fbpx

Solide programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 3
Donderdag 9 november jl. vond de raadsvergadering plaats waarin de programmabegroting 2018 en de burap 2 werden besproken. Fractievoorzitter Guus van Woesik blikt tevreden terug op de afgelopen 8 jaar, waarin deze coalitie daadkrachtig te werk is gegaan.

Gedurende deze bestuursperioden zijn langslepende dossiers aangepakt, waarvan het accommodatiebeleid een goed voorbeeld is. Maar ook de ontwikkelingen rond Rijksinfra PHS en de N65, onderwijshuisvesting, nieuwe accommodatie voor sport (bijvoorbeeld voor het atletiekcentrum van Prins Hendrik), voorzieningen voor het gymonderwijs, het jongerencentrum Elzenburg, Centrum West, het culturele centrum DePetrus en ook de investeringen in openbare ruimte en dan met name het opnieuw inrichten van de straten getuigen van een slagvaardig beleid. Doortastendheid wij ook terug in binnen het Sociaal Domein. Ondanks de door Rijksoverheid opgelegde bezuinigingen doen wij het hier in Vught goed, er is geen onherstelbare schade aangericht binnen het WMO beleid.
 
GB kijkt met veel vertrouwen uit naar de volgende bestuursperiode, die van 2018-2021. Verschillende projecten vinden in 2018 hun verdiende eindstreep. Zoals de start van de herinrichting van het Moleneindplein, de herontwikkeling Centrum Oost en de woningbouwontwikkeling op de diverse inbreilocaties (bijvoorbeeld Wieken 1 en Wieken 2).

Jeugdzorg is een belangrijk aandachtspunt. GB wil als gemeenteraad een duidelijk signaal afgeven over de financiële risico’s die de gemeente Vught loopt op dit beleidsonderdeel. Het aantal jongeren dat zwaardere, meer specialistische begeleiding nodig heeft stijgt. Het is onduidelijk of het huidige budget Jeugd toereikend is. GB wil niet dat Vught binnenkort geconfronteerd wordt met de vraag extra financiën beschikbaar te stellen en vraagt een harde toezegging van wethouder Heijboer om onze nadrukkelijke zorgen voor wat betreft de financien Jeugd onder de aandacht te brengen. Om dit heldere signaal af te geven aan het Ministerie, VNG (vereniging Nederlandse gemeenten) en de Provincie, is er op initiatief van GB een motie ingediend met daarin het verzoek voldoende budget beschikbaar te stellen voor jeugdzorg, of de verantwoordelijkheid van de uitvoering weer te leggen bij de landelijke overheid. (klik hier voor de motie) De motie werd unaniem aanvaard.

Andere aandachtspunten voor GB zijn:

  • De investeringen in Rijksinfra, met daaraan gekoppeld de diverse toezeggingen op wijk en straatniveau betreft de PHS en de N65 en o.a. de Vughtse regeling. Om deze toezeggingen en investeringen in de toekomst waar te kunnen maken, is de periode na 2021 cruciaal betreft onze financiële positie.
  • Het is voor GB duidelijk dat, om zoveel mogelijk aan al onze verplichtingen te voldoen, extra inkomsten genereren nodig is om ook in de toekomst een financieel sterke gemeente te blijven.
  • De uitdaging en ambitie extra inkomsten te genereren op het onderdeel programma en cultuur door stimulering van het toerisme door meer bekendheid te geven aan de Vughtse parels als bijvoorbeeld Kasteel Maurick, Cultureel Centrum DePetrus, Fort Isabella, Villa Bleyenburg en Huize Bergen. Of Vught rondom De Linie 1629, welke als rode draad door onze gemeentegrens loopt, door de huidige samenwerking binnen de regio, op de kaart te krijgen. Dit zou een mooie gelegenheid zijn om Vught tot trekpleister te maken, waardoor groei voor toerisme en economie.

Tot slot, de 8 koppige fractie van GB heeft geen enkele twijfel of zorg bij de voorliggende begroting 2018 en ziet met vertrouwen de volgende bestuursperiode tegemoet.

 

 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations