fbpx

Programmabegroting 2019

Bij de raadsvergadering van 8 november j.l. stond de Programmabegroting 2019 op de agenda. Één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar voor de gemeenteraad. Onze fractievoorzitter, Siebren van der Zee, liet weten dat Gemeentebelangen een tevreden fractie is. Een solide begroting, ondanks de miljoenen investeringen in Rijksinfrastructuur en het verwerken van de financiële gevolgen van het nieuwe bestuursakkoord kan Vught de komende jaren werken met een ruimschoots dekkende begroting. Vught is goed uit de crisis gekomen en heeft meegelift op de economische groei. In het nieuwe bestuursakkoord zijn extra uitgaven meegenomen voor nieuw beleid in 2019 voor een bedrag van € 451.000 en rond de 1,4 miljoen voor de volgende 3 jaren. Dat lijkt niet zoveel, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat het college de grootste prioriteit toekent aan de Rijksinfra en met name de N65. 

Enkele aandachtspunten voor de fractie van Gemeentebelangen waren:
Rijksinfra. Een speerpunt uit het coalitieakkoord is dat de N65 geheel verdiept wordt aangelegd. Gezien de huidige ontwikkelingen krijgen we een unieke kans om het goed te doen en wordt er naar toegewerkt om te komen tot een totaalpakket “Vught één”.  Dat betekent wel dat er voor alle partijen en dus ook voor Vught financiële consequenties aan verbonden zijn. Daarom begrijpen wij de reservering van  € 7,5 miljoen in de programmabegroting van 2019. Als gemeente investeren we zo’n slordige 43 miljoen in de Rijksinfra. Wij zijn dan ook blij dat onze wethouder Guus van Woesik heel veel zaken voortvarend heeft aangepakt. Bij zijn aantreden bleek dat er een flinke achterstand bestond en dat de communicatie met bewoners en belangengroepen sterk moest worden verbeterd. Of zijn nieuwe aanpak resultaat gaat opleveren hopen we binnenkort te horen, maar de signalen zijn er.

Duurzaamheid. Het lijkt erop dat het bij de landelijke overheid aan visie ontbreekt. Ad Hoc worden er woningen van het gas afgesloten, terwijl er nauwelijks onderzoek is gedaan naar alternatieven voor het Gronings gas, zoals bijvoorbeeld synthetisch gas of waterstof. Voorspellen is echter moeilijk, zeker als het om de toekomst gaat. Het zou zomaar kunnen zijn dat de route via waterstof toch goedkoper zal zijn. Landen met veel zonnekrachtcentrales, stuwmeren of kerncentrales zouden bijvoorbeeld goedkoop waterstof kunnen gaan exporteren. Het zou toch jammer zijn als we nu de Nederlandse bevolking op kosten jagen door het installeren van dure warmtepompen en de bestaande infrastructuur voor gasleidingen niet gebruikt worden en dan blijkt dat een ketel op waterstof toch aantrekkelijker is. Reden voor onze fractievoorzitter om het college te vragen verstandig om te gaan met te nemen maatregelen bij de grote projecten als de N65 en PHS. In goed overleg met Rijkswaterstaat, ProRail en het waterschap samenwerken aan een doordacht en compleet pakket aan maatregelen met betrekking tot duurzaamheid.

Toerisme. Waar wij blij van worden is te zien dat de toeristen Vught steeds beter gaan vinden. Het aantal overnachtingen neemt structureel toe en is gestegen. Extra inkomsten van € 45.000. TOP! De trekpleisters zoals DePetrus en Monument kamp Vught hebben een steeds grotere aantrekkingskracht.
Steeds meer gemeenten leggen camperplaatsen aan. Het aantal campers in Nederland neemt toe. Recent werd een aantal van 115.000 geteld. Camperaars kamperen anders dan mensen met een tent of caravan. Zij trekken meer en zoeken dus vooral makkelijk toegankelijke locaties (parkeerplekken) voor 1 of 2 nachten, om vervolgens weer verder te trekken. Voor de middenstand, horeca, maar ook bijvoorbeeld de Petrus, is een camperplaats in de buurt van het centrum een welkome aanvulling. De ligging van Vught aan de snelwegen is hier uitermate geschikt voor. Uitwerking zal kostenneutraal kunnen zijn. Het college heeft toegezegd te bezien of dat er voor Vught ook mogelijkheden zijn.

Onderwijshuisvesting. De onderhoudsvoorziening van de clustervoorziening Vught-Noord, oftewel ‘het Kwartier’. Met ingang van 2015 zijn de gemeenten niet meer verantwoordelijk voor planmatig en groot onderhoud. Echter is dit niet van toepassing voor de clustervoorziening Vught-Noord, om redenen dat er 2 verschillende scholen zijn gehuisvest met twee verschillende schoolbesturen. Er wordt nu € 29.000 extra opgenomen boven op de reeds bestaande voorziening van € 120.000. En die lopen de komende jaren op.
Daarnaast blijkt middels informatie dat er een diversiteit aan afspraken bestaat bij de basisscholen. Wordt het niet tijd om daar meer eenduidigheid in te verkrijgen? Reden voor Gemeentebelangen om daar een motie voor in te dienen. Deze motie werd met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Alleen de ‘onderwijspartij’ D66 was tegen!

Maatwerkvoorzieningen in de zorg. Gemeentebelangen is van mening dat niet alleen dagbesteding, maar ook inburgering of (re)socialisatie dichtbij kan plaatsvinden. Verkleining van de afstand tot de arbeidsmarkt is hiervoor een belangrijk instrument waarbij onderzocht moet worden of mensen kunnen worden ingezet bij bijvoorbeeld de Kringloopwinkel. Deze tak van de Vincentiusvereniging schreeuwt om extra hulp. Wethouder Heijboer heeft toegezegd dit op korte termijn te willen oppakken en zal hierover met WSD en het bestuur van Vincentius in gesprek gaan.
Met de aangenomen motie en een aantal toezeggingen kon de fractie van Gemeentebelangen van harte instemmen met de programmabegroting 2019.
Voor extra info: zie het Klaverblad van 14 november jl. voor de  programmabegroting 2019  “In één oogopslag”.

                                                                                                                                                                                                  

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations