fbpx

Vught Verkiezingen 2020

- Gemeentebelangen Vught | Cromvoirt | Helvoirt  -


Verkiezingsprogramma 2021 - 2026

Blader eenvoudig door ons verkiezingsprogramma via bovenstaand "Flipbook"

Gebruik "volledig scherm" om het magazine voor een vergrote weergave

Speerpunten Gemeentebelangen vóór Vught

 1. Jij bepaalt en de nieuwe wijkmakelaar denkt met je mee (aanstellen van wijkmakelaars)
 2. Basisscholen in passende gebouwen met een veilige verkeerssituatie
 3. Betaalbaar wonen in een gezond leefklimaat
 4. Verkeersveiligheid verbeteren op lokale wegen.
 5. Spoorzone: minder trillinghinder en het beperken van risico’s goederenvervoer
 6. Aanpak van leegstand winkels Centrum Vught
 7. IJzeren man: uitdiepen recreatieplas en ruimte voor ontwikkeling
 8. Laagdrempelige (jeugd)zorg
 9. Actieplan voor gevolgen Corona op financiële gezondheid van inwoners en ondernemers
 10. Uitdaagrecht stimuleren door taken vanuit de gemeente over te dragen aan inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het overnemen van gemeente groen, ontmoetingsplekken in de wijk en duurzaamheidsinitiatieven zoals VET-Vught en KANT.
 11. Om een goede invulling te geven aan de omgevingswet is het als gemeente van belang om gebruik te maken van de uitgangspunten van het Netwerk ‘Right to Challenge’.  
 12. Inspraakbijeenkomsten worden structureel onderdeel van het besluitvormingsproces
 13. Burgerinitiatieven stimuleren, faciliteren en ondersteunen.
 14. Samenwerking met andere gemeenten bij grensoverschrijdende thema’s zoals; energietransitie, veiligheid, verkeer en vervoer.
 15. Budget vrijmaken voor wijkgericht werken
 16. Kosten afvalstoffenheffing en rioolrecht zo laag mogelijk houden
  Uitgangspunt is dat gemeentelijke tarieven zoals WOZ niet harder mogen stijgen dan het inflatiepercentage
 17. Regionale samenwerkingen maximaal benutten (Agrifood, Regiodeal, Gebiedsontwikkeling Margriet, etc.)
 18. Opstellen van transparante begroting voor de verschillende beleidsterreinen en actief communiceren ter bevordering van het Uitdaagrecht
 19. Meer kansen voor starters en jonge gezinnen, door:
  -    Doorstroming naar betaalbare huur- en koopwoningen stimuleren i.s.m. woningcorporaties
 20. Meer betaalbare koopwoningen realiseren, bijvoorbeeld op basis van erfpacht
 21. Meer geschikte woningen voor senioren, door:
  -    Verhuisregeling: senioren met huurwoning met trap krijgen voorrang op gelijkvloerse huurwoning met eventuele verhuisvergoeding
 22. Aandacht voor de ontwikkeling van levensbestendige- en seniorenwoningen in de buurt van voorzieningen in zowel Vught, Cromvoirt als Helvoirt
 23. Inwoners van de gemeente Vught en huishoudens met een sociaal en/of economische binding tegemoet komen in hun huisvestingsbehoefte
 24. Ruimte voor ruimte gelden flexibeler inzetten zodat meer variëteit geboden kan worden bij de ontwikkelingen van woningen voor onder andere starters en senioren
 25. Bestemmingsplannen uitsluitend vaststellen op hoofdlijnen. Meer flexibiliteit in het realiseren van woningbouw en inpassen van bewonerswensen
 26. De Wieken I; oude Willibrordusschool. Betaalbare en middeldure segment huur- en koopwoningen en- appartementen
 27. De Wieken 2; oude Lidwinaschool: 40 zorgappartementen ism Vughterstede voor senioren in sociale huur en middenhuur segment en levensbestendige koopwoningen en -appartementen in het betaalbare en middeldure segment
 28. Wolfskamerweg 20-22; 45 betaalbare appartementen waaronder sociale- en middeldure huurwoningen
 29. De Baarzen, oude baarzenschool, een mix van betaalbare koop- en huurwoningen
 30. Isabellaveld, fase 2: 60 huur- en koopwoningen in het betaalbare, middeldure en dure segment
 31. Inzet blijft om op locatie Reinier van Arkel te komen tot een inclusieve woon/zorgwijk die optimaal geïntegreerd is als leefomgeving voor bijvoorbeeld starters maar ook voor bijvoorbeeld kamerverhuur voor jongeren en statushouders. Ook biedt dit terrein de ruimte voor alternatieve woonvormen zoals ‘tiny houses’
 32. Theresiaveld: 100 woningen die een mix vormen van betaalbare, middeldure huur- en koopwoningen die zowel levensbestendig als starterswoningen bevatten en gericht zijn op de kleinere huishoudens
 33. Locatie Vijverbosweg/Hoevensestraat, haalbaarheidsonderzoek
  De ‘Vughtse regeling’ wordt voortgezet én uitgebreid naar Helvoirt
  Spoorzone: minder trillinghinder en het beperken van risico’s goederenvervoer
 34. Aanstellen van een ‘Ombudspersoon’ als schakel tussen bewoners en uitvoering
 35. Geluidsschermen en raildempers spoortraject  Vught - Tilburg
  Integrale aanpak van de werkzaamheden betreft de samenhang tussen de N65 en het Spoor
 36. Uitwerken inrichting omgeving in overleg met bewoners en andere belanghebbenden voor spoor en N65
 37. Aanpak geluidsoverlast bij het knooppunt van de drie snelwegen tussen de snelwegen  A2, A65 en N65 bij Eikendonck en omgeving
 38. Leefbaarheid Helvoirt en Cromvoirt verhogen door risicovolle verkeersbewegingen uit te sluiten door een nieuwe transportweg Helvoirt/Cromvoirt voor (zwaar) verkeer, een nieuwe, veilige toegangsweg voor de PI en een betere ontsluiting naar de N65
 39. Extra aandacht voor verkeersveiligheid rondom scholen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt
 40. De aanleg van de ondertunneling van de Wolfskamerweg zo spoedig mogelijk realiseren om de bereikbaarheid binnen Vught te kunnen garanderen tijdens de werkzaamheden aan N65 en spoor
 41. Kritisch kijken naar inrichting van wijken. Herinrichting waar nodig in samenspraak met de wijkmakelaar. Bijvoorbeeld betere inrichting 30-km zones
 42. Onderzoek parkeerbeleid om de parkeerdruk in wijken te verminderen
  Actief aanpakken asociaal rijgedag binnen de bebouwde kom, zowel de veroorzakers als de inrichting van de openbare ruimte
 43. Aandacht voor de positie van voetgangers door kritisch te kijken naar de aanleg en begaanbaarheid van de trottoirs binnen de gemeente
 44. Behoedzaam omgaan met de groene gebieden in Vught
 45. Waterhuishouding in de hele gemeente verbeteren. Onder andere door opvangen regenwater en door Wadi’s (wateropvang) aan te leggen
 46. Inwoners enthousiasmeren om woning en tuin te vergroenen en verduurzamen. Hiervoor collectieve initiatieven stimuleren zoals onder andere in de samenwerking met KANT, DEH en VET Vught
 47. Alternatieve energieopwekking en –opslag stimuleren waarbij we blijven kijken naar maatwerk zonder klakkeloos risicomijdend te kopiëren
 48. Zelfbeheer door buurtbewoners van parken en groen eenvoudiger maken
 49. Vervanging noodlokalen Basisschool De Koningslinde en uitbreiding d.m.v. nieuwbouw basisschool de Lichtstraat
 50. Veilige verkeerssituaties en routes bij scholen zoals rondom de Postweg, Theresialaan, St. Lambertusstraat
 51. Mogelijk maken van technisch onderwijs. Waar mogelijk in samenwerking met het technisch bedrijfsleven en onderwijsinstellingen
 52. Voor alle dorpen aanbod van onderwijs, kinderopvang en BSO borgen
 53. Realiseren nieuwe school Zuiderbos binnen beschikbare budget Overheid
 54. Groeiontwikkelingen Mischa de Vries school en Kindcentrum de Leydraad volgen i.v.m. huisvestingbehoefte
 55. Jaarlijks terugkomende EHBO lessen op zowel primair als voortgezet onderwijs
 56. Stimuleren van volwassenonderwijs  (in het kader van om- en bijscholing) in samenwerking met lokale ondernemers, UWV, onderwijsinstellingen en gemeente zodat ingespeeld kan worden op lokale ontwikkelingen en behoeften
 57. Extra aandacht voor jongeren die dreigen zonder startkwalificaties het onderwijs te verlaten
 58. Aanvang realiseren nieuwe sportaccommodatie Zwaluw V.F.C.
 59. Samenwerking tussen scholen en sportverenigingen versterken, zodat meer inwoners van Vught kunnen sporten/in beweging komen. (gebruik maken van gymzalen van scholen tijdens daluren)
 60. Om initiatieven van de sportclubs te ondersteunen willen wij een eenvoudig vergunningsproces en waar mogelijk een financiële ondersteuning kunnen bieden (projectsubsidie)
 61. Sport voor iedere inwoner van de nieuwe gemeente mogelijk maken. In nauw overleg met Move Vught, sportverenigingen en gemeente Vught bekijken wat ervoor nodig is dat te bereiken.
 62. Inzetten voor een rookvrije generatie
 63. Behoud van hoogwaardige (natuurwater) zwemsport binnen de gemeente Vught
 64. Aansluiting zoeken bij initiatieven uit de samenleving om binnenzwemwater te realiseren
 65. Verbeteren kwaliteit zwemwater IJzeren Man door uitdiepen van recreatieplas en ruimte voor doorontwikkeling van de faciliteiten bij de IJzeren Man
 66. Verbinding tussen het HelvoirThuis en de Speeldoos om een optimale culturele invulling te kunnen geven
 67. In samenspraak met Stichting de Speeldoos komen tot een nieuwe ontwikkeling van een cultureel centrum met ruime mogelijkheden, waaronder ook een variëteit aan commerciële activiteiten
 68. Toerisme stimuleren, onder andere  door verdere aanleg van de Zuiderwaterlinie 1629 en promoten van Goghroute
 69. Realiseren van een aantal nieuwe cultuur historische trekpleisters: Uitkijkpunt De Hollandsche Dijk (hét sluitstuk van de Linie van Frederik Hendrik), Nieuwe brug naar Fort Isabella en een Brabants buitenmuseum op Oud-Herlaer met een verbinding per pont vanaf Kasteel Maurick
 70. In gesprek gaan met Stichting DePetrus, maar ook de Petrus B.V. om dit succesvolle ontmoetingscentrum betaalbaar en toegankelijk te houden voor de Vughtse inwoner
 71. Elzenburg, ook als ontmoetingscentrum voor álle bewoners van Vught Zuid
 72. Passende repetitieruimte voor harmonie Kunst Adelt in Helvoirt
 73. Onderzoek mogelijkheid duurzaamheidssubsidies verenigingen
 74. Ruimte bieden aan verenigingen om eigen initiatieven te ontplooien om inkomsten te genereren om zodoende financieel onafhankelijk te worden
 75. Onderzoek starten naar het verduurzamen van accommodaties van verenigingen om de energielasten terug te dringen en zodoende een bijdrage aan het milieu te leveren
 76. Bewoners betrekken bij de inrichting van hun woon- en leefomgeving in het kader van (sociale) veiligheid
 77. Bovenmatige inzet van onze wijkagenten op het zorgpark Voorburg sterk verminderen door structurele andere aanpak vanuit instelling
  Verdiepingsslag in de samenwerking en aanpak handelswijze verwarde personen
 78. Vaste locatie realiseren voor buurtpreventieteam
 79. De gehele gemeente Vught hartveilig maken en onderhoudsprogramma huidige AED’s opstarten op openbare plaatsen
 80. Aanschaffen mobiel camerasysteem voor efficiënte en accurate werkwijze bij onveiligheid.
 81. Stimuleren preventieve aanpak drugsgebruik onder jongeren in samenwerking met wijksteunpunten, jongerenwerk en initiatieven zoals Herstelvoirt
 82. Beperken vuurwerkoverlast
 83. Aanpak overlast van ratten, ongedierte en zwerfafval
 84. Adequaat inspelen op dreigende financiële problemen bij inwoners ten gevolge van de coronacrisis, waarbij de gemeente werkt vanuit de één loket’ gedachte
 85. Initiatieven stimuleren die gericht zijn op versterking van onze inwoners enerzijds en armoedeverzachting anderzijds, waarbij activering en deelnemen aan de lokale samenleving inzet is
 86. De ‘meedoenregeling’ wordt actief ingezet waarbij Gemeentebelangen een integrale aanpak voor ogen heeft voor armoedebestrijding zodat tussen gemeente, Welzijn, Woningbouw Onderwijs en bestaande initiatieven binnen onze gemeente nog beter wordt samengewerkt
 87. Voortzetten inzet coördinator Kinderen in Armoede
 88. Laagdrempelige (jeugd-)zorg door het creëren van inloopmogelijkheden en ontmoetingsplekken voor ouders, kinderen en jongeren, in wijksteunpunten en scholen.
 89. Kwaliteit van Wegwijs+ verhogen en omslag laten maken van dienstverlenend naar zorgverlenend
 90. Een gebruiksvriendelijk en professioneel digitaal loket
 91. Afname van wachttijden bij Hulp in Natura
 92. Verdere afstemming en pragmatische aanpak tussen Wegwijs+, GGD, politie, GGZ en overig betrokken instellingen/organisaties. Met accent op maatwerk en waar nodig herijken
 93. Meer werken vanuit onafhankelijke cliëntondersteuning waarbij eigen regie centraal staat en het netwerk maximaal gestimuleerd wordt om de zorg te ontlasten
 94. Initiatieven stimuleren die er op gericht zijn dat inwoners elkaar onderling kunnen ondersteunen en helpen
 95. Medewerking verlenen aan ontwikkeling van nieuw gezondheidscentrum Moleneind
 96. Zorgen voor voldoende toiletten in de openbare gebouwen/ruimte
 97. Stimuleren initiatieven die bijdragen aan dementievriendelijke gemeente, zoals geheugencafé
 98. Opzetten Jeugdraad om actief bij plan en besluitvorming te betrekken door een stem te geven zodat ze gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven
 99. Verdere uitbouw Elzenburg als centrum voor Vughtse jeugd
 100. Vermijden van eenzaamheid onder jongeren en aanleren vroegtijdig hulp te vragen en te geven (bijvoorbeeld bijles, sportmaatje, activiteiten en hobby’s  delen)
 101. Voorlichting over veilig gebruik social media en risico’s bij drugsgebruik
  Jongerenactiviteiten opzetten op het gebied van sport, cultuur, clubs, vrijwilligerswerk i.s.m. de bestaande organisaties in Vught, Cromvoirt en Helvoirt
 102. Aanpak winkelleegstand centrum Vught en handhaven gratis parkeren
  Gebruik maken van innovatieve aanbestedingsvormen zoals bijvoorbeeld bouwteams en bij de opstelling van inkoopstrategieën lokale, geschikte ondernemers in beeld brengen
 103. Optimale betrokkenheid van lokale ondernemers bij ombouw van N65 en spoor
 104. Onderzoek naar vestigingsmogelijkheden voor kleinschalige bedrijfsruimten zoals de Schakel
 105. Gezamenlijke initiatieven van ondernemers met een meerwaarde voor de samenleving mogelijk te maken middels bijvoorbeeld een ondernemersfonds
 106. Bedrijfscontactfunctionaris zichtbaarder maken en inzetten om binding en samenwerking met ondernemers te verbeteren
 107. Het verder uitbouwen van het Maatschappelijk Verantwoord Inkoop beleid
 108. Inzetten van om-, her- en bijscholingstrajecten die passen bij de verwachte werkgelegenheid van de regio

Onze kandidaten uit Vught

17.

Vught
Johan Paymans

Vught MAG gezien worden

28.

Vught
Anton van Genuchten

31.

Vught
Giel Schuurmans

Leefbaar en bestuurbaar Vught

33.

Vught
Bram Swanenberg

 

34.

Vught
Stijn Timmermans

 

38.

Vught
Peter Pennings

Samen bouwen aan de toekomst

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations