fbpx

Gebiedsvisie N65 West

N65 schets

In de gebiedsvisie is de gemeentelijke ambitie vastgelegd voor de geluidwerende voorzieningen langs het westelijke gedeelte van de N65. Deze visie ligt in het verlengde van de vastgestelde structuurvisie “één Vught” waarin de kaders zijn aangegeven hoe om te gaan met de inpassing van de infrastructuur in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit versus bescherming tegen milieuoverlast.

Met deze gebiedsvisie kan de gemeente invloed uitoefenen op Rijkswaterstaat bij de keuze van de geluidsmaatregelen. Gemeentebelangen is blij met de keuze van het college om de N65 niet over de gehele lengte tussen schermen van 6 meter weg te stoppen. De A2 is een mooi voorbeeld wat er dan van Vught nog zichtbaar blijft. De ambitie nu is een continue hoogte van schermen van 1,50 meter.

Gemeentebelangen stemt vóór VKA+ variant N65

Van voorkeursvarianten naar VKA naar VKA+
De provincie en gemeenten hebben in april 2018 besloten om met Rijkswaterstaat te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het VKA wat in juni 2016 was vastgesteld (met instemming van de voltallige raad), te verbeteren tot een meer uitgebreid VKA+ en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Dit alles om de leefbaarheid en veiligheid in Vught en de doorstroming op de N65 tussen Vught en Haaren te verbeteren.
Het nieuwe college heeft de hoogste prioriteit aan de N65 en PHS gegeven. Een van de uitgangspunten uit het breed gedragen coalitieakkoord: een geheel verdiepte N65 op het grondgebied van Vught en daarnaast in samenwerking met Haaren een ongelijkvloerse kruising bij de Torenstraat. En daar ging onze wethouder Guus van Woesik mee aan de slag.  De fractie van Gemeentebelangen was erg blij toen het college eind 2018 met het goede nieuws over de N65 naar buiten kwam. Er was instemming van de minister van Infrastructuur en Waterstaat met het VKA+ en de financiële verdeling. Een geweldig resultaat voor Vught. Een investering voor nu en in de toekomst (zoals er ook geïnvesteerd wordt in de klimaatbestrijding met het oog op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen). De best haalbare oplossing ligt nu binnen bereik om Vught veilig, leefbaar en bereikbaar te houden.

CDA stemt tegen VKA+ variant N65 en daarmee ook tegen ongelijkvloerse kruising bij Torenstraat in Helvoirt!!!

Tijdens de raadsvergadering van 28 februari jl. waren het de fracties van CDA en D66 die zand wilde strooien in de N65 machine. Eerst probeerden zij de beslissing over het VKA+ uit te stellen, omdat de laatste verkeerscijfers ontbraken voor het onderliggend wegennet als gevolg van de VKA+ variant. Op zich heel vreemd, omdat het aantal aansluitingen hetzelfde blijft en de doorrekeningen van de cijfers bij de VKA variant dus nagenoeg hetzelfde beeld op zullen leveren bij de VKA+ variant.
Nu de optimalisering van het VKA een feit is en het aankomt op beslissingen blijken CDA en D66 zwakke knieën te hebben. Met onjuiste argumenten over verkeerscijfers, kosten en dergelijke die in het verleden niet gebruikt werden. Toen stemden alle fracties, dus ook CDA en D66, met de gewenste unanimiteit, in met alle collegevoorstellen en de daarbij behorende financiering, zonder enig voorbehoud. 

Bestemmingsplan N65 vastgesteld!!!!!

Tijdens de langst durende raadsvergadering aller tijden, werd diep in de nacht van 14 op 15 mei 2020 met grote meerderheid ingestemd met het gewijzigde bestemmingsplan N65.
De VKA+:een verdiepte ligging in Vught, een ongelijkvloerse kruising bij kruising J.F. Kennedylaan / Helvoirtseweg, bij de Bréautélaan / Martinilaan, bij de Boslaan / Vijverbosweg en bij de Torenstraat in Helvoirt kan worden gerealiseerd.
Gemeentebelangen vindt dat hiermee een geweldig resultaat is behaald, maar vanwege enkele knelpunten haalt het plan geen 10. Wij hebben kennis genomen van de ingebrachte zienswijzen waarmee het college nog aan de slag dient te gaan. Daarbij zullen zij nog wel eens voor lastige keuzes komen te staan.
Verbetering voor de één kan namelijk wel eens nadelig zijn voor de ander. Uit reacties van de achterban is gebleken dat voor sommige leden de reconstructie niet helemaal geworden is wat ze graag hadden gewild. Mogelijk dat we nog iets voor hen kunnen betekenen bij de voorstellen van het college om nog een aantal verbeteringen door te voeren.
Zie hier de animatiefilm rijksweg N65.

Interview Michel Versteeg over de N65

Fractievoorzitter Gemeentebelangen Michel Versteeg werd uitgebreid geïnterviewd door Avulo TV over de N65.
Gesproken werd onder andere over het burgerinitiatief, de inspraakavond, de raadsvergadering waarin het bestemmingsplan werd aangenomen
en het verdere verloop van het proces. Het interview is via deze link te zien.

Afgelopen zaterdag was Michel te beluisteren via NOVO3. Daar sprak hij in het programma Blikveld onder meer over zijn functie als fractievoorzitter, de N65 en de financiële situatie van de Gemeente Vught. Via deze link is de uitzending van Blikveld terug te beluisteren. Het gesprek met Michel start (in het eerste uur) rond 33.53 minuten.

Driemaal is scheepsrecht


Tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 juli jl. legde Hans Schuurmans voor de derde maal de eed af. Eerder verving Hans tijdelijk Gemeentebelangen raadslid Joseph Verzandvoort die vanwege zijn gezondheid een stapje terug moest doen. Ditmaal is de beëdiging van Hans niet van tijdelijke aard. Joseph heeft zijn raadslidmaatschap beëindigd. Hij moet helaas vanwege gezondheidsredenen vroegtijdig stoppen als raadslid en dus neemt Hans nu definitief deel aan de gemeenteraad. Fractie en bestuur wensen Hans nogmaals veel succes in de raad.

Een mooi resultaat behaalde Hans dezelfde raadsvergadering nog. Hij nam het initiatief in de motie vreemd aan de orde van de dag ‘Beveiligde rechtbank / rechtszaal PI Vught’ (Punt 8). Samen met VVD, PvdA-Groen Links en het CDA diende hij de motie in, welke unaniem werd aangenomen.


 

Snelheidsverlaging N65 rond Eikendonck / Taalstraat in zicht!

Al lange tijd is de wens van college en raad om de een lang slepend leefbaarheid vraagstuk van geluidsoverlast door de N65 binnen de gemeente Vught op te lossen. De gevraagde maatregel betreft het aanpassen van de snelheid op de A65/N65 naar 80 km/uur vanaf hm 3.15 tot hm 3.53. Dit deel van de N65 veroorzaakt veel geluidsoverlast binnen de bebouwde kom van Vught, vooral bij de bewoners rond de Taalstraat. De gemeente Vught heeft de bebouwde komgrens hier aangepast zodat de reconstructie N65 en het daarbij behorende snelheidsregime kan worden ingesteld.
Tijdens het laatst gehouden bestuurlijk overleg is er veel begrip getoond door Rijkswaterstaat voor de situatie en aangegeven een verzoek serieus in overweging te willen nemen. Het college diende een goed onderbouwd verzoek op schrift te stellen.
Rijkswaterstaat is per brief van 24 juni jl. verzocht om het verzoek van het college in behandeling te nemen en haar te informeren over het uiteindelijke standpunt.
Zou het dan toch gaan lukken? De fractie van Gemeentebelangen ziet, net als het college, het antwoord met vertrouwen tegemoet.

Wethouder Haaren maakt overstap naar Gemeentebelangen

Deze bestuursperiode is Martien Vromans wethouder voor het CDA in de gemeente Haaren. In zijn functie als wethouder, met de portefeuille financiën, economische zaken, eigendommen, recreatie/toerisme, openbaar beheer, grond- en pachtzaken, klimaatadaptatie en landbouwtransitie, zet hij zich met veel plezier en toewijding in voor de inwoners van gemeente Haaren.

Martien heeft de ambitie om in de toekomst verder te willen in het openbaar bestuur en hij wil zich inzetten om een brug te slaan tussen Helvoirt en Vught. Hij zal daarom na afloop van zijn bestuursperiode in Haaren de overstap maken naar Gemeentebelangen. Martien verwacht zijn persoonlijke ambities verder te kunnen realiseren bij Gemeentebelangen en een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de integratie van Helvoirt bij de gemeente Vught. Tot dat moment blijft hij zich (met het college) inzetten voor de gemeenschap van Haaren op weg naar de herindeling.

Koninklijke onderscheiding voor Joseph Verzandvoort

Joseph ging vanmiddag met het idee dat burgemeester Roderick van de Mortel afscheid van hem wilde nemen op uitnodiging samen met zijn vrouw Annelies naar het gemeentekantoor. Deze gedachte was niet vreemd, omdat Joseph om gezondheidsredenen helaas voortijdig moest stoppen als raadslid van de gemeente Vught. Nadat de burgemeester Joseph zelf zijn verhaal had laten doen over zijn politieke carrière en zijn inzet voor de verenigingen waaraan hij verbonden was, deed hij zijn ambtsketting om en reikte hij de verraste Joseph de Koninklijke onderscheiding uit. Josephs vrouw moest de onderscheiding echter opspelden vanwege de afstandsbeperking rondom COVID 19.

Gemeentebelangen kiest voor verkeersveiligheid bij basisscholen de Schalm en de Piramide

Dinsdag 4 augustus jl. werd de gemeenteraad teruggeroepen van vakantie voor een interpellatiedebat over de Jagersboschlaan. De initiatiefnemer SP werd daarbij gesteund door de andere oppositiepartijen D66 en CDA. Heel bijzonder was het dan ook dat het CDA, nota bene een mede-indiener, schitterde door afwezigheid. Dit werd door een van de raadsleden zelfs schokkend genoemd.
Voor GB waren de vragen van de SP, die aanleiding waren voor een interpellatiedebat, eerder technische vragen dan noodzakelijk voor een debat met spoedeisend karakter. Een interpellatiedebat is immers het zwaarst politieke middel.
De opmerking van de fractievoorzitter van de SP “ik kreeg niemand van het college telefonisch te pakken, maar ons persbericht naar de media was al weg om de raad terug te roepen van reces voor een interpellatiedebat”, was ronduit belachelijk. 
Waarom blijft Gemeentebelangen achter het besluit van het college (besluit van 20 maart 2018) staan?

Openbare fractiebijeenkomst 1 september a.s.

Gemeentebelangen nodigt u van harte uit voor de openbare fractievergadering op dinsdag 1 september om 20.00 uur bij Café Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 in Vught.
De onderwerpen van de aankomende commissievergaderingen zullen dan besproken worden. Uiteraard is er, zoals u gewend bent, ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over de meest uiteenlopende zaken.

In verband met de geldende richtlijnen als gevolg van het Coronavirus verzoeken wij u zich vooraf aan te melden en bij eventuele klachten thuis te blijven.

Wij hopen u dinsdag a.s. te mogen begroeten.

Gemeentebelangen kiest lijsttrekker

Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 september 2020 hebben de leden van Gemeentebelangen Bregje Peijnenburg - van Gemert unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 18 november 2020. Bij deze gelegenheid werd tevens de concept - kandidatenlijst gepresenteerd. Bregje, met roots in Vught, Helvoirt én Cromvoirt is sinds 2018 raadslid voor Gemeentebelangen.

Het Bestuur en de leden van Gemeentebelangen zijn vol vertrouwen dat Bregje de komende raadsperiode haar energie zal aanwenden om Vught, Cromvoirt en Helvoirt nog beter te maken. Bregje is van mening dat enkel een lokale partij voor de volle 100% voor de belangen van de burger kan inzetten. Dit geldt in bijzondere mate voor de transparantie in communicatie tussen inwoners en gemeente, verkeersveiligheid rondom scholen en bereikbaarheid rondom N65 en het spoor.

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations