeg wethouder Peter Pennings, tijdens zijn afscheid als wethouder in aanwezigheid van zijn familie, de van Beuningenpenning uitgereikt door burgemeester R.J. van de Mortel.

Nieuw Vught

01 december 2020

Beste bewoners van #Vught, #Helvoirt #Cromvoirt na de verkiezingen is het tijd om de lijnen verder uit te zetten naar de komende 5,5 jaar.
De nieuwe fractieleden staan klaar om jullie stem verder te laten horen. Maandagavond was de eerste gezamenlijke fractie vergadering. De eerste uitnodigingen voor participatie overleg zijn de deur uit. #gemeentebelangenvught #afsprakennakomen

Gemeentebelangen presenteert informateur

20 november 2020

Met 6 zetels zijn wij wederom door de kiezers verkozen als grootste partij voor Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Traditiegetrouw neemt de grootste partij het voortouw in de informatiebesprekingen met alle politieke partijen. Op basis van de nieuwe zetelverdeling zijn er meerdere coalitiesamenstellingen denkbaar die recht doen aan de verkiezingsuitslag, waardoor de advisering hierover aan de raadsfracties een uitdagende klus wordt.

Kiezers bedankt!

19 november 2020

 

SENSATIONEEL, GEMEENTEBELANGEN wederom de GROOTSTE PARTIJ van VUGHT.

GEMEENTEBELANGEN boekt wéér een FANTASTISCH RESULTAAT dankzij velen!
HARTELIJK DANK VOOR AL JULLIE STEMMEN en het VERTROUWEN IN ONS!

BLIJF ons VOLGEN via onze WEBSITE, FACEBOOK, TWITTER en INSTAGRAM.

 

 

Maak kennis met onze Helvoirtse kandidaten

19 oktober 2020

Wij zijn er trots op dat Gemeentebelangen breed is vertegenwoordigd binnen een grote diversiteit aan verenigingen, organisaties, instanties en bedrijven in Vught, Cromvoirt én Helvoirt. Zo horen we wat er speelt en leeft, we luisteren en informeren. Ons doel is mensen en organisaties te verbinden. Dat resulteert in een toekomstbestendige gemeente en dat geeft Gemeentebelangen draagvlak.

Huifkartocht Helvoirt,‘Mooi man!’

11 oktober 2020

Boer Erik van Asten uit Helvoirt, nodigde eerder de fractieleden van de gemeenteraad uit voor een huifkartocht. Zaterdag 10 oktober jl. was het zover. Namens Gemeentebelangen heeft Hans Schuurmans de uitnodiging aangenomen en samen met collega raadsleden van andere fracties genoot hij van de gastvrijheid van Erik van Asten en zijn vrouw Carla.
Naast Erik, die zelf actief lid is van de ZLTO, was er een afgevaardigde van deze vereniging tijdens de tocht aanwezig. En om de club van boeren- en tuinders compleet te maken sloot buurman de melkveehouder aan en werd de tractor bestuurd door weer een andere boer.

Gemeente Vught wil dat Hartveilig Vught en de Hartstichting Helvoirt binnen 2 jaar zijn gefuseerd

08 oktober 2020

Gemeentebelangen heeft de gemeente om opheldering gevraagd.

Op 10 september jl. is de Stichting Hartveilig Vught voor de periode 2020 tot en met 2022 een incidentele subsidie toegekend. Aan het verlenen van de subsidie is de voorwaarde verbonden dat de Stichting binnen twee jaar dient te zijn gefuseerd met de hartstichting in Helvoirt, dat dezelfde activiteiten uitvoert maar dan in Helvoirt.

Stichting Hartveilig Vught voerde medio 2020 reeds gesprekken met de Helvoirtse stichting over een eventueel samengaan. Hierbij heeft De Hartstichting Helvoirt zich op het standpunt gesteld ook na de gemeentelijke herindeling een zelfstandige entiteit te willen blijven.

Iedereen telt mee!

30 september 2020
Luisterversie verkiezingsprogramma

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat het verkiezingsprogramma voor alle inwoners beschikbaar is.

Met trots schrijven wij dat Gemeentebelangen in 2014 als eerste Vughtse partij een luisterversie heeft ontwikkeld van het verkiezingsprogramma. In eerste opzet voor de inwoners van Vught die door een visuele aandoening de papieren versie niet konden lezen. Later is gebleken dat vooral ook ouderen de c.d. met het programma graag in hun bezit wilden hebben.

Wethouder Peter Pennings, fractievoorzitter Michel Versteeg en raadslid Jacqueline de Waal doken samen de studio in en hebben voor de derde keer op rij samen het verkiezingsprogramma ingesproken.

Inspreken verkiezingsprogramma

Gemeentebelangen is er klaar voor..

26 september 2020

Met trots presenteren we ons verkiezingsprogramma en kandidatenlijst.
Een programma dat in samenspraak met velen is samengesteld en een kandidatenlijst met nieuwe en bekende gezichten uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Allemaal klaar om Vught van dienst te zijn.

Het verkiezingsprogramma geeft aan de hand van de thema’s: Bestuur en Inwoners, Wonen, Leven en Meedoen, inzicht in waar Gemeentebelangen voor staat; wat ze wil bereiken. En het is niet toevallig dat bij de belangrijkste speerpunten met stip op 1 staat:
‘Jij bepaalt en de nieuwe wijkmakelaar denkt met je mee’.
Dit gaat over burgerparticipatie, meedoen, verantwoordelijkheid nemen. Kortom: participatie. Zo nodig ondersteund en gefaciliteerd door de Gemeente.

Gemeentebelangen kiest lijsttrekker

03 september 2020

Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 september 2020 hebben de leden van Gemeentebelangen Bregje Peijnenburg - van Gemert unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 18 november 2020. Bij deze gelegenheid werd tevens de concept - kandidatenlijst gepresenteerd. Bregje, met roots in Vught, Helvoirt én Cromvoirt is sinds 2018 raadslid voor Gemeentebelangen.

Het Bestuur en de leden van Gemeentebelangen zijn vol vertrouwen dat Bregje de komende raadsperiode haar energie zal aanwenden om Vught, Cromvoirt en Helvoirt nog beter te maken. Bregje is van mening dat enkel een lokale partij voor de volle 100% voor de belangen van de burger kan inzetten. Dit geldt in bijzondere mate voor de transparantie in communicatie tussen inwoners en gemeente, verkeersveiligheid rondom scholen en bereikbaarheid rondom N65 en het spoor.

Openbare fractiebijeenkomst 1 september a.s.

26 augustus 2020

Gemeentebelangen nodigt u van harte uit voor de openbare fractievergadering op dinsdag 1 september om 20.00 uur bij Café Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 in Vught.
De onderwerpen van de aankomende commissievergaderingen zullen dan besproken worden. Uiteraard is er, zoals u gewend bent, ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over de meest uiteenlopende zaken.

In verband met de geldende richtlijnen als gevolg van het Coronavirus verzoeken wij u zich vooraf aan te melden en bij eventuele klachten thuis te blijven.

Wij hopen u dinsdag a.s. te mogen begroeten.

Gemeentebelangen kiest voor verkeersveiligheid bij basisscholen de Schalm en de Piramide

09 augustus 2020

Dinsdag 4 augustus jl. werd de gemeenteraad teruggeroepen van vakantie voor een interpellatiedebat over de Jagersboschlaan. De initiatiefnemer SP werd daarbij gesteund door de andere oppositiepartijen D66 en CDA. Heel bijzonder was het dan ook dat het CDA, nota bene een mede-indiener, schitterde door afwezigheid. Dit werd door een van de raadsleden zelfs schokkend genoemd.
Voor GB waren de vragen van de SP, die aanleiding waren voor een interpellatiedebat, eerder technische vragen dan noodzakelijk voor een debat met spoedeisend karakter. Een interpellatiedebat is immers het zwaarst politieke middel.
De opmerking van de fractievoorzitter van de SP “ik kreeg niemand van het college telefonisch te pakken, maar ons persbericht naar de media was al weg om de raad terug te roepen van reces voor een interpellatiedebat”, was ronduit belachelijk. 
Waarom blijft Gemeentebelangen achter het besluit van het college (besluit van 20 maart 2018) staan?

Koninklijke onderscheiding voor Joseph Verzandvoort

29 juli 2020

Joseph ging vanmiddag met het idee dat burgemeester Roderick van de Mortel afscheid van hem wilde nemen op uitnodiging samen met zijn vrouw Annelies naar het gemeentekantoor. Deze gedachte was niet vreemd, omdat Joseph om gezondheidsredenen helaas voortijdig moest stoppen als raadslid van de gemeente Vught. Nadat de burgemeester Joseph zelf zijn verhaal had laten doen over zijn politieke carrière en zijn inzet voor de verenigingen waaraan hij verbonden was, deed hij zijn ambtsketting om en reikte hij de verraste Joseph de Koninklijke onderscheiding uit. Josephs vrouw moest de onderscheiding echter opspelden vanwege de afstandsbeperking rondom COVID 19.

Snelheidsverlaging N65 rond Eikendonck / Taalstraat in zicht!

17 juli 2020

Al lange tijd is de wens van college en raad om de een lang slepend leefbaarheid vraagstuk van geluidsoverlast door de N65 binnen de gemeente Vught op te lossen. De gevraagde maatregel betreft het aanpassen van de snelheid op de A65/N65 naar 80 km/uur vanaf hm 3.15 tot hm 3.53. Dit deel van de N65 veroorzaakt veel geluidsoverlast binnen de bebouwde kom van Vught, vooral bij de bewoners rond de Taalstraat. De gemeente Vught heeft de bebouwde komgrens hier aangepast zodat de reconstructie N65 en het daarbij behorende snelheidsregime kan worden ingesteld.
Tijdens het laatst gehouden bestuurlijk overleg is er veel begrip getoond door Rijkswaterstaat voor de situatie en aangegeven een verzoek serieus in overweging te willen nemen. Het college diende een goed onderbouwd verzoek op schrift te stellen.
Rijkswaterstaat is per brief van 24 juni jl. verzocht om het verzoek van het college in behandeling te nemen en haar te informeren over het uiteindelijke standpunt.
Zou het dan toch gaan lukken? De fractie van Gemeentebelangen ziet, net als het college, het antwoord met vertrouwen tegemoet.

Wethouder Haaren maakt overstap naar Gemeentebelangen

17 juli 2020

Deze bestuursperiode is Martien Vromans wethouder voor het CDA in de gemeente Haaren. In zijn functie als wethouder, met de portefeuille financiën, economische zaken, eigendommen, recreatie/toerisme, openbaar beheer, grond- en pachtzaken, klimaatadaptatie en landbouwtransitie, zet hij zich met veel plezier en toewijding in voor de inwoners van gemeente Haaren.

Martien heeft de ambitie om in de toekomst verder te willen in het openbaar bestuur en hij wil zich inzetten om een brug te slaan tussen Helvoirt en Vught. Hij zal daarom na afloop van zijn bestuursperiode in Haaren de overstap maken naar Gemeentebelangen. Martien verwacht zijn persoonlijke ambities verder te kunnen realiseren bij Gemeentebelangen en een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de integratie van Helvoirt bij de gemeente Vught. Tot dat moment blijft hij zich (met het college) inzetten voor de gemeenschap van Haaren op weg naar de herindeling.

Driemaal is scheepsrecht

06 juli 2020


Tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 juli jl. legde Hans Schuurmans voor de derde maal de eed af. Eerder verving Hans tijdelijk Gemeentebelangen raadslid Joseph Verzandvoort die vanwege zijn gezondheid een stapje terug moest doen. Ditmaal is de beëdiging van Hans niet van tijdelijke aard. Joseph heeft zijn raadslidmaatschap beëindigd. Hij moet helaas vanwege gezondheidsredenen vroegtijdig stoppen als raadslid en dus neemt Hans nu definitief deel aan de gemeenteraad. Fractie en bestuur wensen Hans nogmaals veel succes in de raad.

Een mooi resultaat behaalde Hans dezelfde raadsvergadering nog. Hij nam het initiatief in de motie vreemd aan de orde van de dag  ‘Beveiligde rechtbank / rechtszaal PI Vught’ (Punt 8). Samen met VVD, PvdA-Groen Links en het CDA diende hij de motie in, welke unaniem werd aangenomen.


 

Openbare fractie bijeenkomst Gemeentebelangen 9 juni a.s.

02 juni 2020

I.p.v. op facebook te communiceren gaat Gemeentebelangen veel liever “live” met u in gesprek op de openbare fractievergadering.
Op dinsdag 9 juni 2020  om 20.00 uur houdt Gemeentebelangen weer  zo’n openbare fractiebijeenkomst in Café- Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught. De fractie wil graag met u praten over de voorstellen voor de komende commissievergaderingen Ruimte, Bestuur en Samenleving en de Raadsvergadering.
Uiteraard is er ook ruimte om andere onderwerpen, waar u als burger of ondernemer mee te maken heeft, bespreekbaar te maken. De informele sfeer en laagdrempelige omgeving biedt ruimte om van gedachten te wisselen met de fractie, zodat meer inzicht verkregen kan worden.

Interview Michel Versteeg over de N65

28 mei 2020

Fractievoorzitter Gemeentebelangen Michel Versteeg werd uitgebreid geïnterviewd door Avulo TV over de N65.
Gesproken werd onder andere over het burgerinitiatief, de inspraakavond, de raadsvergadering waarin het bestemmingsplan werd aangenomen
en het verdere verloop van het proces. Het interview is via deze link te zien.

Afgelopen zaterdag was Michel te beluisteren via NOVO3. Daar sprak hij in het programma Blikveld onder meer over zijn functie als fractievoorzitter, de N65 en de financiële situatie van de Gemeente Vught. Via deze link is de uitzending van Blikveld terug te beluisteren. Het gesprek met Michel start (in het eerste uur) rond 33.53 minuten.

Bestemmingsplan N65 vastgesteld!!!!!

19 mei 2020

Tijdens de langst durende raadsvergadering aller tijden, werd diep in de nacht van 14 op 15 mei 2020 met grote meerderheid ingestemd met het gewijzigde bestemmingsplan N65.
De VKA+: een verdiepte ligging in Vught, een ongelijkvloerse kruising bij kruising J.F. Kennedylaan / Helvoirtseweg, bij de Bréautélaan / Martinilaan, bij de Boslaan / Vijverbosweg en bij de Torenstraat in Helvoirt kan worden gerealiseerd.
Gemeentebelangen vindt dat hiermee een geweldig resultaat is behaald, maar vanwege enkele knelpunten haalt het plan geen 10. Wij hebben kennis genomen van de ingebrachte zienswijzen waarmee het college nog aan de slag dient te gaan. Daarbij zullen zij nog wel eens voor lastige keuzes komen te staan.
Verbetering voor de één kan namelijk wel eens nadelig zijn voor de ander. Uit reacties van de achterban is gebleken dat voor sommige leden de reconstructie niet helemaal geworden is wat ze graag hadden gewild. Mogelijk dat we nog iets voor hen kunnen betekenen bij de voorstellen van het college om nog een aantal verbeteringen door te voeren.
Zie hier de animatiefilm rijksweg N65.

GB zoekt oplossing voor een leefbaar en veilig Cromvoirt en Helvoirt

15 mei 2020

Februari j.l. heeft Veilig Verkeer Cromvoirt (VVC) tijdens een drukbezochte bijeenkomst de raad uitgebreid geïnformeerd over de gevaarlijke verkeerssituaties, geluid- en trilling overlast in Cromvoirt. Zij verwacht nog eens een toename tijdens de werkzaamheden en na de realisatie van de N65. Het zwaar verkeer (met vaak groot materieel), afkomstig van bedrijven die in het buitengebied gevestigd zijn, moet door de woonkernen van Cromvoirt of Helvoirt om van en naar de N65 te kunnen gaan. De verkeersveiligheid en leefbaarheid van Cromvoirt en Helvoirt komt door de realisatie van de plannen voor de N65 verder onder druk te staan.
De Boslaan (Vught) dient als ontsluitingsweg voor het vele verkeer van en naar de Penitentiaire Inrichting Vught, Monument Kamp Vught, de kazernes, het woonoord Lunetten en de IJzeren Man.

Renovatie Battle Axe in Cromvoirt

24 april 2020

De Battle Axe gaat gerenoveerd worden! Met dank aan de inzet van het bestuur van de Battle Axe, het IDop, de vele gebruikers, bewoners én natuurlijk de Ruimte voor Ruimte gelden die onze wethouder Peter Pennings beschikbaar heeft weten te krijgen vanuit de Provincie. Gemeentebelangen is blij dat Cromvoirt binnen afzienbare tijd weer beschikt over een volwaardig dorpshuis waar velen elkaar kunnen ontmoeten en de creativiteit van de allerkleinsten tot de ouderen aan toe weer volop ontplooid kan worden. Het behouden van de laagdrempeligheid, zodat iedereen mee kan blijven doen, was een belangrijk speerpunt van het bestuur en dat blijkt geborgd te zijn in de plannen die nu uitgevoerd gaan worden.

Lintjesregen

24 april 2020

Vandaag werden 7 Vughtse gedecoreerden verrast door burgemeester Roderick van de Mortel. Zij kregen te horen dat ze een Koninklijke Onderscheiding ter gelegenheid van Koningsdag 2020 toegekend kregen. De uitreiking van het lintje vindt later dit jaar plaats zodra de coronamaatregelen het toelaten het ereteken op te spelden.

Gemeentebelangen feliciteert mevrouw M.J. van Amelsfort - Vorselaars, de heer W.J.M.J. van den Bouwhuijsen, de heer J.J.M.M. Bressers, mevrouw W.A. Couvée - van Osch, mevrouw mr. J.H.H. Theuws, de heer N.J.J.P. Weijns en de heer J.H.M.M. van der Zandt van harte met de welverdiende onderscheiding.

Een hart onder de riem

10 april 2020

Opeens was de wereld niet meer zoals wij haar kennen. Iedereen heeft op dit moment te maken met de uitbraak van het coronavirus. De coronacrisis grijpt diep in op ons dagelijks leven. Zeker met het mooie weer van deze week is het opbrengen van discipline om de maatregelen vol te houden voor sommigen een grote opgave. Gelukkig nemen veel inwoners hun verantwoordelijkheid, dat is een groot compliment waard! De komende weken worden cruciaal om het virus te beheersen. Dus we moeten dit gedrag ook volhouden met elkaar. Nu komt het aan op doorzettingsvermogen, karakter en op inzet van iedereen om het coronavirus te bestrijden, met zijn allen, samen!

Multifunctionele Sport-Spel zone (beweegcourt)

08 april 2020

Gezondheid is geen vanzelfsprekendheid. Uit alle onderzoeken, waar ook ter wereld, blijkt dat bewegen (sporten) één van de belangrijkste- en goedkoopste middelen is om gezonder te blijven of te worden. In ons verkiezingsprogramma en in het bestuursakkoord hebben wij het belang van sporten en bewegen in de openbare ruimte onderstreept. In de raadsvergadering van 12 maart jl. kwam dit onderwerp aan bod. Het college kwam met een prima voorstel: er werd een krediet van €150.000,- gevraagd voor een “beweegcourt”.

Het coronavirus treft ons allemaal

19 maart 2020

We leven in een roerige tijd. Als een denderende trein heeft het coronavirus onze vertrouwde manier van leven totaal op losse schroeven gezet en dit zal het helaas voorlopig blijven doen. Ongekende maatregelen zijn genomen. Het lijkt wel alsof niets meer is zoals het was. De regering heeft het beleid voor het land uiteengezet in een poging om het virus met elkaar de kop in te drukken. En intussen hopen we maar dat de maatregelen werken, de zorg het aankan en dat er snel een vaccin en medicijn komt.

Activiteiten stilgelegd door coronavirus

16 maart 2020

Gemeentebelangen neemt uiteraard de maatregelen- en de oproep van de Rijksoverheid rondom het coronavirus serieus. Alle activiteiten zijn dan ook per direct ‘on hold’ gezet
om de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. De openbare fractievergadering van dinsdag 31 maart a.s. zal om die reden niet doorgaan.
Uiteraard blijven wij digitaal met elkaar in contact en zullen alle ontwikkelingen, met in het bijzonder Vught, Cromvoirt en Helvoirt, door ons op de voet gevolgd worden.

Dubbele benoeming tijdens raadsvergadering

12 maart 2020

Vanavond werd Hans Schuurmans herbenoemd als raadslid ter vervanging van Joseph Verzandvoort.
Een tijdelijke benoeming geldt voor 16 weken. Na die tijd kan er een herbenoeming plaatsvinden. Dit is de reden dat Hans Schuurmans opnieuw geïnstalleerd werd als lid van de gemeenteraad.
Ook werd vanavond Jeroen Deneer benoemd als griffier van de gemeenteraad van Vught.
Gemeentebelangen wenst beide heren veel succes in hun functie toe.

GB vraagt college om maatregelen tegen gebruik eengezinswoningen als meerkamerbewoning!

04 maart 2020

Gemeentebelangen wil een onmiddellijke stop op de mogelijkheid om eengezinswoningen om te zetten in studenten woningen of huisvesting van arbeidsmigranten.
Recent bleek een vergunning te zijn verleend voor het inrichten van een woning aan de Walstrostaat voor kamerverhuur, terwijl dit pand midden in een wijk staat met eengezinswoningen.
Uit navraag blijkt het bestemmingsplan dit toe te staan. Een gat in de markt voor huisjesmelkers en beleggers.

Fijne Carnaval!

21 februari 2020

Veur un wèrrum gevùùl blèfde in Dommelboarzedurp,
knallen doen we dêês jaor in Kneutergat
en in Keiespellersdurp hoefde mar te knipperen en ut is gebeurd!
Gemeentebelangen wenst u een fijne carnaval en proost graag met u
in één van onze mooie (toekomstige) dorpskernen.

 

Vughtse raadsleden bijgepraat over Helvoirt

14 februari 2020

Gemeentebelangen Vught kijkt uit naar samenwerking.

Nee, dit is geen metafoor maar een foto van een dinosaurus die stond te pronken bij de tentoonstelling over Dino’s in de Dr. Landmanschool. Daar ging ik kijken naar de afronding van het project over de Dino’s van de jongste klassen. Als opa van mijn trotse kleinkinderen.

Bewonersavond Veilig Verkeer Cromvoirt

13 februari 2020

Op 12 februari bezocht een groot deel van de fractie Gemeentebelangen de bewonersavond van Veilig Verkeer Cromvoirt (VVC) met betrekking tot de verkeersveiligheid in Cromvoirt.
Onno Hoes praatte de avond aan elkaar en de leden van het comité bespraken de uitkomsten van de eerder verzonden enquête.
In Cromvoirt ontbreken trottoirs langs de hoofdstraten wat gevaarlijke situaties oplevert in combinatie met de grote hoeveelheid (zwaar) verkeer dat gebruik maakt van de weg.
Ook de ombouw van de N65 is reden voor bezorgdheid ten aanzien van mogelijke verkeerstoename tijdens en na de bouw hiervan. 
De verkeerskundige die namens de gemeente aanwezig was, gaf aan dat de weg de drukte op basis van de huidige beschikbare cijfers aan zou moeten kunnen.

Openbare fractiebijeenkomst Gemeentebelangen 18 februari a.s.

12 februari 2020


Wij gaan graag met u in gesprek op onze openbare fractievergadering.
Op dinsdag 18 februari 2020 om 20.00 uur houdt Gemeentebelangen weer een openbare fractiebijeenkomst in Café- Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught. De fractie wil graag met u praten over de voorstellen voor de komende commissievergaderingen Ruimte, Bestuur en Samenleving en de Raadsvergadering.
Uiteraard is er ook ruimte om onderwerpen, waar u als burger of ondernemer mee te maken heeft, bespreekbaar te maken. De informele sfeer en laagdrempelige omgeving biedt ruimte om van gedachten te wisselen met de fractie, zodat meer inzicht verkregen kan worden.

Autorisatie investeringskrediet herinrichting parkeerterrein Martinilaan

10 februari 2020

Een uitbreiding van 72 naar ca. 121 parkeerplaatsen betekent goed nieuws voor de veiligheid in en rondom de Martinilaan. En die veiligheid rondom scholen heeft Gemeentebelangen hoog op de agenda staan. Vanuit ons verkiezingsprogramma is deze eveneens overgenomen in het coalitieakkoord en op dit punt bereikt!
De goede samenwerking met het Maurick College heeft dit mede mogelijk gemaakt. Als het poortgebouw straks klaar is, wordt het Maurick College een campuswaardige zichtlocatie in het groen in Vught.
En hoewel we ons afvragen hoeveel kinderen gaan voor de ‘zoen’ op de Zoen & Zoef zone, zijn we erg blij dat hiervoor gekozen is, zodat fietsers en auto’s elkaar niet onnodig kruisen.
De open bestrating past heel goed binnen de klimaatadaptatie. Kortom, op alle punten een positief resultaat!

 

Eerste ronde uitdelen mezenkastjes groot succes!

10 februari 2020

Op 7-11-2019 werd door Eddie van Doorn namens Gemeentebelangen de motie "Preventiemaatregelingen eikenprocessierups" ingediend.
Vorig jaar heeft bijna iedereen wel last ondervonden van de vervelende gevolgen van de processierups. Er zijn in Vught erg veel eikenbomen en die zijn erg mooi, maar daarom hebben we in Vught ook erg veel last van de processierups. Om die reden heeft Gemeentebelangen hier aandacht voor gevraagd.

Cultuur Café in Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg

03 februari 2020

Een paar keer per jaar geeft ‘Plaza Cultura’ met het netwerk vorm aan een ontmoetingsmoment, het Cultuur Café. Directies, bestuursleden, coördinatoren, docenten en vrijwilligers van cultuurpartners/aanbieders uit het cultuurnetwerk Vught ontmoeten elkaar. Er is ruimte om elkaar beter te leren kennen, actualiteiten te bespreken, te delen en te professionaliseren.
Samen delen, inspireren en professionaliseren en met aandacht voor actuele onderwerpen. Op vrijdag 31 januari jl. vond het Cultuur Café plaats in Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg, fractielid Hans Schuurmans nam namens Gemeentebelangen hier aan deel.

Nieuwbouwplan van der Valk

30 januari 2020

Het was erg druk bij de commissie Ruimte van 23 januari j.l.  Naast de negen insprekers waren er veel aanwezigen uit de omgeving van hotel de Valk.  Er waren vooral bezwaren tegen de forse en hoge herontwikkeling van het hotel. De hoogte van zowel de woontoren als de hoteltoren is ook binnen onze fractie een punt van discussie, zoals er eveneens verdeeldheid is over de mogelijke komst van een casino. Daarnaast is de verkeersafwikkeling een belangrijk punt van aandacht. Van der Valk heeft al vaker plannen gehad, maar niet eerder zo’n uitgewerkte totaalvisie als het plan dat nu voorligt. Het feit dat de bewoners in eerste instantie geïnformeerd zijn, daarna de Raad en vervolgens in de commissie om het ambitieuze plan met elkaar te bespreken om richting te geven aan het college is naar de mening van Gemeentebelangen de juiste weg in het participatieproces.

Fusie Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting en Woonwijze

13 januari 2020

Maandag 13 januari werd er in Huize Bergen de samenvoeging van de twee woonstichtingen tijdens een feestelijke bijeenkomst gedeeld met een groot aantal genodigden. Wethouders Peter Pennings en Guus van Woesik waren namens Gemeentebelangen aanwezig.
De nieuwe naam en het logo werden onthuld, de woonstichting gaat verder onder de naam ‘Charlotte van Beuningen Stichting’.

Gezelligheid en realisme tijdens de nieuwjaarsreceptie

11 januari 2020

Gisterenavond spraken Gemeentebelangenvoorzitter Jan Jonkergouw en fractievoorzitter Michel Versteeg lovende- en ook kritische woorden tijdens hun speech op de drukbezochte receptie. Zo’n 50 personen waren naar Café-Restaurant Den Heuvel, het ‘thuishonk’  van Gemeentebelangen, gekomen om met elkaar het glas te heffen op het nieuwe jaar. Er werd stilgestaan bij het roerige afgelopen jaar, waarin er bij Gemeentebelangen verschillende veranderingen plaats hebben gevonden binnen de fractie. Fractielid Joseph Verzandvoort is wegens ziekte tijdelijk uit de roulatie en wordt sinds november vervangen door Hans Schuurmans. In dezelfde maand nam Michel Versteeg het stokje over van fractievoorzitter Siebren van der Zee.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

31 december 2019

Feestdagen

18 december 2019

Bestuur- en fractie van Gemeentebelangen wenst u sfeervolle kerstdagen en een goede jaarwisseling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultuurnota / Professionele Kunst / Theater De Speeldoos

17 december 2019

Bij de behandeling van de cultuurnota in de Raadscommissie Bestuur en Samenleving spraken twee insprekers over de toekomst van Theater de Speeldoos. De heer van Dinther brak een lans voor behoud van professionele kunst in Vught en zag dat het liefste, in de toekomst, plaatsvinden in een nieuw (gelijkvloers) theater op een andere locatie in Vught. Mw. Mickers, dochter van de architect van De Speeldoos, pleitte juist voor behoud van het gebouw. Zij wees de commissieleden op de gebruiksvriendelijkheid en het bijzondere van dit culturele centrum dat oorspronkelijk is gebouwd als muziekschool.

ZWALUW VFC mag eindelijk gaan bouwen

17 december 2019

Op donderdag 12 december moest de gemeenteraad beslissen over het volgende raadsvoorstel:
o Een krediet van €1.700.000, inclusief btw, beschikbaar stellen voor de bouw van direct sport-gerelateerde voorzieningen bij de accommodatie voor Zwaluw VFC;
o Een subsidie verlenen in de vorm van een garantstelling voor een lening die Zwaluw VFC afsluit bij BNG Bank van maximaal €1.000.000,= voor niet direct sport-gerelateerde voorzieningen;
o Mandaat verlenen aan het college voor het verbinden van voorwaarden aan de subsidieverlening.

Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Vught

13 december 2019

Gemeentebelangen is erg tevreden met het WMO beleid wat tot nu toe gevoerd wordt in de gemeente Vught en vindt het belangrijk dat eventuele wijzigingen van de regels voor wat betreft de voorzieningen zo min mogelijk ten nadele komt van de inwoners van onze gemeente. Uiteraard zijn wij gehouden aan de wettelijke eisen, wat betekent dat er in de huidige Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Vught enige aanpassingen aangebracht dienen te worden. De belangrijkste wijziging in deze verordening is het abonnementstarief WMO. Dit is door het kabinet vastgesteld en gaat per 01-01-2020 definitief van kracht. Het abonnementstarief WMO is een vast tarief voor de eigen bijdrage aan WMO voorzieningen.

Jagersboschlaan, wel of niet verharden

09 december 2019

Voor het mogelijk verharden van de Jagersboschlaan moeten we even terug naar de Structuurvisie van 2013. Hierin is het beleidsvoornemen tot het mogelijk verharden van de Jagersboschlaan vastgelegd. Uit de verslagen van de commissie- en raadsvergaderingen blijkt dat de structuurvisie voor alle fracties een hamerstuk was. Geen enkele fractie heeft toen ook maar iets van zich laten horen.
Het vorig college heeft in 2017 de mogelijkheid tot het verharden van de Jagersboschlaan opgepakt en het proces in gang gezet en tot op heden zijn er alle noodzakelijke stappen doorlopen.

Fractieleden aanwezig bij wijkschouw en het Geheugencafé Vught

20 november 2019

Op dinsdag 19 november vond de wijkschouw Zonneheuvel plaats. Bij een wijkschouw checkt men de omgeving op een aantal basiscriteria (sociale veiligheid, zichtbaarheid, veiligheid, toegankelijkheid, vluchtwegen en attractiviteit).
De Gemeente en Woonwijze gingen in gesprek met de bewoners van Zonneheuvel en andere belangstellenden over de openbare ruimte, veiligheid en eigendommen van Woonwijze. Er was veel betrokkenheid vanuit de wijk. Fractieleden Eddie van Doorn en Hans Schuurmans waren namens Gemeentebelangen aanwezig. Medio 2020 wordt er een nieuw riool aangelegd en daarmee ook de indeling van de bestrating. Wijkbewoners worden uitgenodigd om hierover mee te denken.

Begroting 2020- 2023 met slechts 1 stem tegen aangenomen!

12 november 2019

In tegenstelling tot de oppositie ziet Gemeentebelangen het glas halfvol op basis van de gepresenteerde begroting. Wij doen het als gemeente nog niet zo slecht als je ziet wat voor impact de Rijksinfra heeft op de financiële huishouding. Het meerjarenperspectief laat een positief resultaat zien. Er worden nog steeds zwarte cijfers geschreven. Daarom hebben wij nu ook geen voorstellen gedaan om te bezuinigen.

Vughts Sportcafé bij Prins Hendrik

10 november 2019

MOVE Vught organiseerde 8 november jl. weer een goed bezocht Vughts Sportcafé. Namens Gemeentebelangen was raadslid Hans Schuurmans aanwezig.
Na het openingswoord van wethouder Toine v.d. Ven nam Dr. Frank van Eekeren de aanwezigen mee in zijn verhaal. Opmerkelijk was dat Dr. Frank van Eekeren, een Vughtenaar en wonend in Cromvoirt, als wereldspreker die avond voor het eerst in Vught een lezing hield. Dr. Frank van Eekeren is lector Impact of Sport aan de Haagse Hogeschool en onderzoeker Sport & Society aan de Universiteit Utrecht. Hij wist de aanwezigen met zijn inspirerende woorden over ‘de Waarden van Sport’ een boeiende avond te bezorgen. 

Michel Versteeg nieuwe fractievoorzitter

06 november 2019

Wisseling van de wacht bij Gemeentebelangen Vught.
Siebren van der Zee stopt na de begrotingsraad van 7 november als fractievoorzitter van Gemeentebelangen Vught en wordt opgevolgd door Michel Versteeg.
Van der Zee heeft bij zijn aantreden na de verkiezingen in 2018 al aangegeven het fractievoorzitterschap tijdelijk te zullen vervullen. Daar deze functie een groot beslag legt op zijn steeds minder beschikbare tijd, besloot Siebren in overleg met de fractie, dat voor hem nu het moment gekomen is om zijn voorzitterschap te beëindigen. Hij blijft overigens wel raadslid.

Hans Schuurmans vervangt tijdelijk Joseph Verzandvoort

01 november 2019

Joseph Verzandvoort heeft zich als raadslid helaas ziek moeten melden, omdat hij na een hartoperatie onvoldoende herstel ziet en op advies van zijn arts al zijn activiteiten op een laag pitje moet zetten. De gemeentewet voorziet erin dat een raadslid bij ziekte maximaal 16 weken mag worden waargenomen. Hans Schuurmans, nummer 12 op de lijst bij de verkiezingen 2018, heeft zich bereid verklaard de plaats van Joseph tijdelijk in te nemen.

Voorlopig geen verandering systematiek woningtoewijzing

22 oktober 2019

Op 17 oktober jl. stelde Gemeentebelangen schriftelijke vragen aan het college van B en W naar aanleiding van de verandering systematiek woningtoewijzing die Woonwijze bekend
maakte. Voor de inhoud van deze vragen zie een eerder bericht in het nieuwsoverzicht van deze website. Gelijktijdig stelde coalitiepartner PvdA/GroenLinks ook kritische vragen aan het college over wijziging van Woonwijze.
Het belang van de Vughtse burgers staat bij Gemeentebelangen voorop. Daarom staat zij er voor dat bij de eerste toewijzing van sociale huurwoningen deze met voorrang worden
aangeboden aan inwoners van Vught, Cromvoirt en straks Helvoirt. Met de op handen zijnde verandering van Woonwijze zou de Vughtse burger de dupe kunnen worden.

Geen financiële belemmering meer voor het scheiden van GFT afval

21 oktober 2019

Vught wil in 2020 nog maar 75 kg restafval per inwoner inzamelen met als doel om dit in 2025 terug te brengen naar 30 kg restafval per inwoner. Inmiddels is bekend dat we in 2018 nog 90,7 kg restafval per inwoner ingezameld hebben.
Er ligt dus nog een flinke uitdaging. Uit de cijfers van 2018 blijkt dat er 44 kg GFT afval per inwoner bij het restafval aangeboden wordt. Om de inwoners van Vught te motiveren heeft Gemeentebelangen dan ook in gestemd met het raadsvoorstel om voor laagbouw een vast tarief voor GFT afval in de afvalstoffenheffing op te nemen en het variabele tarief te laten vervallen. Met als doel het vaker aanbieden van gft-container en minder vaak de restafval container.

Vughtse burger de dupe van verandering systematiek woningtoewijzing?

18 oktober 2019

Deze week maakte Woonwijze bekend dat zij het aanbod van huurwoningen, wat voorheen in Het Klaverblad of op de website van de wooncorporatie werd geplaatst, binnenkort aanpast. Het aanbod is vanaf 19 november a.s. te zien op de website van Woonservice Regionaal. Op deze website bieden meerdere Brabantse coöperaties hun woningen en garages aan. Vanaf genoemde datum kunnen woningzoekenden uit Vught en ook uit o.a. de gemeenten Boxtel, Haaren, Oss en Gestel reageren op het woningaanbod (en garages) van verschillende gemeenten.
Gemeentebelangen is nogal geschrokken van de ommezwaai die Woonwijze heeft gemaakt. In het maatschappelijke visitatierapport van Woonwijze, wat in januari van dit jaar verscheen, staat namelijk letterlijk:

Huurharmonisatie

18 oktober 2019

In het coalitieakkoord ‘Vernieuwd en vertrouwd’ staat geschreven dat de coalitie alle verenigingen en inwoners een gelijke kans wil geven om gebruik te maken van nieuwe- en bestaande accommodaties en dat zij het belangrijk vindt om de huurprijzen zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen. 
Om deze reden is een onderzoek gestart om te zien hoe men dit voor elkaar kan krijgen. De manier waarop dit is gebeurt verdiend een groot compliment!
Alle binnensportverenigingen en overige gebruikers van de sportaccommodaties uit Vught en Cromvoirt zijn uitgenodigd voor een startontmoeting. Een interessante avond waar gesproken werd over hoe in de toekomst het nieuwe beleid er uit zou moeten zien.

Excuses van D66?

02 oktober 2019

Hoe integer ben je zelf als je in het openbaar de integriteit van een ander in twijfel trekt zonder onderzoek vooraf?
Het plan voor woningbouw aan de Vijverbosweg/Hoevensestraat (plan Hoevensestraat) werd zo’n 20 jaar geleden  door de aanwezigheid van de kamsalamander ingetrokken. Door velen werd en wordt deze locatie als potentiele plaats gezien voor woningbouw en daarom kwam het opnieuw in beeld bij een inventarisatie van mogelijke woningbouwlocaties in Vught. De coalitie PvdA-GroenLinks, VVD en Gemeentebelangen schrijft in haar akkoord te willen onderzoeken of woningbouw daar mogelijk is. Niet meer en niet minder.

Helvoirt leeft niet alleen, Helvoirt bruist!

23 september 2019

Dat hebben we afgelopen zaterdag tijdens het Nederlands  Kampioenschap BBQ mogen ervaren.
Op uitnodiging van Plein Helvoirt was Gemeentebelangen Vught met de volledige fractie aanwezig bij de activiteitenmarkt waar verenigingen uit Helvoirt én Vught zich mochten presenteren. Dit bood de ultieme gelegenheid om elkaar eens beter te leren kennen en te horen wat er leeft binnen het dorp.  Het weer was prachtig en zowel de BBQ als de markt trokken veel mensen waardoor we met veel Helvoirtenaren in gesprek zijn gekomen.

Aanleg brug nabij Fort Isabella

23 september 2019

In de raadsvergadering van donderdag 12 september hebben wij als fractie van Gemeentebelangen ingestemd met de realisatie van de brug en het opknappen van het buitengebied nabij Fort Isabella.
Redenen voor ons waren:
- Investeren in cultuurhistorie, erfgoed en toerisme (één van de afspraken uit het bestuursakkoord).
- Met de realisatie van de brug wordt de recreatieve bereikbaarheid van het monumentale Fort Isabella verbeterd en sluit deze aan op de fietsroute langs de Linie 1629.
- Het buitengebied, wat de laatste jaren nauwelijks is onderhouden, wordt opgeknapt.

Openbare fractiebijeenkomst Gemeentebelangen 24 september a.s.

13 september 2019

I.p.v. op facebook te communiceren gaat Gemeentebelangen veel liever “live” met u in gesprek op de openbare fractievergadering.
Op dinsdag 24 september 2019  om 20.00 uur houdt Gemeentebelangen weer  zo’n openbare fractiebijeenkomst in Café- Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught. De fractie wil graag met u praten over de voorstellen voor de komende commissievergaderingen Ruimte, Bestuur en Samenleving en de Raadsvergadering.
Uiteraard is er ook ruimte om andere onderwerpen, waar u als burger of ondernemer mee te maken heeft, bespreekbaar te maken. De informele sfeer en laagdrempelige omgeving biedt ruimte om van gedachten te wisselen met de fractie, zodat meer inzicht verkregen kan worden.

Goed voorbeeld doet goed volgen: nu ook wijk-GGD’ers werkzaam in Meierijstad

09 september 2019

Op initiatief van Gemeentebelangen besloot de gemeente Vught in oktober 2015 te starten met het pilotproject ‘De Wijk-GGD’er’ voor een periode van een half jaar. De politie was steeds meer uren kwijt aan verwarde personen, mede door de extramuralisering van de zorg (minder bedden bij de GGD-instellingen, méér begeleiding in de wijk zelf). In de praktijk gaat het om incidenten waarbij een verward en/of overspannen persoon de weg kwijt is, overlast bezorgt, agressief reageert of problemen veroorzaakt in de woonsituatie. De druk op de politie was groot. Gemeentebelangen vond deze omstandigheden zorgelijk en stelde voor er ‘iets’ tussen te zetten. Dit voorstel van Gemeentebelangen werd in de gemeenteraad als positief ontvangen.

Ontmoet GB op de activiteitenmarkt Helvoirt Leeft!

07 september 2019

Na de herindeling van de gemeente Haaren zal Helvoirt bij de gemeente Vught komen. Dat gebeurt op 1 januari 2021. De voorbereidingen daartoe zijn in volle gang. Als grootste politieke partij in Vught volgen wij deze ontwikkelingen uiteraard nauwgezet én komen wij graag in contact met Helvoirtenaren.

Parkeerplaats Loonsebaan krijgt open verharding

27 augustus 2019Weet u het nog?

Gemeentebelangen heeft aangegeven zich sterk te maken voor het verharden van de parkeerplaats aan de Loonsebaan tegenover Brasserie 155. De parkeerplaats, die ook toegang biedt tot de Fusilladeplaats en derhalve door veel ouderen bezocht wordt, is bij regenval voor hen niet te betreden. Daarom worden er nu kolken geplaatst.
Om het groene karakter rondom de Vughtse Heide te benadrukken is gekozen voor een open verharding met grasbetonblokken, zodat de natuurlijke omgeving zo min mogelijk verstoord wordt én ruimte biedt aan de aanwezige natuur.

Openbare fractiebijeenkomst Gemeentebelangen 27 augustus a.s.

23 augustus 2019

Het zomerreces zit er weer op. We gaan weer beginnen.
I.p.v. op facebook te communiceren gaan wij veel liever “live” met u in gesprek op onze openbare fractievergadering.
Op dinsdag 27 augustus 2019  om 20.00 uur houdt Gemeentebelangen weer  een openbare fractiebijeenkomst in Café- Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught. De fractie wil graag met u praten over de voorstellen voor de komende commissievergaderingen Bestuur en Samenleving, Ruimte en de Raadsvergadering.
Uiteraard is er ook ruimte om onderwerpen, waar u als burger of ondernemer mee te maken heeft, bespreekbaar te maken. De informele sfeer en laagdrempelige omgeving biedt ruimte om van gedachten te wisselen met de fractie, zodat meer inzicht verkregen kan worden.

Postweg/Bosscheweg, tweede fietsbrug turborotonde

01 juli 2019

Gemeentebelangen is blij dat er een tweede fietsbrug wordt aangelegd bij de rotonde Postweg/Bosscheweg. Met de realisatie wordt optimaal invulling gegeven aan een verkeersveilige ontvlechting van fietsers, voetgangers en autoverkeer. Een betere doorstroming van het verkeer is niet alleen in het belang van ’s-Hertogenbosch maar ook van Vught. De drukke en gevaarlijke rotonde op de grens van Vught en Den Bosch is al jaren onderwerp van gesprek. Er worden met regelmaat fietsers omvergereden. Ook in de Vughtse raad leidde de rotonde het afgelopen jaar tot reuring.

Minder positive kadernota 2020-2023

01 juli 2019

Andere jaren werd nogal eens de loftrompet gestoken voor de Kadernota, een opmaat naar de Programmabegroting. Dit jaar ligt er wel een goed leesbare kadernota met een overzichtelijke indeling naar programma’s, maar met een duidelijk minder positief resultaat. Het wordt nog een hele uitdaging om te komen tot een sluitende Programmabegroting 2020. Dan wordt de doorrekening gemaakt en krijgen we werkelijk inzicht in de financiële positie, weerstandsvermogen etc. Met name de Meicirculaire is een grote tegenvaller. Voor dat deze uitkwam konden alle wensen om te investeren in de leefbaarheid van Vught goed ingelost worden. Maar zoals we wel weten schommelen de rijksuitkeringen nogal en kunnen we er met de Septembercirculaire alweer heel anders voor staan. Maar toch. Met name de forse structurele uitgaven van ruim € 1,2 miljoen in het sociaal domein zijn van grote invloed en drukken zwaar op de meerjarenbegroting. Nog een groot nadelig effect is het anders om moeten gaan met de BTW-compensatie van ca € 700.000. En dat alles maakt dat de Meerjarenbegroting onder druk komt te staan.

Roerige politiek in de arena

11 juni 2019

Tijdens de laatste roerige Raadsvergadering van 6 juni jl. werden Kim Dorna (PvdA-GroenLinks), Kees van de Elzen (SP) geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Peter van Campen (CDA) werd benoemd tot burgerlid. Tot zo ver had de avond zelfs een feestelijk tintje.
De laatste tijd echter, blijkt D’66 er een sport van te maken om allerlei bommetjes af te laten gaan, die, als de rook is opgetrokken, enkel losse flodders blijken te zijn. Zo ook de met betrekking tot de motie van wantrouwen tegen onze wethouder Peter Pennings wat te maken had met de toegepaste prijsverhoging door Bunte bij het plan Schoonveld. De wethouder werd verweten dat hij de Raad niet voldoende heeft geïnformeerd over de wijzigingen in het plan en de prijsverhogingen die vervolgens zijn doorgevoerd.
Wij zullen de feiten derhalve nog even voor u op een rij zetten:
De prijs van de woningen was begin 2018 gemaximeerd op € 220.000,00 + eventuele kosten voor gasloos bouwen. Sinds juli 2018 is gasloos bouwen verplicht gesteld. De nieuwe maximumprijs voor goedkope gasloos gebouwde woningen is door de Raad vastgesteld op € 250.000,00. Hieraan wordt door Bunte voldaan conform contract en gestelde kaders van de Raad.

Raadsleden tijdelijk uit de roulatie

18 mei 2019

Momenteel zijn er twee fractieleden van Gemeentebelangen Vught afwezig wegens gezondheidsredenen.
Jacqueline de Waal heeft in april een dubbele operatie aan haar onderrug ondergaan en bij
Joseph Verzandvoort is de afgelopen week een open hart operatie uitgevoerd.
Beiden wordt een voorspoedig herstel gewenst en uiteraard hoopt de fractie hen t.z.t. weer in goede gezondheid
in hun midden terug te zien.

    

            

 

 

Openbare fractiebijeenkomst 26 maart a.s.

21 maart 2019

Op dinsdag 26 maart a.s. 20.00 uur houdt Gemeentebelangen Vught weer een openbare fractiebijeenkomst in Café - Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught. De fractie wil graag met u praten over de voorstellen voor de komende commissievergaderingen Ruimte, Bestuur en Samenleving en de Raadsvergadering.
Deze voorstellen zijn: Positieve Gezondheid; Zienswijze Kadernota 2020 en Beleidsvisie 2019-2023 GGD; Aanvraag rijksbijdrage voor ruiming conventionele explosieven; Beantwoording schriftelijke vragen woontoewijzing Isabellaveld; Koersdocument invoering Omgevingswet;  Actualisatie uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2019-2022; Bestemmingsplan Grote Zeeheldenbuurt en Startnotitie Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant.
Uiteraard is er ook ruimte om overige onderwerpen, waar u als burger of ondernemer mee te maken heeft, bespreekbaar te maken.

CDA stemt tegen VKA+ variant N65 en daarmee ook tegen ongelijkvloerse kruising bij Torenstraat in Helvoirt!!!

10 maart 2019

Tijdens de raadsvergadering van 28 februari jl. waren het de fracties van CDA en D66 die zand wilde strooien in de N65 machine. Eerst probeerden zij de beslissing over het VKA+ uit te stellen, omdat de laatste verkeerscijfers ontbraken voor het onderliggend wegennet als gevolg van de VKA+ variant. Op zich heel vreemd, omdat het aantal aansluitingen hetzelfde blijft en de doorrekeningen van de cijfers bij de VKA variant dus nagenoeg hetzelfde beeld op zullen leveren bij de VKA+ variant.
Nu de optimalisering van het VKA een feit is en het aankomt op beslissingen blijken CDA en D66 zwakke knieën te hebben. Met onjuiste argumenten over verkeerscijfers, kosten en dergelijke die in het verleden niet gebruikt werden. Toen stemden alle fracties, dus ook CDA en D66, met de gewenste unanimiteit, in met alle collegevoorstellen en de daarbij behorende financiering, zonder enig voorbehoud. 

Gemeentebelangen stemt vóór VKA+ variant N65

10 maart 2019

Van voorkeursvarianten naar VKA naar VKA+
De provincie en gemeenten hebben in april 2018 besloten om met Rijkswaterstaat te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het VKA wat in juni 2016 was vastgesteld (met instemming van de voltallige raad), te verbeteren tot een meer uitgebreid VKA+ en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Dit alles om de leefbaarheid en veiligheid in Vught en de doorstroming op de N65 tussen Vught en Haaren te verbeteren.
Het nieuwe college heeft de hoogste prioriteit aan de N65 en PHS gegeven. Een van de uitgangspunten uit het breed gedragen coalitieakkoord: een geheel verdiepte N65 op het grondgebied van Vught en daarnaast in samenwerking met Haaren een ongelijkvloerse kruising bij de Torenstraat. En daar ging onze wethouder Guus van Woesik mee aan de slag.  De fractie van Gemeentebelangen was erg blij toen het college eind 2018 met het goede nieuws over de N65 naar buiten kwam. Er was instemming van de minister van Infrastructuur en Waterstaat met het VKA+ en de financiële verdeling. Een geweldig resultaat voor Vught. Een investering voor nu en in de toekomst (zoals er ook geïnvesteerd wordt in de klimaatbestrijding met het oog op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen). De best haalbare oplossing ligt nu binnen bereik om Vught veilig, leefbaar en bereikbaar te houden.

Ook Gemeentebelangen heeft er 'schoon' genoeg van!

18 februari 2019

Zaterdag 23 maart a.s. vindt de Landelijke Opschoondag plaats. De gemeente Vught blijft zich in zetten tegen het rondslingerend afval en doet dus wederom mee aan de campagne om onze mooie gemeente schoon te houden.
Gemeentebelangen wil graag haar steentje bijdragen in de strijd tegen het afval, leden van de partij zullen ook dit jaar de mouwen opstropen in de strijd tegen het afval.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Of liever gezegd vele handen maken licht werk?
In ieder geval aan u de oproep aan te sluiten om als groep Gemeentebelangen mee te doen aan dit geweldige initiatief.

Openbare fractiebijeenkomst van 12 februari jl.

15 februari 2019

Tijdens de openbare fractievergadering wordt u geïnformeerd over de onderwerpen die in de commissievergadering aan bod komen.
Uiteraard wordt u uitgenodigd hierover desgewenst uw mening te geven. Bovendien is er altijd ruimte om zaken die uw aandacht of zorg hebben onder de aandacht te
brengen bij de fractie zodat deze uw zorgen kunnen meewegen bij hun afwegingen.
Zo ook afgelopen dinsdag toen een aantal burgers hiervan gebruik maakten om onze aandacht te vragen voor onder andere de openstelling voor verkeer van
de Jagersboschlaan, de VKA+ variant van de N65 en verkeersproblematiek rondom de Avonturier.
De fractie neemt alle genoemde argumenten mee en doet zijn uiterste best uw belang daarin te dienen.
Heel graag ontmoeten wij u ook een volgende keer bij onze openbare fractievergadering bij Café den Heuvel aan de Loonsebaan te Vught.

 

Openbare fractiebijeenkomst 12 februari a.s.

04 februari 2019

Op dinsdag 12 februari a.s. 20.00 uur houdt Gemeentebelangen Vught weer een openbare fractiebijeenkomst in Café - Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught. De fractie wil graag met u praten over de voorstellen voor de komende commissievergaderingen Ruimte, Bestuur en Samenleving en de Raadsvergadering. 
Uiteraard is er ook ruimte om overige onderwerpen, waar u als burger of ondernemer mee te maken heeft, bespreekbaar te maken. De informele sfeer en laagdrempelige omgeving biedt ruimte om van gedachten te wisselen met de fractie, zodat meer inzicht verkregen kan worden. Gemeentebelangen Vught hecht veel waarde aan de mening van Vughtse, Cromvoirtse en toekomstige inwoners uit Helvoirt. Al meer dan 56 jaar haalt Gemeentebelangen Vught kracht uit de bevolking door tussen de burgers in te staan en in gesprek te blijven met hun achterban.
Uw inbreng is voor ons van belang. Dus wees welkom en praat mee, iedere mening telt!     

                                                                                     

 

                                                                                      

 

Regelement van orde, rol burgerlid raadscommissies

01 februari 2019

In de gemeenteraad werd donderdag 31 januari jl. flink gedebatteerd over de wijziging van de verordening Raadscommissies Vught 2019. Deze verordening is door een werkgroep bestaande uit leden van verschillende fracties geactualiseerd en ter vaststelling aan de raad voorgelegd. De discussie spitste zich toe op de positie van burgerleden als er geen raadsleden van een fractie aanwezig zijn. Mogen zij dan als plaatsvervanger optreden of niet? De huidige verordening laat dat niet toe.

Ons standpunt:
Gemeentebelangen is tegen het inzetten van een burgerlid in een raadscommissie zonder dat daar een gekozen vertegenwoordiger bij aanwezig is. Wij snappen heel goed dat een partij er toe over gaat om een of meerdere burgerleden te benoemen om de fractie te ondersteunen. Zeker bij kleine partijen is de inzet van burgerraadsleden een uitkomst.
Maar dit laat onverlet dat een gekozen raadslid altijd verantwoordelijk is voor het burgerlid en de besluiten die ten gevolge worden genomen.
Een burgerraadslid is namelijk geen democratisch gekozen raadslid en kan derhalve nooit in de plaats van een gekozen raadslid treden. Ook niet in een van de raadscommissies omdat daar juist de politieke discussies plaatsvinden. De fractie van de VVD denkt er net zo over. De overige partijen zien het burgerlid wel graag als vervanger optreden.

Opening Het Geheugencafé Vught

18 januari 2019

Op woensdag 16 januari jl. opende wethouder Saskia Heijboer in DePetrus Het Geheugencafé Vught. Ruim 200 belangstellenden waren bij de opening aanwezig. Na de openingswoorden van Marijke Blanken van Ouderen Samen en de wethouder was daar de toneelvoorstelling ‘Ons kan niets gebeuren’. Een voorstelling over wat dementie teweeg kan brengen, gespeeld door Jan Rauh en Helma Giebels. Het toneelstuk gaf veel herkenning bij de aanwezigen.
Het Geheugencafé Vught, een Vughtse variant van het Alzheimercafé, is opgericht voor mensen met geheugenproblemen, hun mantelzorgers en geïnteresseerden. Ook mensen die beroepsmatig met deze doelgroep te maken hebben zijn welkom. Het geheugencafé draagt bij aan het vergroten van de kennis van dementie binnen de gemeenschap en aan het doorbreken van de taboe rondom dementie.
Gemeentebelangen is erg content met de komst van deze ontmoetingsplek. In het verkiezingsprogramma van 2018 had de partij de komst van een Alzheimer Café als speerpunt.

Nieuwjaarsreceptie

14 januari 2019

Vrijdag 11 januari jl. hielden partijvoorzitter Jan Jonkergouw en fractievoorzitter Siebren van der Zee hun speech op de nieuwjaarsreceptie van Gemeentebelangen Vught. Siebren opende zijn speech met een bemoedigend woord aan Floor Bink, fractievoorzitter van PvdA-GroenLinks en Jacqueline de Waal, fractielid Gemeentebelangen. Beide dames leggen wegens gezondheidsredenen geheel/deels tijdelijk hun raadswerk neer.
Zowel Jan als Siebren blikten terug op een enerverend jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen het hoogtepunt was. Ondanks het verlies van één zetel bleef Gemeentebelangen de grootste politieke partij van Vught en vormt zij thans de coalitie met de VVD en PvdA-GroenLinks. Daarbij ook de uitbreiding van het college door toevoeging van projectwethouder Rijksinfra, Guus van Woesik. De uitslag van de verkiezingen bracht ook een verschuiving binnen het bestuur- en de fractie van Gemeentebelangen met zich mee. Siebren volgde Guus op als fractievoorzitter. Bregje Peijnenburg was voorheen secretaris van het bestuur, nu is zij fractielid.

Openbare fractiebijeenkomst

07 januari 2019

Op dinsdag 15 januari a.s. 20.00 uur houdt Gemeentebelangen Vught weer een openbare fractiebijeenkomst in Café - Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught. De fractie wil graag met u praten over de voorstellen voor de komende commissievergaderingen Ruimte, Bestuur en Samenleving en de Raadsvergadering. 
Uiteraard is er ook ruimte om overige onderwerpen, waar u als burger of ondernemer mee te maken heeft, bespreekbaar te maken. De informele sfeer en laagdrempelige omgeving biedt ruimte om van gedachten te wisselen met de fractie, zodat meer inzicht verkregen kan worden. Gemeentebelangen Vught hecht veel waarde aan de mening van Vughtse, Cromvoirtse en toekomstige inwoners uit Helvoirt. Al meer dan 56 jaar haalt Gemeentebelangen Vught kracht uit de bevolking door tussen de burgers in te staan en in gesprek te blijven met hun achterban. 
Wees welkom en praat mee, iedere mening telt!      

                                                                                      

 

Uitnodiging

07 januari 2019

Bestuur en fractie van Gemeentebelangen Vught nodigen u van harte uit voor onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op vrijdag 11 januari a.s.
Wij zullen terugkijken op 2018 en graag met u het glas heffen op het nieuwe jaar. 
U bent welkom vanaf 20.00 uur in Café - Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught.

 

 

 

 

Gemeentebelangen Vught wenst iedereen gezellige feestdagen en een fantastisch 2019!

24 december 2018

 

De voltallige gemeenteraad zegt vertrouwen op in bestuur en directie Theater de Speeldoos

21 december 2018

Aan het eind van 2018 komt er dan mogelijk een eind aan het langlopend geschil tussen de gemeente en Theater de Speeldoos over de besteding van de gemeentelijke subsidies. In 2004 besloot de gemeenteraad geen middelen meer beschikbaar te stellen voor professionele podiumkunsten. Theater de Speeldoos heeft bezwaar gemaakt tegen het daaropvolgende subsidiebesluit. Dat leidde uiteindelijk tot een beroep bij de Raad van State die in 2007 de gemeente in het gelijk stelde. Vanaf dat moment zijn de verhoudingen er niet beter op geworden.  De fractie van Gemeentebelangen sprak in 2016 al haar ernstige zorgen uit over die relatie. Onderzoeken uit het verleden hadden nog steeds niet geleid tot een verbetering. Dat was de aanleiding voor de fractie Gemeentebelangen om meer inzicht te willen krijgen in de ruis op de lijn die er nog steeds bestond. Vervolgens diende Gemeentebelangen samen met het CDA een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ in op 15 juni 2017 om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen omtrent organisatie, financiën, subsidiegelden en toekomstige ontwikkelingen middels een onafhankelijk onderzoek. Deze motie werd met een meerderheid van stemmen aangenomen. Dat was voor de directie van de Theater Speeldoos aanleiding om in eerste instantie één van de fractieleden van Gemeentebelangen openlijk aan de schandpaal te nagelen om vervolgens een excuus te maken en in samenhang met- en op initiatief van het college een onderzoek uit te laten voeren door bureau Berenschot.

Mishandeling van ouderen ook in Vught, maar omvang onbekend.

19 december 2018

Zorgorganisaties in de regio Hart van Brabant vinden ouderenmishandeling een groot en onderschat probleem. Doordat ouderen langer thuis moeten wonen en de druk op mantelzorgers steeds groter wordt, zal het aantal ouderen dat bewust en onbewust mishandeld wordt alleen maar toenemen.
Uit onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat maar liefst 1 op de 20 ouderen wordt mishandeld. Nog geen 1 procent daarvan is in beeld bij hulporganisaties. 
Gemeentebelangen stelde vragen aan het college van burgemeester en wethouders over dit onderwerp. Uit de beantwoording blijkt dat men niet weet hoe vaak ouderenmishandeling In Vught voorkomt. Ook is zij niet bekend met het aantal meldingen van ouderenmishandeling.

Zwaluw VFC een club om op te bouwen

30 november 2018

Tijdens de commissievergadering Ruimte zijn de nieuwbouwplannen van Zwaluw VFC voor een toekomstbestendige club ter opiniëring aan de raad voorgelegd. De raad was hierover reeds eerder geïnformeerd door het bestuur van Zwaluw VFC tijdens de informatieavond op 12 november jl. in het Zwaluwnest. De plannen zijn toen uitgebreid toegelicht door een enthousiast bestuur en de aanwezige raadsleden werden uitgenodigd de oude kleedkamers eens goed te bekijken.
Gemeentebelangen hoeft niet overtuigd te worden van het maatschappelijk belang van de lokale voetbalvereniging. Dat was ons natuurlijk al bekend. Het feit dat de club nog steeds groeiende is en nu ook met steeds meer meisjes, met het opkomende damesvoetbal, vereist natuurlijk aanpassingen van de bestaande faciliteiten. En daar willen we ook graag in voorzien. Gemeentebelangen is er dan ook voorstander van dat de betreffende oude kleedkamers, alsmede de toegezegde extra kleedkamers op een duurzame en energiezuinige wijze herbouwd worden op een andere plek, die als fase opgenomen kan worden in het te realiseren nieuwbouwplan van de voetbalclub. Daarmee komen wij de club tegemoet en biedt het hen ruimte om bijvoorbeeld het nieuwe Zwaluwnest daar bovenop te bouwen. Precies zoals in de intentieovereenkomst vermeld.

Druk bezochte openbare fractievergadering, de burger weet ons te vinden

28 november 2018

Gemeentebelangen is blij met de drukbezochte openbare fractievergadering van dinsdag jl., waarbij diverse burgers graag van de gelegenheid gebruik maakten hun standpunten toe te lichten.
Tijdens de openbare fractievergaderingen van Gemeentebelangen, die gehouden worden bij café Den Heuvel, komen alle onderwerpen aan bod die tijdens de commissievergaderingen besproken zullen worden.
Uiteraard is er ook ruimte om overige onderwerpen, waar u als burger of ondernemer mee te maken heeft, bespreekbaar te maken.
De informele sfeer en laagdrempelige omgeving biedt ruimte om van gedachten te wisselen met de fractie, zodat meer inzicht verkregen kan worden.
Gemeentebelangen hecht veel waarde aan de mening van Vughtse en Cromvoirtse inwoners. Wij halen onze kracht al jaren door tussen de burgers in te staan in gesprek te blijven met onze achterban. De aankondiging van de openbare fractievergaderingen staan vermeld in het Klaverblad. Maar mocht u tussentijds al met ons van gedachten willen wisselen, kunt u natuurlijk al eerder contact met ons opnemen via de button ‘Contact’ op deze website.

Succes voor GB wethouder Rijksinfra Guus van Woesik

23 november 2018

Succes voor Vught en Helvoirt!                                    
Door het Voorkeursalternatief plus (VKA+) goed te keuren hebben het Rijk, de Provincie en Gemeenten een belangrijke slag geslagen in de toekomstige aanpak van de N65.

Zo zijn de volgende aanvullende besluiten genomen:
- Wegvlak tussen kruisingen  J.F.Kennedylaan – Boslaan: wordt half verdiept
- Ongelijkvloerse Kruising Boslaan
- Ongelijkvloerse kruising Torenstraat (Helvoirt)
- Fietstunnel Kreitsestraat (Helvoirt)
- Aanleg van een parallelwegenstructuur

Reeds eerder werd besloten om de kruisingen met de J.F. Kennedylaan en De Bréautélaan ongelijkvloers (verdiept) te maken.

Reactie op teleurstelling enkele Ploegveldbewoners

18 november 2018

Onlangs kreeg fractievoorzitter Siebren van der Zee een verzoek van het Brabants Dagblad om te willen reageren op het feit dat enkele Ploegveldbewoners nogal teleurgesteld zijn in Gemeentebelangen om niet met deze bewoners in gesprek te willen gaan over hun zorgen omtrent de centrumontwikkelingen en hun verzoek afdeed met verwijzing naar blz.9 van het coalitieakkoord.
In eerste instantie werd de reactie van onze fractievoorzitter wegens plaatsgebrek niet geplaatst in de editie van het Brabants Dagblad van vrijdag 16 november, maar hij kreeg de toezegging deze in de editie van zaterdag daarop terug te zien om Gemeentebelangen niet tekort te doen. Ook die toezegging ging niet door en het werd uiteindelijk een premium artikel op de website van de krant.

Programmabegroting 2019

18 november 2018

Bij de raadsvergadering van 8 november j.l. stond de Programmabegroting 2019 op de agenda. Één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar voor de gemeenteraad. Onze fractievoorzitter, Siebren van der Zee, liet weten dat Gemeentebelangen een tevreden fractie is. Een solide begroting, ondanks de miljoenen investeringen in Rijksinfrastructuur en het verwerken van de financiële gevolgen van het nieuwe bestuursakkoord kan Vught de komende jaren werken met een ruimschoots dekkende begroting. Vught is goed uit de crisis gekomen en heeft meegelift op de economische groei. In het nieuwe bestuursakkoord zijn extra uitgaven meegenomen voor nieuw beleid in 2019 voor een bedrag van € 451.000 en rond de 1,4 miljoen voor de volgende 3 jaren. Dat lijkt niet zoveel, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat het college de grootste prioriteit toekent aan de Rijksinfra en met name de N65. 

Openbare fractiebijeenkomst Gemeentebelangen

18 november 2018

Op dinsdag 27 november 2018 om 20.00 uur houdt Gemeentebelangen een openbare fractiebijeenkomst in Café- Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught. De fractie wil graag met u praten over de voorstellen voor de komende commissievergaderingen Ruimte, Bestuur en Samenleving en de Raadsvergadering.
Daarnaast is er op 18 december 2018 een extra Raadsvergadering over het herindelingsontwerp van de gemeente Haaren. Vragen hierover kunt u ook tijdens deze bijeenkomst stellen. Indien u zelf een onderwerp heeft dat u wilt bespreken, dan zullen we hier graag naar luisteren en met u hierover in gesprek gaan.
Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom!

Gemeenteraad laat Jeugd- & Jongeren Centrum Elzenburg niet in de steek.

02 november 2018

jjc 3

In de raadsvergadering van 11 oktober jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met een jaarlijkse exploitatiebijdrage van €115.000,00 voor Jeugd- & Jongeren Centrum Elzenburg, dit voor 2 jaar.
Met het extra budget kan bestuursorgaan Elzenburg scenario 2 uitvoeren van het businessplan dat geschreven is door het onafhankelijk bureau Praesentis.
In dit businessplan staat beschreven waarom JJC Elzenburg niet draait op de manier die we graag zien. Ook staan er in het businessplan 3 aanbevelingen (scenario’s) die er genomen kunnen worden door het bestuursorgaan. Van deze 3 scenario’s, pakt scenario 2 alle voor- en nadelen op een reële manier aan. Er worden plannen gemaakt en doelen gesteld. Gemeentebelangen kan zich goed vinden in dit scenario en is blij dat Jeugd- & Jongeren Centrum Elzenburg een nieuwe kans wordt geboden. Uiteraard zal dit van alle participanten de nodige aanpassingen vergen, maar daar ligt ook voor hen een mooie kans. Rozenoord, JJ en Brightside zijn de belangrijkste participanten en er ligt voor deze clubs dan ook een belangrijke taak om de plannen te doen slagen. Er zal eensgezindheid moeten zijn, er zal goed samen gewerkt moeten worden en men zal open moeten staan voor nieuwe ideeën en mensen. Aan enthousiaste mensen ligt het niet bij deze clubs, daar zijn wij van overtuigd. Er is ook een belangrijke taak weggelegd voor de nieuwe locatiemanager, deze betaalde kracht zal moeten sturen en verbinden. Zoals de heer Jansen, voorzitter van bestuursorgaan Elzenburg, in de commissievergadering vertelde: “Jeugd- & Jongeren Centrum Elzenburg moet gaan bruisen en dan moet geld niet het belangrijkste zijn”. Daar zijn wij het mee eens, het gaat om Vughtse jeugd en jongeren.
Gemeentebelangen heeft vertrouwen in het plan en in de mensen die het moeten uitvoeren en hopen dat Jeugd- & Jongeren Centrum Elzenburg een prachtig, bruisend, functioneel centrum wordt, waar iedereen heel trots op kan zijn.

Theater de Speeldoos moet open blijven

09 oktober 2018

Dit standpunt deelt Gemeentebelangen van harte, maar niet tegen iedere prijs.
Het is een publiek geheim dat het niet botert tussen de gemeente Vught en het bestuur van theater De Speeldoos. Onduidelijkheden over wederzijdse verplichtingen of het niet nakomen daarvan leidden tot onderling onbegrip.

Gemeentebelangen vindt het terecht dat door een raadsmeerderheid werd besloten tot het instellen van een onafhankelijk onderzoek door het gerenommeerde Bureau Berenschot naar de besteding van de gemeentelijk subsidie door Theater De Speeldoos.Het bleek voor Berenschot niet mogelijk om aan de hand van de door theater De Speeldoos overgelegde stukken helder te krijgen of de subsidie wordt besteed aan amateurkunst, waarvoor het immers bedoeld was, of toch naar professionele kunsten gaat waar nadrukkelijk geen subsidie voor is verleend.
Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek en circa 150 vertrouwelijke documenten waarover de Gemeenteraad kon beschikken, heeft de raad besloten de uitbetaling van subsidie anders vorm te geven.

Openbare fractie bijeenkomst Gemeentebelangen

18 september 2018

U I T N O D I G I N G
 
Op dinsdag 25 september a.s. houdt Gemeentebelangen om 20.00 uur een openbare fractiebijeenkomst in Café Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught.
 
De fractie wil graag met u praten over de voorstellen voor de komende commissievergaderingen Ruimte, Bestuur en Samenleving en de Raadsvergadering.

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations