fbpx

Gemeentebelangen stemt vóór VKA+ variant N65

Van voorkeursvarianten naar VKA naar VKA+
De provincie en gemeenten hebben in april 2018 besloten om met Rijkswaterstaat te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het VKA wat in juni 2016 was vastgesteld (met instemming van de voltallige raad), te verbeteren tot een meer uitgebreid VKA+ en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Dit alles om de leefbaarheid en veiligheid in Vught en de doorstroming op de N65 tussen Vught en Haaren te verbeteren.
Het nieuwe college heeft de hoogste prioriteit aan de N65 en PHS gegeven. Een van de uitgangspunten uit het breed gedragen coalitieakkoord: een geheel verdiepte N65 op het grondgebied van Vught en daarnaast in samenwerking met Haaren een ongelijkvloerse kruising bij de Torenstraat. En daar ging onze wethouder Guus van Woesik mee aan de slag.  De fractie van Gemeentebelangen was erg blij toen het college eind 2018 met het goede nieuws over de N65 naar buiten kwam. Er was instemming van de minister van Infrastructuur en Waterstaat met het VKA+ en de financiële verdeling. Een geweldig resultaat voor Vught. Een investering voor nu en in de toekomst (zoals er ook geïnvesteerd wordt in de klimaatbestrijding met het oog op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen). De best haalbare oplossing ligt nu binnen bereik om Vught veilig, leefbaar en bereikbaar te houden.

Er komen op het tracé in Vught ongelijkvloerse kruisingen en tussen de kruisingen een 2,5 meter verdiepte ligging van de weg met geluidwerende voorzieningen. Het verschil met het VKA zit hem met name in de geheel verdiepte ligging waardoor de geluidsschermen geen 4 maar slechts 1,5 meter hoog hoeven te zijn, een ongelijkvloerse kruising bij de Boslaan en het vervallen van de geplande verkeerslichten (VRI) bij Het Groene Woud. De oplossing waar nu voor is gekozen bij Het Groene Woud is een halve aansluiting aan de noordzijde van de N65. Dat heeft extra verkeersbewegingen tot gevolg en voor grote en middelgrote bedrijven ten noorden van de N65 is de bereikbaarheid fors is verslechterd. Het alternatief is ver omrijden waardoor de kernen van Cromvoirt en Helvoirt extra belast zullen gaan worden met o.a. zwaar landbouwverkeer dat naar de andere kant van de N65 moet.  Wethouder Guus van Woesik liet tijdens de raadsvergadering van 28 februari jl. weten al op korte termijn in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat en de Provincie om te zien of er voor het schrappen van de VRI bij Het Groene Woud een betere oplossing kan worden gevonden. Reden waarom de eerder door ons ingediende motie werd ingetrokken.H et is een geweldig resultaat, maar zeker geen 10. Horende de inspreekreacties tijdens de laatste commissie Ruimte zijn er nog wel een aantal zaken waar het college mogelijk nog maatwerk kan en moet verrichten. Al zullen een aantal keuzes, gelet op de verschillende en vaak tegenstelde belangen, best lastig zijn om te maken. Maatwerk is door de wethouder dan ook toegezegd. Hij zal daarvoor de nodige gesprekken gaan voeren met belanghebbenden. De volgende stap is de bestemmingsplanprocedure die het VKA+ mogelijk moet maken. Daarbij zijn er nog volop mogelijkheden om een inspraakreactie te geven.
Het Rijk, de Provincie en de gemeenten hebben hun nek uitgestoken om de VKA+ mogelijk te maken. Een enorme financiële opgave. In goed overleg is daar een verdeling van kosten uit voort gekomen die voor Vught zeker fors is te noemen, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar zonder de bijdrage van Vught was de VKA+ niet tot stand gekomen en zouden we terugvallen op het al eerder geaccordeerde VKA. De investering van onze extra financiële bijdrage van € 10.325.000 vinden wij verantwoord voor de toekomst. Er is in de begroting van 2019 al een bedrag van 7 miljoen Euro opgenomen voor deze betere oplossing. De financiële consequenties van dit voorstel verhogen wel de noodzaak van een integrale afweging van toekomstige investeringen en exploitatie uitgaven via de Programmabegroting. Er zullen zeker lastige keuzes gemaakt moeten worden, maar daar lopen wij niet voor weg.           

 

                                                                                               

 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations