Nieuwe beweegzaal voor basisschool De Springplank

Eindelijk gaat hij er dan komen, de nieuwe beweegzaal voor De Springplank. Gemeentebelangen vindt dat het te lang geduurd heeft en dat de beweegzaal er al bij de vorige renovatie had moeten komen. Gelukkig komt hij er nu wel.
De kinderen zijn zelfs een tijdje met busjes naar gymlocaties elders in Vught gereden en krijgen nu gymles in de oude groenschool aan de Irenelaan. Er is in goede samenwerking met de directie, het schoolbestuur en een vertegenwoordiging van ouders en omwonenden tot dit plan gekomen.

Lees meer

GB Informeert... over Veiligheid

Avond veiligheid 3

Omdat Gemeentebelangen de Vughtse burger graag wil informeren over wat er de afgelopen drie bestuursjaren bereikt is in Vught, is er voor gekozen thema-avonden te gaan organiseren. Tijdens deze avonden worden diverse onderwerpen uit het verkiezingsprogramma 2014-2018 van Gemeentebelangen besproken.

De eerste avond had als onderwerp ‘Veiligheid’ en vond plaats op dinsdagavond 9 mei in Lunchcafé D’n Bol. Raadslid Eddie van Doorn nam als gespreksleider de aanwezigen mee in de verschillende facetten van veiligheid.

Op deze goed bezochte avond in Café D’n Bol aan het Marktveld werd door de wijkagenten Marcel de Rouw en Brenda van Middelkoop uitleg gegeven over de misdaadcijfers in Vught. Daaruit bleek dat de misdaadcijfers op sommige punten nagenoeg gelijk zijn gebleven en op andere punten zijn gedaald. Ook werden meer delicten opgelost. Door de wijkagenten werd benadrukt dat de inbreng van de burgers onmisbaar is en dat bij de signalering van verdachte situaties ook het alarmnummer 112 mag worden gebruikt.

Lees meer

Kora van Amelsfoort-Neuhuis overleden

Kora van Amelsfoort Neuhuis

Helaas is Kora van Amelsfoort-Neuhuis op 16 april 2017 op 88-jarige leeftijd overleden.

Kora was 24 jaar raadslid voor Gemeentebelangen, vanaf 1974 t/m 1998.

Lees meer

Haalbaarheid voortzetting lokale televisie

avulo ltv

En toch was er een 'motie vreemd aan de orde van de dag' voor nodig om de mogelijke voorzetting van lokale televisie minimaal te onderzoeken en wethouder Potters hierin mee te krijgen. Naar aanleiding van het antwoord van de wethouder in het vragenuurtje voorafgaand aan de raad van december 2016, liet AvuloFM weten wel positief te staan tegenover het hervatten van lokale tv maar dit niet zomaar te kunnen. AvuloFM vraagt een garantie voor financiële steun op het moment dat doorgaan haalbaar blijkt te zijn. Er moet dan geïnvesteerd worden in de nodige apparatuur, waar een radio-organisatie normaal gesproken, niet over beschikt. Zoals bijvoorbeeld een uitzendstraat.

 

Lees meer

Gebiedsvisie N65 West

N65 schets

In de gebiedsvisie is de gemeentelijke ambitie vastgelegd voor de geluidwerende voorzieningen langs het westelijke gedeelte van de N65. Deze visie ligt in het verlengde van de vastgestelde structuurvisie “één Vught” waarin de kaders zijn aangegeven hoe om te gaan met de inpassing van de infrastructuur in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit versus bescherming tegen milieuoverlast.

Met deze gebiedsvisie kan de gemeente invloed uitoefenen op Rijkswaterstaat bij de keuze van de geluidsmaatregelen. Gemeentebelangen is blij met de keuze van het college om de N65 niet over de gehele lengte tussen schermen van 6 meter weg te stoppen. De A2 is een mooi voorbeeld wat er dan van Vught nog zichtbaar blijft. De ambitie nu is een continue hoogte van schermen van 1,50 meter.

Lees meer