fbpx

Begroting 2020- 2023 met slechts 1 stem tegen aangenomen!

In tegenstelling tot de oppositie ziet Gemeentebelangen het glas halfvol op basis van de gepresenteerde begroting. Wij doen het als gemeente nog niet zo slecht als je ziet wat voor impact de Rijksinfra heeft op de financiële huishouding. Het meerjarenperspectief laat een positief resultaat zien. Er worden nog steeds zwarte cijfers geschreven. Daarom hebben wij nu ook geen voorstellen gedaan om te bezuinigen.

Uiteraard zien wij ook dat onze schuldpositie wel de nodige aandacht vraagt. De ondergrens is wel bereikt. In de commissie nam de VVD er al een voorschot op in relatie tot de eerstvolgende kadernota. En in die gedachtegang kunnen wij ons goed vinden. Vandaar dat wij de motie ‘Duurzame meerjarenbegroting’ ook mee ingediend hebben. Deze motie kreeg raadsbrede steun.

Naast het verzoek om bij de kadernota het bezuinigingsdocument te verrijken, lijkt het ons ook goed dat het college niet alleen kijkt naar waar het minder kan of moet, maar dat er ook naar de mogelijkheden van het genereren van inkomsten wordt gekeken.
Zijn er nog grondposities, zijn er nog gebouwen die voor verkoop in aanmerking kunnen komen?
Gemeentebelangen heeft bij  vorige financiële beschouwingen al eens gevraagd of de subsidiemogelijkheden zowel landelijk als Europees wel worden benut. Heeft het college voldoende aandacht voor eventuele subsidiemogelijkheden? Het college gaat daar mee aan de slag.

Ook een mogelijke bron van inkomsten kunnen de RES (Regionale Energiestrategie) maatregelen zijn. Om de energiestrategie tot een succes te maken moeten wij als overheden de krachten bundelen. Een hele uitdaging. Ook als gemeente Vught hebben wij een verplichting om te komen met maatregelen. Daarom heeft Gemeentebelangen een motie ingediend die unanieme steun kreeg.

Tot slot hebben wij nog aandacht gevraagd voor de toenemende overlast van de processierups, welke naar verwachting  komend jaar nog veel heftiger zal worden. De gemeente heeft in 2019 al ruim € 93.000 uitgegeven aan de bestrijding, voor zowel preventieve als anticiperende maatregelen. Maar er kan wellicht nog meer gedaan worden. Naar voorbeeld van de actie in de gemeente Sint-Michielsgestel heeft Gemeentebelangen het college opgeroepen, middels een motie, met een plan van aanpak te komen en zo, samen met de Vughtse bevolking, heel veel nestkastjes op te hangen om de mezenpopulatie op peil te krijgen. De kosten te dekken uit het daarvoor bestemde budget. Onze motie kreeg raad brede steun.

Ondanks de zware kritiek van de oppositiepartijen werd de begroting met overgrote meerderheid van stemmen aangenomen. Alleen het CDA was tegen. Een mooi resultaat voor het college.

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations