fbpx

Verdieping Thema Bestuur & Inwoners

Vught - Cromvoirt - Helvoirt


Thema Bestuur & Inwoners

Het doel van Gemeentebelangen is om ons in te zetten voor een toekomstbestendige gemeente met eenheid in verscheidenheid. Wij zien de lokale economie als de basis voor het welzijn en de welvaart van onze inwoners en vormt een gemeenschappelijke aangelegenheid van gemeente, ondernemers, verenigingen, inwoners, instellingen en instanties.  Ons doel is mensen en organisaties te verbinden, dit doen we door actief te luisteren en belangen af te wegen.

Goede communicatie met onze inwoners is ons uitgangspunt voor participatie. Dit betekent dat we breed vertegenwoordigd zijn binnen een grote diversiteit aan verenigingen, organisaties, instanties en bedrijven. We horen zo wat er speelt en leeft, we luisteren én we informeren. Het betekent ook samen met de inwoners aan de slag gaan om wensen of plannen te realiseren. Mensen worden gehoord en betrokken, dat geeft Gemeentebelangen draagvlak.

Jij bepaalt!

Door de invoering van de omgevingswet in 2022 krijgen we als gemeente meer ruimte om de inwoners mee te laten denken over de invulling van hun eigen leefomgeving. Als Gemeentebelangen vinden wij dit zeer waardevol en belangrijk.

Dit vraagt afstemming, met de ander mee willen denken en het verbinden van wensen, ideeën, kennis en uitvoerders. Het is van belang dat de verbinding tussen gemeente en inwoners daadwerkelijk ontstaat en blijvende resultaten brengt.

Zowel bij projecten vanuit de gemeente (burgerparticipatie) alsmede wanneer inwoners zelf een initiatief hebben (overheidsparticipatie) willen we elkaar vinden.

Alle projecten/initiatieven hebben behoefte aan op maat gesneden vorm van participatie. Dit vraagt volgens Gemeentebelangen om het inzetten van een Wijkmakelaar. Deze wordt de schakel tussen de inwoners en de gemeente. Door de kennis in te zetten van onze inwoners, i.s.m. de gemeente, kunnen we komen tot co-creatie naar ieders tevredenheid.

Inwoners krijgen ‘Uitdaagrecht’

Gemeentebelangen wil de inwoners de ruimte geven om de gemeente uit te dagen. Denk bijvoorbeeld aan het overnemen van gemeente groen, ontmoetingsplekken in de wijk en duurzaamheidsinitiatieven zoals we die bijvoorbeeld al kennen in de vorm van VET-Vught.

Vooruitlopend op de omgevingswet die inwoners meer ruimte geeft om mee te denken zijn wij van mening dat het in een vroeg stadium betrekken van inwoners bij de planvorming bijdraagt aan een toekomstbestendige samenleving!

Gemeentebelangen zou graag zien dat de gemeente Vught de challenge aangaat om dit te realiseren. Dit vraagt van de gemeente een andere werkwijze.

De (bewoners-) Initiatieven challengen de overheid als zij denken een taak ‘beter’,  ‘anders’, ‘met meer maatschappelijk draagvlak’, ‘goedkoper’, etc. te kunnen uitvoeren. In principe nemen zij de taak dan over met het beschikbare budget.

De praktijk leert dat deze manier van werken maatschappelijke meerwaarde toevoegt doordat er een sterke betrokkenheid en draagvlak van inwoners ontstaat. Zij willen er iets moois van maken, aansluitend op hun behoeften en steken energie in hun directe leefomgeving en hun idee.

Deze maatschappelijke meerwaarde komt er dus extra bij, is meestal niet makkelijk in geld uit te drukken, maar heeft wel degelijk een positieve invloed op de woon- en leefomgeving van mensen.
Om er voor te zorgen dat de verbinding tussen gemeente en inwoners ook daadwerkelijk ontstaat en resultaten brengt is een wijkmakelaar onontbeerlijk.

Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie van onze gemeente wordt opgeroepen hun processen en werkwijzes tegen het licht te houden en aansluiting te zoeken bij de veranderende samenleving. De functie van de gemeente zal naar een faciliterende en regiehoudende functie veranderen. Dit vraagt een andere aanpak zoals bijvoorbeeld het meedenken en open staan voor experimenteerruimte in wet- en regelgeving.

Gemeentebelangen wil zich hard maken om een gemeente te worden die hier succesvol in is en denkt dat het voor onze gemeentelijke organisatie goed zou zijn zich aan te sluiten bij het Netwerk Right to Challenge. Hierin werken VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken samen met het Netwerk Right to Challenge voor de begeleiding van gemeenten bij de invoering van het Uitdaagrecht (R2C).  De ondersteuning voor gemeenten wordt op maat gemaakt samen met de ambtelijke organisatie, bestuurders en geïnteresseerde bewonersinitiatieven. Het eindresultaat is een praktische aanpak voor de gemeente voor de uitvoering van het Uitdaagrecht.

Door op deze manier te werken blijkt er een hogere kwaliteit in de uitvoering te ontstaan, wordt er meer werk verzet en voor hetzelfde budget!

Financiën

Veel gemeenten hebben het financieel moeilijk. Door de gevolgen van de Coronacrisis zullen we te maken gaan krijgen met extra kosten. Het is nu nog niet te overzien wat dit uiteindelijk gaat betekenen voor onze gemeentelijke financiën. Dát het impact zal hebben mag duidelijk zijn. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat gemeente Vught financieel verantwoord werkt. Gemeentebelangen wil transparant en kritisch zijn over de uitgaven. Dit zodat gemeente Vught financieel gezond blijft voor nu en in de toekomst!

Voor de uitvoering van de diverse regelingen binnen het sociaal domein (WMO, jeugd en participatie) gaan wij ervan uit dat de hiervoor te verkrijgen Rijksgelden kostendekkend zijn en voor dit doel dan ook worden aangewend. Omdat we hier ‘van open einde regelingen spreken’ weten we niet of de uiteindelijk vraag kostendekkend is.

Duidelijk is dat niemand tussen de wal en het schip mag vallen. De gemeentelijke reserves zullen moeten worden aangesproken als er tekorten dreigen op de budgetten WMO, /Jeugd en Participatie. Daarnaast kunnen eventuele overschotten worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Om burgerinitiatieven aan te moedigen en ze levensvatbaar te maken (door afstemming te verkrijgen met de vanuit de gemeente gestelde kaders)  wil Gemeentebelangen een budget reserveren voor het aanstellen van Wijkmakelaars (1,8 fte).

Daarnaast pleit Gemeentebelangen voor het opstellen van een begroting waarbij actief en transparant naar de inwoners wordt gecommuniceerd welke taken en benodigde gelden gereserveerd staan voor de verschillende beleidsterreinen. Dit omdat dit de basis is voor de werking van het Uitdaagrecht.

Om een goede aftrap te maken is het wenselijk dat er een extra budget gereserveerd wordt voor het aanmoedigen en mee ontwikkelen van (bewoners) initiatieven. Deze keuze brengt aan de andere kant een kostenbesparing doordat er gewerkt wordt middels co-creatie.

Voorop staat echter preventie waarbij door vroege signalering oplopende kosten kunnen worden voorkomen. Gemeentebelangen is pleit voor een integrale aanpak waardoor ook bijkomende problemen in een vroegtijdig stadium kunnen worden aangepakt.

Nu Vught, Cromvoirt en Helvoirt één gemeente gaan vormen wil Gemeentebelangen voorkomen dat Helvoirt hier in financieel opzicht nadelig door wordt beïnvloed.

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations