fbpx

Andere aansluiting van Kamers 1 (locatie Klaassen) op de Postweg.

Het bestemmingsplan Stadhouderspark Kamers 1 stond op de agenda van de commissie Ruimte van 25 januari 2018. Het plan is gelegen aan de parallelweg tussen de aansluiting Kampdijklaan en Louise de Colignylaan. Naast het aantal te bouwen woningen regelt dit bestemmingsplan ook de verkeersafwikkeling op de Postweg.

De raad had in 2016 al met een amendement het besluit genomen om het aantal woningen uit te breiden van 16 naar 30 met een mix van middel dure koop en woningen voor senioren. Het plan voorziet nu in 32 woningen, waarvan er 7 zijn bestemd voor senioren.

Echter de door het college voorgestelde verkeersontsluiting via de smalle erftoegangsweg Louise de Colignylaan werd sterk bekritiseerd. Tijdens de inspraakprocedure hebben veel bewoners bezwaar gemaakt tegen deze voor hen ongewenste aansluiting en alternatieven aangedragen. In het voorstel van het college diende het verkeer afgewikkeld te worden langs de voorkant van de woningen om vervolgens achter dezelfde woningen om aan te sluiten op de parallelweg. Voor de bewoners was het, zoals ze zeiden, alsof ze op een rotonde kwamen te wonen.

Het college hield echter vast aan een van de principes van Duurzaam Veilig nl. zo min mogelijk aansluitingen op een gebiedsontsluitingsweg, in dit geval de Postweg. Echter Duurzaam Veilig kent meerdere principes, nl. herkenbaarheid.
Dat betekent dat het wegverloop en wegbeeld herkenbaar moet zijn voor de gebruiker en geen verrassingen moet bevatten. Het voorspelbaar en consequent maken van verkeerssituaties. Zodat deze voor de weggebruiker logisch en makkelijk te begrijpen zijn (uniformiteit).

En dat was voor onze fractie de reden om niet in te kunnen stemmen met het voorstel. Op andere delen van de Postweg zijn al parallelwegen (fietsstraat) aangelegd die rechtstreeks ontsluiten op de Postweg.

Juist door de herkenbaarheid is Gemeentebelangen van mening dat de veiligheid van de weggebruiker, in het bijzonder van het langzaam verkeer, het meest gebaat is bij een rechtstreekse af- en aantakking van de parallelweg op de Postweg en uitgevoerd als fietsstraat.

Onze fractie zal dan ook een amendement voorbereiden om tot een betere oplossing te komen. Gezien de standpunten van de overige fracties tijdens de commissie zal het amendement op brede steun kunnen rekenen in de raadsvergadering van 8 februari 2018.

 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations