fbpx

Gemeentebelangen kiest voor verkeersveiligheid bij basisscholen de Schalm en de Piramide

Dinsdag 4 augustus jl. werd de gemeenteraad teruggeroepen van vakantie voor een interpellatiedebat over de Jagersboschlaan. De initiatiefnemer SP werd daarbij gesteund door de andere oppositiepartijen D66 en CDA. Heel bijzonder was het dan ook dat het CDA, nota bene een mede-indiener, schitterde door afwezigheid. Dit werd door een van de raadsleden zelfs schokkend genoemd.
Voor GB waren de vragen van de SP, die aanleiding waren voor een interpellatiedebat, eerder technische vragen dan noodzakelijk voor een debat met spoedeisend karakter. Een interpellatiedebat is immers het zwaarst politieke middel.
De opmerking van de fractievoorzitter van de SP “ik kreeg niemand van het college telefonisch te pakken, maar ons persbericht naar de media was al weg om de raad terug te roepen van reces voor een interpellatiedebat”, was ronduit belachelijk. 
Waarom blijft Gemeentebelangen achter het besluit van het college (besluit van 20 maart 2018) staan?

Even terug in de tijd.
De Jagersboschlaan is van oudsher een openbare weg (510 meter lang). Voor het grootste gedeelte, tussen de Vijverboschweg en het Wildpad (370 meter) is autoverkeer nu al toegestaan. Voor het overige gedeelte tussen het Wildpad en Martinilaan (140 meter) niet. Dit is het gedeelte achter de 12 woningen van het Jachterf.
Eind 2017 is op basis van de door de raad unaniem vastgestelde structuurvisie (2013) en de visie Theresia door het vorige college besloten om de Jagersboschlaan te gaan verharden. De toenmalige wethouder Infrastructuur, voor kort tijdelijk fractievoorzitter van D66, bracht het dossier in het collegeoverleg van 20 maart 2018 (1 dag voor de verkiezingen) en daar werd unaniem besloten tot het verharden en openstellen van de gehele Jagersboschlaan.  Deze wethouder verzuimde echter om zowel de raad als de omgeving daarvan op de hoogte te brengen en liet dit over aan het volgende college. Toch vreemd, gelet op de huidige houding en standpunten van D66 op het verharden en openstellen van de Jagersboschlaan en de participatie/communicatie in het bijzonder richting de omwonenden.
Het huidig college ging onder aanvoering van wethouder van de Ven voortvarend van start en wist het rigoureuze plan van zijn voorganger, wat ten koste zou gaan van 25 monumentale bomen en veel groen, om te bouwen naar een stuk minder ingrijpend plan. 

Waarom wil de gemeente de Jagersboschlaan verharden en openstellen?
Zie hiervoor het eerder verschenen artikel in het Klaverblad van 18 maart jl.
In plaats van een brede gebiedsontsluitingsweg, zoals bv de Vijverbosweg, wordt gegaan naar een “auto te gast” straat met behoud van alle bomen en groen. Diverse onderzoeken tonen aan dat de openstelling geen gevolgen heeft voor de natuur en biodiversiteit van de Jagersboschlaan.
Gemeentebelangen heeft uiteraard gesproken met omwonenden van de Jagersboschlaan en kennisgenomen van de bezwaren op de plannen. Ook wij zijn van mening dat het een mooie laan is met zijn lommerrijke groen. En wij weten ook dat inwoners en organisaties hun wensen en belangen gehonoreerd willen zien vanuit het eigen deelbelang wat echter op gespannen voet staat met het algemeen belang.

Gemeentebelangen staat voor het algemeen belang en begrijpt werkelijk niet waarom het CDA, D66 en de SP vast blijven houden om extra autoverkeer over de Theresialaan (hoofdfietsroute) via de v.d. Pollstraat naar de van Voorst tot Voorststraat richting de Helvoirtseweg weg te willen sturen. Verkeercijfers tonen aan dat bij het niet openstellen van de Jagersboschlaan dit juist voor extra autoverkeer zorgt op genoemde wegen. Aan de Theresialaan zijn de basisscholen de Schalm en de Piramide gevestigd en daarnaast zijn er heel veel scholieren die via de Theresialaan / Titus Brandsmalaan fietsen om de nieuwe fietsenstalling van het Maurickcollege te bereiken. Echt onbegrijpelijk dit standpunt van de oppositiepartijen. En allemaal om te voorkomen dat achter de tuin van 12 woningen een “auto te gast ”straat komt te liggen?

Voor Gemeentebelangen is de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid bij basisscholen topprioriteit. In het verkiezingsprogramma 2018-2022 is dit al aangegeven en ook in het nieuwe verkiezingsprogramma krijgt verkeersveiligheid bij basisscholen de hoogste prioriteit.
Een van de belangrijke redenen voor de openstelling van de Jagersboschlaan is de spreiding van het gemotoriseerd verkeer van en naar de N65. In het door de raad unaniem vastgesteld VVP (Verkeers- en Vervoersplan) is besloten om het gemotoriseerd verkeer zo snel mogelijk af te wikkelen op de ringstructuur en niet door de woonwijken te sturen. 
Heel opmerkelijk was dat dit nog eens nadrukkelijk werd bevestigd door de opmerking van de fractie van D66 tijdens het interpellatiedebat waar deze aangaf dat het beleid van de gemeente Vught is om zo snel mogelijk verkeer vanuit de woonwijken naar de ringstructuur te leiden.  Nu de aansluiting van de Martinilaan op de N65 gaat vervallen is de Jagersboschlaan het kortste en snelste alternatief.
Het interpellatiedebat eindigde na 1,5 uur zonder motie of besluit.

 

 

 

 

Vught, N65

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations