fbpx

Verdieping Thema Wonen

Vught - Cromvoirt - Helvoirt


Thema Wonen

Het is mooi wonen in onze gemeente waartoe Helvoirt vanaf nu eveneens behoort. Gemeentebelangen zet in voor een gezonde mix van woningen waarbij de kwaliteit en leefbaarheid in de omgeving centraal staat.

Gemeentebelangen is van mening dat onderstaande punten leidend behoren te zijn voor een goed woningbouwprogramma:

 • Meer kansen voor starters en jonge gezinnen
 • Doorstromers meer mogelijkheden bieden in zowel huur- als koopsegment, dit in samenspraak met onze woonpartners
 • Meer geschikte woningen voor senioren. Dat vraagt om geschikte (passende en betaalbare) woningen of woningen die geschikt kunnen worden gemaakt aan de zorgbehoefte (levensloopbestendig) en met zorg- en welzijnsvoorzieningen in de nabijheid
 • Mogelijkheden om via erfpachtconstructie te bouwen zodat grondkosten verlaagd worden.
 • Bij sociale huur gebruik maken van tijdelijke contracten ter bevordering van de doorstroom en behoud van beschikbare sociale huurwoningen voor de doelgroep

Wooncapaciteit

Je leefomgeving is bepalend voor je welzijn en alleen al daarom heel belangrijk. De Vughtse woningmarkt is gespannen en recente ontwikkelingen vragen om stevigere sturing bij vraag en aanbod van zowel huur- als koopwoningen.

De vraag naar middeldure huurwoningen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. De oorzaken hiervan zijn divers; een grote groep middeninkomens verdient te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning.
Daarnaast vraagt de flexibilisering van de arbeidsmarkt om andere woonbehoeften. Tot slot veroorzaakt de toenemende vraag naar koopwoningen een tekort aan aanbod. Er zijn kort gezegd veel te weinig middeldure woningen.

Voor Gemeentebelangen is het accent op doorstroming leidend in de keuzes die gemaakt moeten worden. Zowel starters als ouderen behoren in Vught mogelijkheden te hebben om passend te wonen.

Hiervoor is het noodzakelijk dat er een optimaal woonbeleid wordt gerealiseerd waarbij doorstroming en herontwikkeling van maatschappelijk vastgoed naar woningbouw volle aandacht krijgt waarbij we inzetten op betaalbare middeldure koop- en huurwoningen.

Mogelijk is bij het toewijzen van een sociale huurwoning het gebruik maken van tijdelijke huurcontracten een optie. Dit zodat na afloop van de eerste huurperiode de sociale huurwoning weer beschikbaar komt voor de juiste doelgroep en er sprake is van een effectieve doorstroommethode.

Uiteraard geldt voor alle nieuwbouw en herontwikkeling binnen de gemeente dat er sprake moet zijn van duurzame bouw en realisatie van levensloopbestendige woningen.

Huisvesting

Wij zetten ons in voor een gezonde mix van woningen waarbij de kwaliteit en leefbaarheid in de omgeving centraal staan. De ambitie van Gemeentebelangen ligt niet op het aantal woningen, wel op invulling van bestaande behoefte.

Ervaring leert dat ontwikkelaars onvoldoende focus hebben op de voor onze gemeente van belang zijnde aandachtspunten. Dit vraagt een sterkerkere, voorschrijvende rol vanuit de gemeente, de politiek zal dit moeten afdwingen. Gemeentebelangen vind dat hierin beleidsprioriteiten in afgedwongen moeten worden.

Verhuisregeling

Om voor senioren nog meer geschikte woningen in de bestaande Vughtse markt te benutten, onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot een verhuisregeling, in samenwerking met woningcorporatie Charlotte van Beuningen.

Senioren die bijvoorbeeld een sociale huurwoning met trap huren, krijgen voorrang op een gelijkvloerse huurwoning met verhuisvergoeding. Is de nieuwe woning duurder? Dan kan bestaande huurprijs onder voorwaarden meegenomen worden.

Voorrangsregeling voor Vughtenaren

Het beoogde doorstromingseffect binnen de Vughtse betaalbare woningmarkt wordt gemist omdat veel mensen buiten Vught zich inschrijven voor een nieuwbouwproject binnen onze gemeentegrenzen. Gemeentebelangen wil de mogelijkheden van een huisvestingsverordening onderzoeken. Op basis hiervan kan er een experimenteerregeling worden opgenomen.

Bij de toewijzing van een nieuwbouwproject met sociale huurwoningen kan het zogenaamde experimentenartikel ingezet worden om woningzoekenden uit Vught voorrang te geven boven overige woningzoekenden.

Realisatie nieuwe woningen

Gemeentebelangen is er voorstander van om bestemmingsplannen uitsluitend vast te stellen op hoofdlijnen. Hierdoor kunnen we flexibeler omgaan met het realiseren van woningbouw. Daardoor worden de wensen van bewoners makkelijker inpasbaar.

Gemeentebelangen denkt dat er tegemoet kan worden gekomen aan de woningbehoefte door een pilot te starten waarin woningen worden gerealiseerd op basis van erfpacht, zodat de woningen nu en in de toekomst betaalbaar zijn en blijven.

Woningbouwprogramma Helvoirt

De toevoeging van Helvoirt aan de gemeente Vught zal gevolgen hebben. De doorkijk in dit woningbouwprogramma biedt hier nog geen inzicht in. Gemeentebelangen is voorstander voor het oprichten van een werkgroep samengesteld uit bewoners van Helvoirt waarin aandacht is voor de gevolgen van de herindeling op het gebied van woonwensen, prognose en het woningbouwprogramma voor het dorp Helvoirt. Na de verkiezingen stelt het nieuwe bestuur een actuele versie van het woningbouwprogramma op. Hierin worden uiteraard ook de mogelijke bouwlocaties en plannen in Helvoirt opgenomen.

Ontwikkellocaties nieuwbouw

Voor de komende bestuursperiode heeft Gemeentebelangen de volgende locaties als voorkeur voor het ontwikkelen van woningen:

 • Centrumplan oost
 • De Wieken I oude Willibrordusschool. Realisatie van betaalbare en middeldure segment huur- en koopwoningen en- appartementen.
 • De Wieken 2 oude Lidwinaschool: 40 zorgappartementen ism Vughterstede voor senioren in sociale huur en middenhuur segment en levensbestendige koopwoningen en -appartementen in het betaalbare en middeldure segment.
 • Isabellaveld, fase 2: 60 huur- en koopwoningen in het betaalbare, middeldure en dure segment.
 • Theresiaveld: 100 woningen die een mix vormen van betaalbare, middeldure huur- en koopwoningen die zowel levensbestendig als starterswoningen bevatten en gericht zijn op de kleinere huishoudens.

Kansrijke ontwikkellocaties

 • Locatie Vijverbosweg/Hoevensestraat: Starten van haalbaarheidsonderzoek voor het realiseren van een klimaatneutrale, groene woonwijk (40-40-20) met een lage bebouwingsdichtheid waarbij de wijk gaat fungeren als voorbeeldwijk op het gebied van duurzaamheid, innovatie en biodervisiteit.
 • Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in Cromvoirt nieuwe woningen voor starters en ouderen te realiseren, eventueel tegen de randen van de bebouwde kom.
 • Locatie Reinier van Arkel. Gemeentebelangen wil in gesprek blijven met Reinier van Arkel om uiteindelijk te komen tot een inclusieve woon/zorgwijk die optimaal geïntegreerd is als leefomgeving door een deel van het bestaande zorgvastgoed om te bouwen tot woningen/ appartementen voor bijvoorbeeld starters maar ook voor bijvoorbeeld kamerverhuur voor jongeren en statushouders. Ook biedt dit terrein de ruimte voor alternatieve woonvormen zoals ‘tiny houses’.

Rijksinfra, Spoor & N65

Vught ondergaat de komende jaren een facelift en wie mooi wil zijn moet in dit geval eerst pijn lijden. Deze uitspraak is zeker van toepassing als we de situatie van Vught de komende 5 jaar bekijken. Eerst begint de ingrijpende verbouwing van de N65 gevolgd door de verdieping van het spoortracé (Den Bosch - Eindhoven vv) in Vught. Iedere inwoner van de gemeente Vught zal van de gevolgen van de werkzaamheden in min of meerdere mate overlast ondervinden. Dat kunnen we niet voorkomen maar de overlast willen we tot een minimum beperken.

Investeringen zijn nodig om onze gemeente voor de komende generaties veilig en leefbaar te houden. Ook in de komende bestuursperiode willen we door middel van maatwerk de projecten PHS en N65 verder verbeteren.

De gemeente moet open staan voor de problemen die de bewoners ervaren met de reconstructies. Daarom vinden we het van belang dat er een procesbewaker / ombudspersoon wordt aangesteld voor de duur van de werkzaamheden om de dialoog met bewoners en bestuur (uitvoerders) aan te gaan. Deze functionaris dient belanghebbenden samen te brengen en zodoende de beste resultaten te bereiken voor Vught met het grootste draagvlak. Hiermee wordt het vertrouwen verkregen en of versterkt.

Dit is ook nodig bij de uitwerking van de plannen rond de verkeersafwikkeling in Cromvoirt, Helvoirt en Vught ten gevolge van de reconstructiewerkzaamheden en later ten gevolge van de definitie situatie.

Inmiddels is begonnen worden met het verkeer- en vervoersplan (vvp) om verkeersstromen in kaart te brengen en toekomstige knelpunten te signaleren. Zo kan naar oplossing worden gewerkt voor er zich daadwerkelijk problemen voordoen. Ook hierbij geldt dat een en ander samen met bewoners / belanghebbenden dient te worden opgepakt en uitgewerkt voor een zo groot mogelijk draagvlak.

De voorliggende bestuursperiode is door Gemeentebelangen stevig ingezet op een zo hoog mogelijke realisatie van de wensen en eisen die gezamenlijk geformuleerd zijn. Dit was een pittig en niet altijd voor iedereen naar tevredenheid verlopen proces. We zijn echter wel heel tevreden met wat gerealiseerd is.

Groen, Energie en Klimaat

Vught biedt een gezonde, groene, prettige omgeving om te leven en werken. Dat moet worden behouden en versterkt, voor ons, maar zeker ook voor de generaties die na ons komen. Groen is geen kostenpost maar een investering voor de mens en de natuur, die direct rendeert op economisch en welzijnsgebied.  
 
Het weer wordt extremer, perioden van droogte en hevige stortregens wisselen elkaar af. Verdroging is een actueel probleem, ook in de gemeente Vught. Klimaatadaptatie, het vasthouden van water, speelt daarin een belangrijke rol. Om het klimaatakkoord van 2050 te kunnen realiseren, wordt regionaal samengewerkt om de energietransitie vorm te geven. Dit heeft mogelijk ook voor de gemeente Vught en haar landschappelijk uitzicht, consequenties.
 
Gemeentebelangen ziet de uitdaging van de energietransitie in een variatie van alternatieve energiebronnen, zoals onder andere wind- en zonne-energie in combinatie met energie-opslag.
Wij gaan voor duurzame oplossingen met respect voor mens, dier en natuur. Ook de provincie moet haar verantwoordelijkheid nemen door deze energietransitie niet uitsluitend neer te leggen bij het lokale bestuur. Alleen dan kunnen we samen met collectieve (burger-) initiatieven een duurzame energietransitie realiseren.
 
Duurzaamheid is een begrip dat op bijna alle beleidsterreinen een steeds belangrijkere rol speelt en dat geldt uiteraard ook op gemeentelijk niveau. Het gemeentelijk beleid op het gebied van milieu en afval is vooral gericht op het stimuleren van bewustwording en gedragsverandering ten aanzien van natuur en milieu. Daarbij kan worden gedacht aan zaken als afvalinzameling en -verwerking, geluid, bodem, luchtkwaliteit, onkruidbestrijding, hondenoverlast en natuur- en milieucommunicatie.
 
Gemeentebelangen streeft naar een duurzame leefomgeving die gezondheid, welzijn en welvaart bevordert en in een goede balans is met economie en maatschappelijke behoefte, waarbij verantwoord wordt omgegaan met grondstoffen, natuur en milieu.

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations