fbpx

Programma Gemeentebelangen

Vught - Cromvoirt - Helvoirt


Verkiezingsprogramma 2021 - 2026

Blader eenvoudig door ons verkiezingsprogramma magazine Vught - Cromvoirt - Helvoirt via bovenstaand "Flipbook"

Gebruik "volledig scherm" om het magazine voor een vergrote weergave

Blader eenvoudig door ons verkiezingsprogramma magazine Helvoirt via bovenstaand "Flipbook"

Gebruik "volledig scherm" om het magazine voor een vergrote weergave


Vanaf 1 januari 2021 vormen we samen één gemeente; Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Zoveel mensen, zoveel wensen. Met al onze verschillen en overeenkomsten kunnen we veel van elkaar leren. We staan voor de mooie uitdaging om samen vorm te geven aan onze nieuwe gemeente.

Stem daarom op 18 november op Gemeentebelangen!

Ons doel is om ons in te zetten voor een toekomstbestendige gemeente met eenheid in verscheidenheid waarbij we door actief te luisteren en belangen af te wegen, mensen en organisaties weten te verbinden.
De lokale economie zien we als de basis voor het welzijn en de welvaart van onze inwoners en vormt een gemeenschappelijke aangelegenheid van gemeente, ondernemers, verenigingen, inwoners, instellingen en instanties.

Het verkiezingsprogramma is tot stand gekomen door vanuit vier verschillende werkgroepen met eigen thema’s en onderwerpen aan de slag te gaan. De werkgroepen hebben vele gesprekken gevoerd met organisaties, instanties en verenigingen. De opgehaalde input is gebruikt om de behoeften die er leven in onze verschillende dorpen en gemeente te vertalen naar zienswijzen en speerpunten die getoetst zijn aan onze kernwaarden.

Zo is een programma ontstaan wat beantwoordt aan wat er in Vught leeft en daar staat Gemeentebelangen voor. Het is een programma van ons allemaal geworden!

Wij bedanken dan ook de navolgende instanties, verenigingen, initiatiefnemers en organisaties voor hun bijdrage: Adviesraad Sociaal Domein, Buurtpreventie, FNV, HV Bosbewoners Helvoirt, Kernteam bestaanszekerheid Vught, Move, Ondernemers Vught, Cromvoirt en Helvoirt, Ouderen Samen, Politie Vught, VNG, Belangenbehartiging professionele kunsten Vught, Stichting Natuur- en Milieugroep Vught, KANT, VVC, Plein Helvoirt, DEH, V55, TinH, HOJ, ZLTO afd. Helvoirt, Duinboeren en iedereen die vanuit welke invalshoek dan ook ons heeft voorzien van wensen en ideeën.


Gemeentebelangen top 10

 1. Jij bepaalt! En de nieuwe wijkmakelaar denkt met je mee

 2. Basisscholen in passende gebouwen met een veilige verkeerssituatie

 3. Betaalbaar wonen in een gezond leefklimaat

 4. Helvoirt en Cromvoirt ontlasten door nieuwe transportweg voor (zwaar) verkeer

 5. Verkeersveiligheid verbeteren op lokale wegen

 6. Spoorzone: minder trillinghinder en het beperken van risico’s goederenvervoer

 7. Aanpak van leegstand winkels Centrum Vught

 8. IJzeren man: Uitdiepen recreatieplas en ruimte voor ontwikkeling

 9. Laagdrempelige (jeugd)zorg door inlooppunten bij wijkcentra voor ouder, kind/jongere of buur (Elzenburg, The Battle Axe, HelvoirThuis)

 10. Actieplan voor gevolgen Corona op financiële gezondheid van inwoners en ondernemers


Thema Bestuur & Inwoners

Dat de samenleving voor steeds meer uitdagingen komt te staan, is voor ons allemaal duidelijk. Denk maar aan de vergrijzing, de individualisering of aan de economische crisis die nu aan het ontstaan is door Corona. De ontwikkelingen vragen om op een andere manier samen te leven met een sterke lokale focus. Samen komen tot passende oplossingen voor deze ontwikkelingen, voor onszelf, maar ook voor onze kinderen. Alleen op die manier kunnen we prettig wonen, werken en recreëren in onze dorpen.

Jij bepaalt!

Door de invoering van de omgevingswet in 2022 krijgen we als gemeente meer ruimte om de inwoners mee te laten denken over de invulling van hun eigen leefomgeving. Als Gemeentebelangen vinden wij dit zeer waardevol en belangrijk.

Dit vraagt afstemming, met de ander mee willen denken en het verbinden van wensen, ideeën, kennis en uitvoerders. Het is van belang dat de verbinding tussen gemeente en inwoners daadwerkelijk ontstaat en blijvende resultaten brengt. De wijkmakelaar kan deze creatieve schakel zijn om jouw ideeën te realiseren.

Wat willen wij bereiken

 • Het aanstellen van wijkmakelaars
 • Uitdaagrecht stimuleren door taken vanuit de gemeente over te dragen aan inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het overnemen van gemeente groen, ontmoetingsplekken in de wijk en duurzaamheidsinitiatieven zoals VET-Vught en KANT.
 • Om een goede invulling te geven aan de omgevingswet is het als gemeente van belang om gebruik te maken van de uitgangspunten van het Netwerk ‘Right to Challenge’.
 • Inspraakbijeenkomsten worden structureel onderdeel van het besluitvormingsproces
 • Burgerinitiatieven stimuleren, faciliteren en ondersteunen.
 • Samenwerking met andere gemeenten bij grensoverschrijdende thema’s zoals; energietransitie, veiligheid, verkeer en vervoer.
 • Inlooploket in het HelvoirThuis voor al je gemeentelijke vragen

Financiën

Veel gemeenten hebben het financieel moeilijk. Door de gevolgen van de Coronacrisis zullen we te maken gaan krijgen met extra kosten. Het is nu nog niet te overzien wat dit uiteindelijk gaat betekenen voor onze gemeentelijke financiën. Dát het impact zal hebben mag duidelijk zijn. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat gemeente Vught financieel verantwoord werkt. Gemeentebelangen wil transparant en kritisch zijn over de uitgaven. Dit zodat gemeente Vught financieel gezond blijft voor nu en in de toekomst!

Wat willen wij bereiken

 • Budget vrijmaken voor wijkgericht werken
 • Kosten afvalstoffenheffing en rioolrecht zo laag mogelijk houden
 • Uitgangspunt is dat gemeentelijke tarieven zoals WOZ niet harder mogen stijgen dan het inflatiepercentage
 • Helvoirt mag in financieel opzicht niet nadelig worden beïnvloed door WOZ berekening
 • Regionale samenwerkingen maximaal benutten (Agrifood, Regiodeal, Gebiedsontwikkeling Margriet, etc.)
 • Opstellen van transparante begroting voor de verschillende beleidsterreinen en actief communiceren ter bevordering van het Uitdaagrecht
 • Pinmogelijkheid Cromvoirt creëren

Thema Wonen

De gemeente Vught kenmerkt zich door prachtige woonwijken, nieuwe scholen, veel sport- en andere voorzieningen en de natuur is altijd dichtbij. We vinden het belangrijk om hierin te blijven investeren en een aantrekkelijke woongemeente te blijven. Om prettig te kunnen wonen is passende huisvesting, goede voorzieningen en een duurzame leefomgeving een vereiste.

Huisvesting

Wij zetten ons in voor een gezonde mix van woningen waarbij de kwaliteit en leefbaarheid in de omgeving centraal staan. We willen dit realiseren door een goed woningbouwprogramma op te stellen. De ambitie van Gemeentebelangen ligt dan ook niet op het aantal woningen.

Wat willen wij bereiken

 • Meer kansen voor starters en jonge gezinnen, door:
  - Doorstroming naar betaalbare huur- en koopwoningen stimuleren i.s.m. woningcorporaties
  - Meer betaalbare koopwoningen realiseren, bijvoorbeeld op basis van erfpacht
 • Meer geschikte woningen voor senioren, door:
  - Verhuisregeling: senioren met huurwoning met trap krijgen voorrang op gelijkvloerse huurwoning met eventuele verhuisvergoeding
  - Aandacht voor de ontwikkeling van levensbestendige- en seniorenwoningen in de buurt van voorzieningen in zowel Vught, Cromvoirt als Helvoirt
 • Inwoners van de gemeente Vught en huishoudens met een sociaal en/of economische binding tegemoet komen in hun huisvestingsbehoefte
 • Ruimte voor ruimte gelden flexibeler inzetten zodat meer variëteit geboden kan worden bij de ontwikkelingen van woningen voor onder andere starters en senioren
 • Bestemmingsplannen uitsluitend vaststellen op hoofdlijnen. Meer flexibiliteit in het realiseren van woningbouw en inpassen van bewonerswensen
 • Het aantal woningen in Cromvoirt geleidelijk laten groeien om de leefbaarheid te borgen. Onder andere door nieuwe woningen te realiseren voor starters en senioren, bijvoorbeeld tegen de randen van de bebouwde kom
 • Vrijkomende agrarische bebouwing ruimte geven voor herbestemming
 • Oprichten van een sloopfonds om verstening in het buitengebied tegen te gaan
 • Gedoogbeleid Distelberg Helvoirt transformeren naar gelegaliseerde permanente bewoning binnen de kaders van de Provincie

Rijksinfra, Spoor & N65

Vught ondergaat de komende jaren een facelift en wie mooi wil zijn moet in dit geval eerst pijn lijden. Deze uitspraak is zeker van toepassing als we de situatie van Vught de komende 5 jaar bekijken. Eerst begint de ingrijpende verbouwing van de N65 gevolgd door de verdieping van het spoortracé (Den Bosch - Eindhoven vv) in Vught. Iedere inwoner van de gemeente Vught zal van de gevolgen van de werkzaamheden in min of meerdere mate overlast ondervinden. Dat kunnen we niet voorkomen maar de overlast willen we tot een minimum beperken.

Investeringen zijn nodig om onze gemeente voor de komende generaties veilig en leefbaar te houden. Ook in de komende bestuursperiode willen we door middel van maatwerk de projecten PHS en N65 verder verbeteren.

Wat willen wij bereiken

 • De ‘Vughtse regeling’ wordt voortgezet én uitgebreid naar Helvoirt
 • Spoorzone: minder trillinghinder en het beperken van risico’s goederenvervoer
 • Aanstellen van een ‘Ombudspersoon’ als schakel tussen bewoners en uitvoering
 • Geluidsschermen en raildempers spoortraject Vught - Tilburg
 • Integrale aanpak van de werkzaamheden betreft de samenhang tussen de N65 en het Spoor
 • Uitwerken inrichting omgeving in overleg met bewoners en andere belanghebbenden voor spoor en N65
 • Aanpak geluidsoverlast bij het knooppunt van de drie snelwegen tussen de snelwegen A2, A65 en N65 bij Eikendonck en omgeving
 • Onderzoeken meerwaarde van een station Helvoirt
 • Mogelijkheden bekijken tot het realiseren van een fietstunnel onder het spoor in Helvoirt, woonwijk Den Hoek

Verkeer en Vervoer

De aankomende werkzaamheden aan de N65 en het spoor vraagt dat er goed nagedacht moet worden over de verkeersstromen in onze dorpen. Gemeentebelangen vindt dat de leefbaarheid, verkeersvriendelijkheid en -veiligheid prioriteit moeten krijgen zodat inwoners, scholen, zorgcentra en bedrijven zo min mogelijk problemen ervaren. Hiervoor moet geïnvesteerd worden in veilige en goed begaanbare wandel- en fietspaden en voldoende parkeermogelijkheden. Vervoersinitiatieven zoals de Buurtbus en Seniorenbus zijn onmisbaar en we stimuleren doorontwikkeling van dergelijke initiatieven van harte.

Wat willen wij bereiken

 • Leefbaarheid Helvoirt en Cromvoirt verhogen door risicovolle verkeersbewegingen uit te sluiten door een nieuwe transportweg Helvoirt/Cromvoirt voor (zwaar) verkeer, een nieuwe, veilige toegangsweg voor de PI en een betere ontsluiting naar de N65
 • Extra aandacht voor verkeersveiligheid rondom scholen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt
 • Plan van aanpak om sluipverkeer tegen te gaan tijdens ombouw N65
 • De aanleg van de ondertunneling van de Wolfskamerweg zo spoedig mogelijk realiseren om de bereikbaarheid binnen Vught te kunnen garanderen tijdens de werkzaamheden aan N65 en spoor
 • Kritisch kijken naar inrichting van wijken. Herinrichting waar nodig in samenspraak met de wijkmakelaar. Bijvoorbeeld betere inrichting 30-km zones
 • Onderzoek parkeerbeleid om de parkeerdruk in wijken te verminderen
 • Actief aanpakken asociaal rijgedag binnen de bebouwde kom, zowel de veroorzakers als de inrichting van de openbare ruimte
 • Pad Hoge Akker in ere herstellen en upgraden naar een veilig en gebruiksvriendelijk wandel/fiets- en ruiterpad zodat het contact met gemotoriseerd verkeer niet langer aan de orde is
 • Aandacht voor de positie van voetgangers door kritisch te kijken naar de aanleg en begaanbaarheid van de trottoirs binnen de gemeente

Groen, Energie en Klimaat

Vught is een prachtige groene gemeente met bomenrijke straten, struiken en waterpartijen. Het weer wordt extremer, perioden van droogte en hevige stortregens wisselen elkaar af. Verdroging is een actueel probleem, ook in de gemeente Vught. Klimaatadaptatie, het vasthouden van water, speelt daarin een belangrijke rol. Om het klimaatakkoord van 2050 te kunnen realiseren, wordt regionaal samengewerkt om de energietransitie vorm te geven. Dit heeft mogelijk ook voor de gemeente Vught en haar landschappelijk uitzicht, consequenties.

Gemeentebelangen ziet de uitdaging van de energietransitie in een variatie van alternatieve energiebronnen, zoals onder andere wind- en zonne-energie in combinatie met energie-opslag.

Wij gaan voor duurzame oplossingen met respect voor mens, dier en natuur. Ook de provincie moet haar verantwoordelijkheid nemen door deze energietransitie niet uitsluitend neer te leggen bij het lokale bestuur. Alleen dan kunnen we samen met collectieve (burger-) initiatieven een duurzame energietransitie realiseren.

Wat willen wij bereiken

 • Behoedzaam omgaan met de groene gebieden in Vught
 • Waterhuishouding in de hele gemeente verbeteren. Onder andere door opvangen regenwater en door Wadi’s (wateropvang) aan te leggen
 • Inwoners enthousiasmeren om woning en tuin te vergroenen en verduurzamen. Hiervoor collectieve initiatieven stimuleren zoals onder andere in de samenwerking met KANT, DEH en VET Vught
 • Alternatieve energieopwekking en –opslag stimuleren waarbij we blijven kijken naar maatwerk zonder klakkeloos risicomijdend te kopiëren
 • Zelfbeheer door buurtbewoners van parken en groen eenvoudiger maken

Thema Leven

Gemeentebelangen staat voor een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen zich thuis en vrij kan voelen, zijn bijdrage kan leveren en gelijke kansen heeft om zichzelf te ontwikkelen. Kortom; de voorwaarde is dat iedereen mee kan doen. Dit betekent dat wij als volksvertegenwoordiging blijvend investeren in gesprekken en contacten met de lokale samenleving en inzetten op pragmatische oplossingen. Dit kenmerkt tenslotte de lokale democratie waarbij voor Gemeentebelangen de focus ligt op de democratische kwaliteit van de besluitvormingsprocessen. Zo komen we tot breed gedragen besluiten.

Onderwijs

In een gemeente met een breed onderwijsaanbod dient ook de kwaliteit en de huisvesting van de scholen goed te zijn met veilige verkeersroutes. De huisvesting van enkele scholen vraagt nog enige aandacht om ook die passend te maken. Daarnaast moet het voor ieder kind mogelijk zijn om goed gymonderwijs te krijgen. Om mee te kunnen doen in de samenleving vraagt ook om- her en bijscholing van (jong)volwassenen aandacht en actie.

Wat willen wij bereiken

 • Vervanging noodlokalen Basisschool De Koningslinde en uitbreiding d.m.v. nieuwbouw basisschool de Lichtstraat
 • Veilige verkeerssituaties en routes bij scholen zoals rondom de Postweg, Theresialaan, St. Lambertusstraat
 • Mogelijk maken van technisch onderwijs. Waar mogelijk in samenwerking met het technisch bedrijfsleven en onderwijsinstellingen
 • Voor alle dorpen aanbod van onderwijs, kinderopvang en BSO borgen
 • Realiseren nieuwe school Zuiderbos binnen beschikbare budget Overheid
 • Groeiontwikkelingen Mischa de Vries school en Kindcentrum de Leydraad volgen i.v.m. huisvestingbehoefte
 • Jaarlijks terugkomende EHBO lessen op zowel primair als voortgezet onderwijs
 • Stimuleren van volwassenonderwijs (in het kader van om- en bijscholing) in samenwerking met lokale ondernemers, UWV, onderwijsinstellingen en gemeente zodat ingespeeld kan worden op lokale ontwikkelingen en behoeften
 • Extra aandacht voor jongeren die dreigen zonder startkwalificaties het onderwijs te verlaten

Sport

Vught is een dynamische gemeente. Meer dan de helft van de inwoners in onze dorpen is wekelijks aan het sporten/bewegen, veelal aangesloten bij een van de enthousiaste sportverenigingen. Onze bewoners hebben in Corona tijd het sporten én het sociale aspect gemist. We vinden het dan ook belangrijk zo veel mogelijk ruimte te bieden aan de mogelijkheden om te blijven sporten. Gezond voor lijf en geest! Vught is trots op haar mooie sportaccommodaties met een grote variëteit aan sportaanbod. Wij willen graag blijven investeren in een sportieve omgeving zodat iedere inwoner ook echt mee kan doen.

Wat willen wij bereiken

 • Aanvang realiseren nieuwe sportaccommodatie Zwaluw V.F.C.
 • Samenwerking tussen scholen en sportverenigingen versterken, zodat meer inwoners van Vught kunnen sporten/in beweging komen. (gebruik maken van gymzalen van scholen tijdens daluren)
 • Om initiatieven van de sportclubs te ondersteunen willen wij een eenvoudig vergunningsproces en waar mogelijk een financiële ondersteuning kunnen bieden (projectsubsidie)
 • Sport voor iedere inwoner van de nieuwe gemeente mogelijk maken. In nauw overleg met Move Vught, sportverenigingen en gemeente Vught bekijken wat ervoor nodig is dat te bereiken.
 • Inzetten voor een rookvrije generatie
 • Behoud van hoogwaardige (natuurwater) zwemsport binnen de gemeente Vught
 • Beheer sportaccommodaties Helvoirt conform huidige beheerafspraken
 • Aansluiting zoeken bij initiatieven uit de samenleving om binnenzwemwater te realiseren

Cultuur en Recreatie

Cultuur historie, erfgoed en toerisme zijn belangrijk voor de gemeente Vught. De samenvoeging met Helvoirt brengt ook in culturele zin nieuwe schatten voor onze gemeente, zoals de Loonse- en Drunense Duinen en de herinneringen aan Van Gogh uit de tijd die hij hier doorbracht. Kenmerkend zijn de festiviteiten in de dorpen waarbij verbinding en plezier samen gaan. Zo krijgen lokale ondernemers, clubs en verenigingen (letterlijk) een  eigen podium. 

Wat willen wij bereiken

 • Verbeteren kwaliteit zwemwater IJzeren Man door uitdiepen van recreatieplas en ruimte voor doorontwikkeling van de faciliteiten bij de IJzeren Man
 • Verbinding tussen het HelvoirThuis en de Speeldoos om een optimale culturele invulling te kunnen geven
 • In samenspraak met Stichting de Speeldoos komen tot een nieuwe ontwikkeling van een cultureel centrum met ruime mogelijkheden, waaronder ook een variëteit aan commerciële activiteiten
 • Kleinschalige verblijfsmogelijkheden stimuleren zoals ‘verblijven bij de boer’ of ‘Bed & Breakfast’
 • Toerisme stimuleren, onder andere door verdere aanleg van de Zuiderwaterlinie 1629 en promoten van Goghroute
 • Realiseren van een aantal nieuwe cultuur historische trekpleisters: Uitkijkpunt De Hollandsche Dijk (hét sluitstuk van de Linie van Frederik Hendrik), Nieuwe brug naar Fort Isabella en een Brabants buitenmuseum op Oud-Herlaer met een verbinding per pont vanaf Kasteel Maurick

Accommodaties en Subsidies

Gemeentebelangen stimuleert multifunctioneel gebruik van accommodaties. The Battle Axe, HelvoirThuis, DePetrus, Elzenburg, de Speeldoos en brede scholen lenen zich hier uitstekend voor. Door multifunctioneel gebruik ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen en verbinding tussen verschillende doelgroepen die de onderlinge sociale cohesie versterken. Door middel van subsidies en goede ondersteuning van vrijwilligers willen wij het gebruik haal- en betaalbaar maken.

Wat willen wij bereiken

 • In gesprek gaan met Stichting DePetrus, maar ook de Petrus B.V. om dit succesvolle ontmoetingscentrum betaalbaar en toegankelijk te houden voor de Vughtse inwoner
 • Elzenburg, ook als ontmoetingscentrum voor álle bewoners van Vught Zuid
 • Passende repetitieruimte voor harmonie Kunst Adelt in Helvoirt
 • Verbetering van de faciliteiten van de repetitieruimte voor de Cromvoirtse fanfare locatie ‘de Noot’
 • Onderzoek mogelijkheid duurzaamheidssubsidies verenigingen
 • Ruimte bieden aan verenigingen om eigen initiatieven te ontplooien om inkomsten te genereren om zodoende financieel onafhankelijk te worden
 • Onderzoek starten naar het verduurzamen van accommodaties van verenigingen om de energielasten terug te dringen en zodoende een bijdrage aan het milieu te leveren

Veiligheid

Jezelf veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om gelukkig te zijn. Veilig in je eigen huis, maar ook op straat. Je veilig voelen op alle vlakken zowel emotioneel, fysiek als in sociaal opzicht. Door de Corona uitbraak zie je ook dat ‘je veilig voelen’ zomaar een nieuwe betekenis kan krijgen. Dan is het belangrijk dat een gemeente flexibel kan zijn en wil meedenken met inwoners, scholen, bedrijven en instellingen om samen in te spelen op veranderende omstandigheden. Veiligheid is dan ook niet alleen handhaven maar ook luisteren en kijken naar signalen van elkaar, deze serieus nemen en daar waar mogelijk oppakken. Bereikbaarheid en persoonlijk contact zijn daarbij essentieel, hierbij kan gedacht worden aan de wijkagenten, de buurtwachten, de brandweer en de wijk-GGDers.

Wat willen wij bereiken

 • Bewoners betrekken bij de inrichting van hun woon- en leefomgeving in het kader van (sociale) veiligheid
 • Bovenmatige inzet van onze wijkagenten op het zorgpark Voorburg sterk verminderen door structurele andere aanpak vanuit instelling
 • Verdiepingsslag in de samenwerking en aanpak handelswijze verwarde personen
 • Vaste locatie realiseren voor buurtpreventieteam
 • De gehele gemeente Vught hartveilig maken en onderhoudsprogramma huidige AED’s opstarten op openbare plaatsen
 • Aanschaffen mobiel camerasysteem voor efficiënte en accurate werkwijze bij onveiligheid.
 • Stimuleren preventieve aanpak drugsgebruik onder jongeren in samenwerking met wijksteunpunten, jongerenwerk en initiatieven zoals Herstelvoirt
 • Beperken vuurwerkoverlast
 • Aanpak overlast van ratten, ongedierte en zwerfafval

Thema Meedoen

Wij staan voor een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen zich thuis en vrij kan voelen, zijn bijdrage kan leveren en gelijke kansen heeft om zichzelf te ontwikkelen. Gemeentebelangen stimuleert initiatieven die tot doel hebben bij te dragen aan wat de gemeenschap nodig heeft om te kunnen voldoen aan de voorwaarde dat iedereen kan meedoen. Wij hanteren de menselijke maat; kleinschaligheid, maatwerk, kwaliteit, bereikbaarheid van voorzieningen, herkenbaarheid, een warme sociale omgeving en lokale identiteit. Een samenleving waarbij niemand tussen de wal en het schip valt en we er voor elkaar zijn. Met blijvende aandacht voor voorkoming armoede, uitsluiting en eenzaamheid.

Armoede en schulden

Als gemeente horen we er alles aan te doen om onze inwoners financieel fit te laten zijn. De groep die hier moeite mee heeft, zal mede door de coronacrisis alleen maar groter worden. Niemand mag buiten de boot mag vallen daarom wordt het vergroten van het aanbod om preventief armoede en schulden te voorkomen steeds belangrijker. Begeleiding om zo snel mogelijk duurzaam uit de schulden te komen en zelfredzaam te worden zijn cruciaal. Het minimabeleid van de gemeente Vught behoort ruimhartig te zijn voor inwoners met een laag inkomen, vanuit welke hoedanigheid dan ook (loondienst, uitkering, zzp, eenmanszaak etc.).

Wat willen wij bereiken

 • Adequaat inspelen op dreigende financiële problemen bij inwoners ten gevolge van de coronacrisis, waarbij de gemeente werkt vanuit de één loket’ gedachte
 • Initiatieven stimuleren die gericht zijn op versterking van onze inwoners enerzijds en armoedeverzachting anderzijds, waarbij activering en deelnemen aan de lokale samenleving inzet is
 • De ‘meedoenregeling’ wordt actief ingezet waarbij Gemeentebelangen een integrale aanpak voor ogen heeft voor armoedebestrijding zodat tussen gemeente, Welzijn, Woningbouw Onderwijs en bestaande initiatieven binnen onze gemeente nog beter wordt samengewerkt
 • Voortzetten inzet coördinator Kinderen in Armoede

Zorg en Ondersteuning

Vught is een echte zorgdorp waar we trots op zijn. Doel is dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving op een manier die bij hen past, zodat een (verder) sociaal isolement voorkomen wordt en er ook passend aanbod is om dit te doorbreken. Iedereen heeft recht op passende zorg en ondersteuning waarbij eigen regie en verkrijgen van een netwerk voorop staan. Onze gemeente heeft een uitgebreid aanbod aan instanties en initiatieven. Denk hierbij aan de werkwijzen voor: verwarde personen, dementie, mantelzorg integrale jeugdzorg en de bijbehorende preventie in deze groepen. Maar een goede samenwerking tussen de verschillende hulpverlenende instanties is hierbij noodzakelijk. Zorg en ondersteuning is namelijk altijd ‘maatwerk’.

Wat willen wij bereiken

 • Laagdrempelige (jeugd-)zorg door het creëren van inloopmogelijkheden en ontmoetingsplekken voor ouders, kinderen en jongeren, in wijksteunpunten en scholen.
 • Kwaliteit van Wegwijs+ verhogen en omslag laten maken van dienstverlenend naar zorgverlenend
 • Een gebruiksvriendelijk en professioneel digitaal loket
 • Afname van wachttijden bij Hulp in Natura
 • Verdere afstemming en pragmatische aanpak tussen Wegwijs+, GGD, politie, GGZ en overig betrokken instellingen/organisaties. Met accent op maatwerk en waar nodig herijken
 • Meer werken vanuit onafhankelijke cliëntondersteuning waarbij eigen regie centraal staat en het netwerk maximaal gestimuleerd wordt om de zorg te ontlasten
 • Initiatieven stimuleren die er op gericht zijn dat inwoners elkaar onderling kunnen ondersteunen en helpen
 • Medewerking verlenen aan ontwikkeling van nieuw gezondheidscentrum Moleneind
 • Zorgen voor voldoende toiletten in de openbare gebouwen/ruimte
 • Stimuleren initiatieven die bijdragen aan dementievriendelijke gemeente, zoals geheugencafé

Jeugd

De jeugd heeft de toekomst! Jongeren horen zich dicht bij huis te kunnen vermaken en uitgedaagd te worden voor deelname aan sport, cultuur en andere laagdrempelige en voor iedereen bereikbare activiteiten. Jeugdaktief in Vught betrekt de allerjongsten én is zelfs voor jongvolwassenen een trekker. En wat te denken van festival Rebirth in Helvoirt? Mooie voorbeelden van successen die jongeren enthousiasmeren! En daar werken we graag aan mee.

Wat willen wij bereiken

 • Opzetten Jeugdraad om actief bij plan en besluitvorming te betrekken door een stem te geven zodat ze gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven
 • Verdere uitbouw Elzenburg als centrum voor Vughtse jeugd
 • Vermijden van eenzaamheid onder jongeren en aanleren vroegtijdig hulp te vragen en te geven (bijvoorbeeld bijles, sportmaatje, activiteiten en hobby’s delen)
 • Voorlichting over veilig gebruik social media en risico’s bij drugsgebruik
 • Jongerenactiviteiten opzetten op het gebied van sport, cultuur, clubs, vrijwilligerswerk i.s.m. de bestaande organisaties in Vught, Cromvoirt en Helvoirt

Economie & ondernemerschap

Het ondernemerslandschap in de gemeente Vught is zeer divers. Met een bruisend horeca aanbod en een brede diversiteit aan bedrijven, winkels, instanties en recreatiemogelijkheden. We hebben veel ZZP-ers in allerlei branches en een grote zorg-economie. Met de komst van Helvoirt komen er eveneens veel nieuwe grote bedrijven bij in verschillende sectoren zoals agrarische- en transportbedrijven. Dit alles resulteert in een hoog serviceniveau voor onze inwoners en een ruime regionale werkgelegenheid. De taak van de gemeente is om de ondernemers actief te bezoeken en met de ondernemersverenigingen in gesprek te blijven, mee te denken en waar mogelijk te faciliteren. Zo kunnen (lokale) ontwikkelingen nauw gevolgd worden ter versteviging van de samenwerking.

Wat willen wij bereiken

 • Aanpak winkelleegstand centrum Vught en handhaven gratis parkeren
 • Gebruik maken van innovatieve aanbestedingsvormen zoals bijvoorbeeld bouwteams en bij de opstelling van inkoopstrategieën lokale, geschikte ondernemers in beeld brengen
 • Optimale betrokkenheid van lokale ondernemers bij ombouw van N65 en spoor
 • Onderzoek naar vestigingsmogelijkheden voor kleinschalige bedrijfsruimten zoals de Schakel
 • Gezamenlijke initiatieven van ondernemers met een meerwaarde voor de samenleving mogelijk te maken middels bijvoorbeeld een ondernemersfonds
 • Bedrijfscontactfunctionaris zichtbaarder maken en inzetten om binding en samenwerking met ondernemers te verbeteren
 • Het verder uitbouwen van het Maatschappelijk Verantwoord Inkoop beleid
 • Inzetten van om-, her- en bijscholingstrajecten die passen bij de verwachte werkgelegenheid van de regio

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations