fbpx

Helvoirt Verkiezingen 2020

- Gemeentebelangen Vught | Cromvoirt | Helvoirt  -


Verkiezingsprogramma 2021 - 2026

Blader eenvoudig door ons verkiezingsprogramma via bovenstaand "Flipbook"

Gebruik "volledig scherm" om het magazine voor een vergrote weergave

Top 12 Gemeentebelangen vóór Helvoirt

 1. Stimuleren burgerinitiatieven naar voorbeeld van de natuurspeel- en belevingstuin
 2. Aanpak trottoirproblematiek binnen de kom
 3. Opstapperron Stationsweg Helvoirt
 4. Verdere gebiedsontwikkeling De Margriet in combinatie met landbouwtransitie
 5. Helvoirt en Cromvoirt ontlasten door nieuwe transportweg voor (zwaar) verkeer
 6. Vughtse Regeling wordt verder uitgebreid naar Helvoirt
 7. Inlooploket gemeente voor gemeentelijke vragen realiseren in het HelvoirThuis
 8. IJzeren man: uitdiepen recreatieplas en ruimte voor ontwikkeling
 9. Actieplan voor gevolgen Corona op financiële gezondheid van inwoners en ondernemers
 10. Zichtbaar maken van cultureel erfgoed zoals recreatie en toerisme Nationaal Park Van Gogh
 11. Veilige oversteek spoor vanaf Den Hoek naar den Dreef
 12. Betaalbaar wonen in een gezond leefklimaat 

Financiën

 • Om een goede invulling te geven aan de Omgevingswet is het als gemeente van belang om gebruik te maken van de uitgangspunten van het Netwerk ‘Right to Challenge’.  
 • Inlooploket in het HelvoirThuis voor al je gemeentelijke vragen
 • Uitgangspunt is dat gemeentelijke tarieven zoals WOZ mogen niet harder stijgen dan het inflatiepercentage
 • Samenwerking met andere gemeenten i.v.m. grensoverschrijdende thema’s zoals; energietransitie, veiligheid, verkeer en vervoer.
 • Kosten afvalstoffenheffing in verhouding tot het groene karakter van ons afvalbeleid.
 • Regionale samenwerkingsverbanden maximaal benutten (energietransitie, veiligheid, verkeer en vervoer, maar ook Agrifood, Regiodeal en Gebiedsontwikkeling zoals Margriet)

Wonen

 • Eerste toewijzing sociale huurwoningen met voorrang aanbieden aan inwoners binnen het eigen dorp in overleg  met wooncorporaties
 • Ruimte voor ruimte gelden flexibeler inzetten zodat meer variëteit geboden kan worden bij de ontwikkelingen van woningen voor onder andere starters en senioren
 • Vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied, ruimte geven voor herbestemming
 • Oprichten van een sloopfonds om verstening in het buitengebied tegen te gaan.
 • Vughtse regeling uitbreiden naar Helvoirt
 • Gedoogbeleid Distelberg Helvoirt transformeren naar gelegaliseerde permanente bewoning binnen de kaders van de Provincie.
 • Herontwikkeling oude Dr. Landmanschool met sociaal/maatschappelijke bestemming (bijvoorbeeld met zorgappartementen)
 • Bestemmingsplannen uitsluitend vaststellen op hoofdlijnen (flexibiliteit in het realiseren van woningbouw en inpassen bewonerswensen)
 • Meer kansen voor starters en jonge gezinnen, door:
  -    Doorstroming naar betaalbare huur- en koopwoningen stimuleren i.s.m. woningcorporaties
 • Meer geschikte woningen voor senioren, door:
  -    Verhuisregeling: senioren met huurwoning met trap krijgen voorrang op gelijkvloerse huurwoning met eventuele verhuisvergoeding
  -    Aandacht voor de ontwikkeling van levensbestendige- en seniorenwoningen in de buurt van voorzieningen in zowel Vught, Cromvoirt als Helvoirt
 • Inwoners van Helvoirt en huishoudens met een sociaal en/of economische binding, tegemoet komen in hun huisvestingsbehoefte

Verkeer en Vervoer & N65

 • Inzetten voor station / opstapplaats Helvoirt
 • Mogelijkheden bekijken tot het realiseren van een fietstunnel onder het spoor in Helvoirt, woonwijk Den Hoek
 • De ‘Vughtse regeling’ wordt voortgezet én uitgebreid naar Helvoirt
 • Leefbaarheid Helvoirt en Cromvoirt verhogen door onder andere een nieuwe transportweg Helvoirt/Cromvoirt voor (zwaar) verkeer
 • Bereikbaarheid garanderen tijdens en na ombouw N65
 • Aandacht voor de positie van voetgangers door kritisch te kijken naar de aanleg en begaanbaarheid van de trottoirs
 • Onderzoek naar fietspad aan de noordzijde N65
 • Investeren in goed bereikbare fiets- en wandelpaden zoals bij aanleg fietspad Oude Bosschebaan

Groen, Energie en Klimaat

 • Behoedzaam omgaan met de groene gebieden in Vught
 • Waterhuishouding in de hele gemeente verbeteren. Onder andere door opvangen regenwater en door Wadi’s (wateropvang) aan te leggen
 • Inwoners enthousiasmeren om woning en tuin te vergroenen en verduurzamen. Hiervoor collectieve initiatieven stimuleren zoals onder andere in de samenwerking met KANT, DEH en VET Vught
 • Alternatieve energieopwekking en –opslag stimuleren waarbij we blijven kijken naar maatwerk zonder klakkeloos risicomijdend te kopiëren
 • Zelfbeheer door buurtbewoners van parken en groen eenvoudiger maken

Sport

 • Om initiatieven van de sportclubs te ondersteunen willen wij een eenvoudig vergunningsproces en waar mogelijk een financiële ondersteuning (projectsubsidie)
 • Iedere inwoner van de gemeente Vught moet kunnen sporten. In overleg met Move Vught, sportverenigingen en gemeente kijken waar de mogelijkheden liggen en mogelijk financieel ondersteunen
 • Beheer sportaccommodaties Helvoirt conform de huidige beheersafspraken handhaven
 • Verbeteren kwaliteit zwemwater door uitdieping van de IJzeren Man en ruimte bieden voor doorontwikkeling van de faciliteiten
 • Inzetten voor een rookvrije generatie

Cultuur en Recreatie

 • Verbinding tussen het HelvoirThuis en de Speeldoos om optimale culturele invulling te kunnen geven
 • Samenwerking tussen HelvoirtThuis en D’n Inbreng bewerkstelligen
 • Kleinschalige verblijfsmogelijkheden stimuleren zoals ‘verblijven bij de boer’ of ‘Bed & Breakfast’
 • Toerisme stimuleren, onder andere het promoten van Goghroute en door zichtbaarheid te vergroten van de Zuiderwaterlinie 1629 in Vught.

Accommodaties & Subsidies

 • Passende repetitieruimte voor harmonie Kunst Adelt in Helvoirt
 • Ruimte bieden aan verenigingen om eigen initiatieven te ontplooien om inkomsten te genereren om zodoende financieel onafhankelijk te worden
 • In gesprek gaan met Stichting DePetrus én de Petrus B.V. om dit succesvolle ontmoetingscentrum betaalbaar en toegankelijk te houden voor alle inwoners van de gemeente Vught

Veiligheid

 • Aandacht voor trottoirs
 • Bewoners betrekken bij de inrichting van hun woon- en leefomgeving in het kader van (sociale) veiligheid
 • Stimuleren preventieve aanpak drugsgebruik onder jongeren in samenwerking met wijksteunpunten, jongerenwerk en initiatieven zoals Herstelvoirt
 • Beperken vuurwerkoverlast
 • Aanpak overlast van ratten, ongedierte en zwerfafval

Armoede en Schulden

 • Accuraat inspelen op dreigende financiële problemen bij inwoners en ondernemers ten gevolge van de coronacrisis
 • Initiatieven stimuleren die gericht zijn op versterking van onze inwoners enerzijds en armoedeverzachting anderzijds, waarbij activering en deelnemen aan de lokale samenleving inzet is
 • De ‘meedoenregeling’ wordt actief ingezet waarbij Gemeentebelangen een integrale aanpak voor ogen heeft voor armoedebestrijding. Zodat tussen bestaande initiatieven en gemeente, Welzijn, Woningbouw en Onderwijs nog beter wordt samengewerkt
 • Accuraat inspelen op dreigende financiële problemen bij inwoners en ondernemers ten gevolge van de coronacrisis
 • Initiatieven stimuleren die gericht zijn op versterking van onze inwoners enerzijds en armoedeverzachting anderzijds, waarbij activering en deelnemen aan de lokale samenleving inzet is
 • De ‘meedoenregeling’ wordt actief ingezet waarbij Gemeentebelangen een integrale aanpak voor ogen heeft voor armoedebestrijding. Zodat tussen bestaande initiatieven en gemeente, Welzijn, Woningbouw en Onderwijs nog beter wordt samengewerkt

Zorg en Ondersteuning

 • Laagdrempelige (jeugd)zorg door inlooppunt bij wijksteunpunten en/of scholen  HelvoirThuis, Elzenburg, The Battle Axe, en) voor ouder, kind/jongere of buur
 • Kwaliteit van Wegwijs+ verhogen en omslag laten maken van dienstverlenend naar zorg verlenend
 • Helvoirt de overstap laten maken van het Sociaal Loket in Boxtel naar Wegwijs+ in Vught
 • Een gebruiksvriendelijk en professioneel digitaal loket
 • Initiatieven stimuleren die er op gericht zijn dat inwoners elkaar onderling kunnen ondersteunen en helpen
 • Stimuleren initiatieven die bijdragen aan dementievriendelijke gemeente, zoals het geheugencafé in samenspraak met Vereniging 55+ Helvoirt , DVG (Dementie vriendelijke gemeente) en Ouderen Samen

Jeugd

 • Behoefte peilen onder jongeren en activiteiten ondersteunen op het gebied van sport, cultuur, clubs, vrijwilligerswerk i.s.m. de bestaande organisaties in Vught, Cromvoirt en Helvoirt
 • Opzetten Jeugdraad om actief bij plan en besluitvorming te betrekken door een stem te geven zodat ze gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven
 • Voorlichting over veilig gebruik social media en risico’s bij drugsgebruik zoals Herstelvoirt

Economie

 • Gebruik maken van innovatieve aanbestedingsvormen zoals bijvoorbeeld bouwteams en bij de opstelling van inkoopstrategieën lokale, geschikte ondernemers in beeld brengen
 • Optimale betrokkenheid van lokale ondernemers bij ombouw van N65 en spoor
 • Gezamenlijke initiatieven van ondernemers, met een meerwaarde voor de samenleving, mogelijk maken (o.a. een ondernemersfonds)
 • Bedrijfscontactfunctionaris zichtbaarder maken en inzetten om binding en samenwerking met ondernemers te verbeteren
 • Het verder uitbouwen van het Maatschappelijk Verantwoord Inkoop beleid
 • Inzetten van om-, her- en bijscholingstrajecten die passen bij de verwachte werkgelegenheid van de regio
 • Regionale samenwerkingsverbanden maximaal benutten zoals Agrifood Capital

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations