Gebiedsvisie N65 West

N65 schets

In de gebiedsvisie is de gemeentelijke ambitie vastgelegd voor de geluidwerende voorzieningen langs het westelijke gedeelte van de N65. Deze visie ligt in het verlengde van de vastgestelde structuurvisie “één Vught” waarin de kaders zijn aangegeven hoe om te gaan met de inpassing van de infrastructuur in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit versus bescherming tegen milieuoverlast.

Met deze gebiedsvisie kan de gemeente invloed uitoefenen op Rijkswaterstaat bij de keuze van de geluidsmaatregelen. Gemeentebelangen is blij met de keuze van het college om de N65 niet over de gehele lengte tussen schermen van 6 meter weg te stoppen. De A2 is een mooi voorbeeld wat er dan van Vught nog zichtbaar blijft. De ambitie nu is een continue hoogte van schermen van 1,50 meter.

Lees meer