fbpx

Verdieping Thema Leven

Vught - Cromvoirt - Helvoirt


Thema Leven

Gemeentebelangen stimuleert initiatieven die tot doel hebben bij te dragen aan  daar waar nodig mee te laten bewegen bij wat de gemeenschap nodig heeft om te kunnen voldoen aan de voorwaarde dat iedereen kan meedoen.

Het uitgangspunt van Gemeentebelangen is dan ook dat alle inwoners de mogelijkheid behoren te hebben mee te doen in onze samenleving. Vanuit die gedachte stellen wij als doel het bestaand sociaal beleid kritisch te volgen en daar waar nodig te versterken.

Wij hanteren de menselijke maat; kleinschaligheid, maatwerk, kwaliteit, bereikbaarheid van voorzieningen, herkenbaarheid, een warme sociale omgeving en lokale identiteit. Een samenleving waarbij niemand tussen de wal en het schip valt en we er voor elkaar zijn.

Gemeentebelangen wil dan ook hard maken om hierin de rol van volksvertegenwoordiger op zich te nemen. Dit betekent blijvend investeren in gesprekken en contacten met de lokale samenleving en zich inzetten voor pragmatische oplossingen. Dit kenmerkt tenslotte de lokale democratie waarbij Gemeentebelangen inzet op de democratische kwaliteit van de besluitvormingsprocessen. Hier valt een enorme verbeterslag voor Vught te maken en is van het grootste belang om te komen tot gedragen besluiten.

Zorg en Ondersteuning

Vught is een echt zorgdorp waar we trots op zijn. Doel is dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving op een manier die bij hen past, zodat een (verder) sociaal isolement voorkomen wordt en er ook passend aanbod is om dit te doorbreken. Iedereen heeft recht op passende zorg en ondersteuning waarbij eigen regie en verkrijgen van een netwerk voorop staan.

Onze gemeente heeft een uitgebreid aanbod aan instanties en initiatieven. Denk hierbij aan de werkwijzen voor: verwarde personen, dementie, mantelzorg  integrale jeugdzorg en  de bijbehorende preventie in deze groepen. Maar een goede samenwerking tussen de verschillende hulpverlenende instanties is hierbij noodzakelijk. Zorg en ondersteuning is namelijk altijd ‘maatwerk’.

De gemeente is verantwoordelijk voor het coördineren van de in te regelen zorg en vergoedingen. Doel is om dit laagdrempelig, meedenkend en faciliterend te laten zijn. Met accent op maatwerk waarbij een pragmatische aanpak leidend is. Dit vraagt ook om de huidige werkwijze van Wegwijs+, GGD, politie en GGZ te analyseren en een pragmatischere en meer integrale aanpak te bewerkstelligen.

Wij willen ons de aankomende periode dan ook richten op extra aandacht voor het wijkgericht werken en korte lijnen met de hulpverlenende instanties die wij binnen onze gemeente kennen. Denk hierbij aan de werkwijzes voor: verwarde personen, dementie, mantelzorg  integrale jeugdzorg en  de bijbehorende preventie in deze groepen. Dit versterkt de gekozen succesvolle koers die in de afgelopen jaren is ingezet.  

Een ondersteunend startpunt om te komen tot een aanpak zoals Gemeentebelangen deze voor ogen heeft is het realiseren van Wijkpunten. Laagdrempelige (jeugd)zorg door inlooppunt bij wijkcentra (Elzenburg, The Battle Axe, HelvoirThuis) voor ouder, kind/jongere of buur!!!

Je realiseert actief beleid door in een vroeg stadium te kunnen adviseren en preventief te kunnen werken. Gemeentebelangen zou graag zien dat er meer en meer gewerkt wordt vanuit onafhankelijke cliëntondersteuning. Hiermee wordt sterker ingezet op het voeren van je eigen regie over je eigen leven. Dit door het verkrijgen van informatie en advies en wanneer nodig ondersteuning. Ervaringsdeskundigen kunnen hier het verschil maken.

Participatie en arbeidsmarkt

Gemeentebelangen stimuleert zelfredzaamheid waarbij het hebben van een toegevoegde waarde naar de samenleving op een manier die bij je past het ultieme doel is. Zo kan iedereen zijn steentje bijdragen door actief te participeren.

Gemeentebelangen wil graag extra aandacht voor oudere werknemers en jongeren die dreigen zonder startkwalificaties het onderwijs te verlaten.

Om te komen tot passende arbeid voor inwoners van onze gemeente is afstemming met de gevestigde bedrijven cruciaal om te komen tot passend aanbod en passende werkplekken.

In de aankomende periode zou Gemeentebelangen graag zien dat er actief wordt ingezet op het aangaan van samenwerkingen en er serieus gekeken wordt naar ruimte in wet-  en regelgeving om te komen tot participatie in arbeid. De huidige aanpak, met veel verplichtingen die met (dreiging van) strafkortingen worden afgedwongen, leiden niet tot betere resultaten dan een aanpak die is gebaseerd op aandacht, vertrouwen, maatwerk en zelfredzaamheid.

Wij zien graag actief beleid om te voorkomen dat jongeren zonder startkwalificaties het onderwijs verlaten. Ook het actief focussen vanuit de gemeente om voortijdig in beeld te krijgen wie mogelijk vervalt in een bijstandssituatie vanuit een andere uitkeringssituatie om isolement en financiële problemen te voorkomen zal door ons gepleit worden. Om structurele veranderingen te realiseren is onderzoek naar ruimte in wet- en regelgeving zodat er maatwerk in participatie kan ontstaan, onontbeerlijk

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations