Zwaluw VFC een club om op te bouwen

Tijdens de commissievergadering Ruimte zijn de nieuwbouwplannen van Zwaluw VFC voor een toekomstbestendige club ter opiniëring aan de raad voorgelegd. De raad was hierover reeds eerder geïnformeerd door het bestuur van Zwaluw VFC tijdens de informatieavond op 12 november jl. in het Zwaluwnest. De plannen zijn toen uitgebreid toegelicht door een enthousiast bestuur en de aanwezige raadsleden werden uitgenodigd de oude kleedkamers eens goed te bekijken.
Gemeentebelangen hoeft niet overtuigd te worden van het maatschappelijk belang van de lokale voetbalvereniging. Dat was ons natuurlijk al bekend. Het feit dat de club nog steeds groeiende is en nu ook met steeds meer meisjes, met het opkomende damesvoetbal, vereist natuurlijk aanpassingen van de bestaande faciliteiten. En daar willen we ook graag in voorzien. Gemeentebelangen is er dan ook voorstander van dat de betreffende oude kleedkamers, alsmede de toegezegde extra kleedkamers op een duurzame en energiezuinige wijze herbouwd worden op een andere plek, die als fase opgenomen kan worden in het te realiseren nieuwbouwplan van de voetbalclub. Daarmee komen wij de club tegemoet en biedt het hen ruimte om bijvoorbeeld het nieuwe Zwaluwnest daar bovenop te bouwen. Precies zoals in de intentieovereenkomst vermeld.

Lees meer

Druk bezochte openbare fractievergadering, de burger weet ons te vinden

Gemeentebelangen is blij met de drukbezochte openbare fractievergadering van dinsdag jl., waarbij diverse burgers graag van de gelegenheid gebruik maakten hun standpunten toe te lichten.
Tijdens de openbare fractievergaderingen van Gemeentebelangen, die gehouden worden bij café Den Heuvel, komen alle onderwerpen aan bod die tijdens de commissievergaderingen besproken zullen worden.
Uiteraard is er ook ruimte om overige onderwerpen, waar u als burger of ondernemer mee te maken heeft, bespreekbaar te maken.
De informele sfeer en laagdrempelige omgeving biedt ruimte om van gedachten te wisselen met de fractie, zodat meer inzicht verkregen kan worden.
Gemeentebelangen hecht veel waarde aan de mening van Vughtse en Cromvoirtse inwoners. Wij halen onze kracht al jaren door tussen de burgers in te staan in gesprek te blijven met onze achterban. De aankondiging van de openbare fractievergaderingen staan vermeld in het Klaverblad. Maar mocht u tussentijds al met ons van gedachten willen wisselen, kunt u natuurlijk al eerder contact met ons opnemen via de button ‘Contact’ op deze website.

Lees meer

Succes voor GB wethouder Rijksinfra Guus van Woesik

Succes voor Vught en Helvoirt!                                    
Door het Voorkeursalternatief plus (VKA+) goed te keuren hebben het Rijk, de Provincie en Gemeenten een belangrijke slag geslagen in de toekomstige aanpak van de N65.

Zo zijn de volgende aanvullende besluiten genomen:
- Wegvlak tussen kruisingen  J.F.Kennedylaan – Boslaan: wordt half verdiept
- Ongelijkvloerse Kruising Boslaan
- Ongelijkvloerse kruising Torenstraat (Helvoirt)
- Fietstunnel Kreitsestraat (Helvoirt)
- Aanleg van een parallelwegenstructuur

Reeds eerder werd besloten om de kruisingen met de J.F. Kennedylaan en De Bréautélaan ongelijkvloers (verdiept) te maken.

Lees meer

Programmabegroting 2019

Bij de raadsvergadering van 8 november j.l. stond de Programmabegroting 2019 op de agenda. Één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar voor de gemeenteraad. Onze fractievoorzitter, Siebren van der Zee, liet weten dat Gemeentebelangen een tevreden fractie is. Een solide begroting, ondanks de miljoenen investeringen in Rijksinfrastructuur en het verwerken van de financiële gevolgen van het nieuwe bestuursakkoord kan Vught de komende jaren werken met een ruimschoots dekkende begroting. Vught is goed uit de crisis gekomen en heeft meegelift op de economische groei. In het nieuwe bestuursakkoord zijn extra uitgaven meegenomen voor nieuw beleid in 2019 voor een bedrag van € 451.000 en rond de 1,4 miljoen voor de volgende 3 jaren. Dat lijkt niet zoveel, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat het college de grootste prioriteit toekent aan de Rijksinfra en met name de N65. 

Lees meer

Reactie op teleurstelling enkele Ploegveldbewoners

Onlangs kreeg fractievoorzitter Siebren van der Zee een verzoek van het Brabants Dagblad om te willen reageren op het feit dat enkele Ploegveldbewoners nogal teleurgesteld zijn in Gemeentebelangen om niet met deze bewoners in gesprek te willen gaan over hun zorgen omtrent de centrumontwikkelingen en hun verzoek afdeed met verwijzing naar blz.9 van het coalitieakkoord.
In eerste instantie werd de reactie van onze fractievoorzitter wegens plaatsgebrek niet geplaatst in de editie van het Brabants Dagblad van vrijdag 16 november, maar hij kreeg de toezegging deze in de editie van zaterdag daarop terug te zien om Gemeentebelangen niet tekort te doen. Ook die toezegging ging niet door en het werd uiteindelijk een premium artikel op de website van de krant.

Lees meer