fbpx

Cromvoirt Verkiezingen 2020

- Gemeentebelangen Vught | Cromvoirt | Helvoirt  -


Verkiezingsprogramma 2021 - 2026

Blader eenvoudig door ons verkiezingsprogramma via bovenstaand "Flipbook"

Gebruik "volledig scherm" om het magazine voor een vergrote weergave

Gemeentebelangen vóór Cromvoirt

 1. Basisscholen in passende gebouwen met een veilige verkeerssituatie
 2. Helvoirt en Cromvoirt ontlasten door nieuwe transportweg voor (zwaar) verkeer          
 3. Verkeersveiligheid verbeteren op lokale wegen
 4. IJzeren man: uitdiepen recreatieplas en ruimte voor ontwikkeling
 5. Laagdrempelige (jeugd)zorg
 6. Actieplan voor gevolgen Corona op financiële gezondheid van inwoners en ondernemers
 7. Uitdaagrecht stimuleren door taken vanuit de gemeente over te dragen aan inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het overnemen van gemeente groen, ontmoetingsplekken in de wijk en duurzaamheidsinitiatieven zoals VET-Vught en KANT.
 8. Om een goede invulling te geven aan de omgevingswet is het als gemeente van belang om gebruik te maken van de uitgangspunten van het Netwerk ‘Right to Challenge’.  
 9. Inspraakbijeenkomsten worden structureel onderdeel van het besluitvormingsproces
 10. Burgerinitiatieven stimuleren, faciliteren en ondersteunen.
 11. Samenwerking met andere gemeenten bij grensoverschrijdende thema’s zoals; energietransitie, veiligheid, verkeer en vervoer
 12. Budget vrijmaken voor wijkgericht werken
 13. Kosten afvalstoffenheffing en rioolrecht zo laag mogelijk houden
 14. Uitgangspunt is dat gemeentelijke tarieven zoals WOZ niet harder mogen stijgen dan het inflatiepercentage
 15. Helvoirt mag in financieel opzicht niet nadelig worden beïnvloed door WOZ berekening
 16. Regionale samenwerkingen maximaal benutten (Agrifood, Regiodeal, Gebiedsontwikkeling Margriet, etc.)
 17. Opstellen van transparante begroting voor de verschillende beleidsterreinen en actief communiceren ter bevordering van het Uitdaagrecht
 18. Geldautomaat in Cromvoirt realiseren
 19. Meer kansen voor starters en jonge gezinnen, door:
  - Doorstroming naar betaalbare huur- en koopwoningen stimuleren i.s.m. woningcorporaties
  - Meer betaalbare koopwoningen realiseren, bijvoorbeeld op basis van erfpacht
 20. Meer geschikte woningen voor senioren, door:
  - Verhuisregeling: senioren met huurwoning met trap krijgen voorrang op gelijkvloerse huurwoning met eventuele verhuisvergoeding
  - Aandacht voor de ontwikkeling van levensbestendige- en seniorenwoningen in de buurt van voorzieningen in zowel Vught, Cromvoirt als Helvoirt
 21. Inwoners van de gemeente Vught en huishoudens met een sociaal en/of economische binding tegemoet komen in hun huisvestingsbehoefte
 22. Ruimte voor ruimte gelden flexibeler inzetten zodat meer variëteit geboden kan worden bij de ontwikkelingen van woningen voor onder andere starters en senioren
 23. Bestemmingsplannen uitsluitend vaststellen op hoofdlijnen. Meer flexibiliteit in het realiseren van woningbouw en inpassen van bewonerswensen
 24. Het aantal woningen in Cromvoirt geleidelijk laten groeien om de leefbaarheid te borgen. Onder andere door nieuwe woningen te realiseren voor starters en senioren, bijvoorbeeld tegen de randen van de bebouwde kom
 25. Gedoogbeleid Distelberg Helvoirt transformeren naar gelegaliseerde permanente bewoning binnen de kaders van de Provincie

Rijksinfra

 • Aanstellen van een ‘Ombudspersoon’ als schakel tussen bewoners en uitvoering

Verkeer en vervoer

 • Leefbaarheid Helvoirt en Cromvoirt verhogen door risicovolle verkeersbewegingen uit te sluiten door een nieuwe transportweg Helvoirt/Cromvoirt voor (zwaar) verkeer, een nieuwe, veilige toegangsweg voor de PI en een betere ontsluiting naar de N65
 • Extra aandacht voor verkeersveiligheid rondom scholen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt
 • Plan van aanpak om sluipverkeer tegen te gaan tijdens ombouw N65
 • Kritisch kijken naar inrichting van wijken. Herinrichting waar nodig in samenspraak met de wijkmakelaar. Bijvoorbeeld betere inrichting 30-km zones
 • Actief aanpakken asociaal rijgedag binnen de bebouwde kom, zowel de veroorzakers als de inrichting van de openbare ruimte
 • Pad Hoge Akker in ere herstellen en upgraden naar een veilig en gebruiksvriendelijk wandel/fiets- en ruiterpad zodat het contact met gemotoriseerd verkeer niet langer aan de orde is
 • Aandacht voor de positie van voetgangers door kritisch te kijken naar de aanleg en begaanbaarheid van de trottoirs binnen de gemeente

Groen, Energie en Klimaat

 • Behoedzaam omgaan met de groene gebieden in Vught
 • Waterhuishouding in de hele gemeente verbeteren. Onder andere door opvangen regenwater en door Wadi’s (wateropvang) aan te leggen
 • Inwoners enthousiasmeren om woning en tuin te vergroenen en verduurzamen. Hiervoor collectieve initiatieven stimuleren zoals onder andere in de samenwerking met KANT, DEH en VET Vught
 • Alternatieve energieopwekking en –opslag stimuleren waarbij we blijven kijken naar maatwerk zonder klakkeloos risicomijdend te kopiëren
 • Zelfbeheer door buurtbewoners van parken en groen eenvoudiger maken

Onderwijs

 • Veilige verkeerssituaties en routes bij scholen zoals rondom de Postweg, Theresialaan, St. Lambertusstraat
 • Voor alle dorpen aanbod van onderwijs, kinderopvang en BSO borgen
  Groeiontwikkelingen Mischa de Vries school en Kindcentrum de Leydraad volgen i.v.m. huisvestingbehoefte
 • Jaarlijks terugkomende EHBO lessen op zowel primair als voortgezet onderwijs
 • Extra aandacht voor jongeren die dreigen zonder startkwalificaties het onderwijs te verlaten

Sport

 • Samenwerking tussen scholen en sportverenigingen versterken, zodat meer inwoners van Vught kunnen sporten/in beweging komen. (gebruik maken van gymzalen van scholen tijdens daluren)
 • Om initiatieven van de sportclubs te ondersteunen willen wij een eenvoudig vergunningsproces en waar mogelijk een financiële ondersteuning kunnen bieden (projectsubsidie)
 • Sport voor iedere inwoner van de nieuwe gemeente mogelijk maken. In nauw overleg met Move Vught, sportverenigingen en gemeente Vught bekijken wat ervoor nodig is dat te bereiken.
 • Inzetten voor een rookvrije generatie
 • Behoud van hoogwaardige (natuurwater) zwemsport binnen de gemeente Vught

Accommodaties & Subsidies

 • Verbetering van de faciliteiten van de repetitieruimte voor de Cromvoirtse fanfare locatie ‘de Noot’
 • Onderzoek mogelijkheid duurzaamheidssubsidies verenigingen
 • Ruimte bieden aan verenigingen om eigen initiatieven te ontplooien om inkomsten te genereren om zodoende financieel onafhankelijk te worden
 • Onderzoek starten naar het verduurzamen van accommodaties van verenigingen om de energielasten terug te dringen en zodoende een bijdrage aan het milieu te leveren

Veiligheid

 • Laagdrempelige (jeugd)zorg door inlooppunt bij wijksteunpunten en/of scholen  HelvoirThuis, Elzenburg, The Battle Axe, en) voor ouder, kind/jongere of buur
 • Kwaliteit van Wegwijs+ verhogen en omslag laten maken van dienstverlenend naar zorg verlenend
 • Helvoirt de overstap laten maken van het Sociaal Loket in Boxtel naar Wegwijs+ in Vught
 • Een gebruiksvriendelijk en professioneel digitaal loket
 • Initiatieven stimuleren die er op gericht zijn dat inwoners elkaar onderling kunnen ondersteunen en helpen
 • Stimuleren initiatieven die bijdragen aan dementievriendelijke gemeente, zoals het geheugencafé in samenspraak met Vereniging 55+ Helvoirt , DVG (Dementie vriendelijke gemeente) en Ouderen Samen

Jeugd

 • Jongerenactiviteiten opzetten op het gebied van sport, cultuur, clubs, vrijwilligerswerk i.s.m. de bestaande organisaties in Vught, Cromvoirt en Helvoirt

Economie

 • Gezamenlijke initiatieven van ondernemers met een meerwaarde voor de samenleving mogelijk te maken middels bijvoorbeeld een ondernemersfonds
 • Bedrijfscontactfunctionaris zichtbaarder maken en inzetten om binding en samenwerking met ondernemers te verbeteren
 • Het verder uitbouwen van het Maatschappelijk Verantwoord Inkoop beleid
 • Inzetten van om-, her- en bijscholingstrajecten die passen bij de verwachte werkgelegenheid van de regio

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations