Openbare fractiebijeenkomst Gemeentebelangen

Op dinsdag 27 november 2018 om 20.00 uur houdt Gemeentebelangen een openbare fractiebijeenkomst in Café- Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught. De fractie wil graag met u praten over de voorstellen voor de komende commissievergaderingen Ruimte, Bestuur en Samenleving en de Raadsvergadering.
Daarnaast is er op 18 december 2018 een extra Raadsvergadering over het herindelingsontwerp van de gemeente Haaren. Vragen hierover kunt u ook tijdens deze bijeenkomst stellen. Indien u zelf een onderwerp heeft dat u wilt bespreken, dan zullen we hier graag naar luisteren en met u hierover in gesprek gaan.
Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom!

Gemeenteraad laat Jeugd- & Jongeren Centrum Elzenburg niet in de steek.

jjc 3

In de raadsvergadering van 11 oktober jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met een jaarlijkse exploitatiebijdrage van €115.000,00 voor Jeugd- & Jongeren Centrum Elzenburg, dit voor 2 jaar.
Met het extra budget kan bestuursorgaan Elzenburg scenario 2 uitvoeren van het businessplan dat geschreven is door het onafhankelijk bureau Praesentis.
In dit businessplan staat beschreven waarom JJC Elzenburg niet draait op de manier die we graag zien. Ook staan er in het businessplan 3 aanbevelingen (scenario’s) die er genomen kunnen worden door het bestuursorgaan. Van deze 3 scenario’s, pakt scenario 2 alle voor- en nadelen op een reële manier aan. Er worden plannen gemaakt en doelen gesteld. Gemeentebelangen kan zich goed vinden in dit scenario en is blij dat Jeugd- & Jongeren Centrum Elzenburg een nieuwe kans wordt geboden. Uiteraard zal dit van alle participanten de nodige aanpassingen vergen, maar daar ligt ook voor hen een mooie kans. Rozenoord, JJ en Brightside zijn de belangrijkste participanten en er ligt voor deze clubs dan ook een belangrijke taak om de plannen te doen slagen. Er zal eensgezindheid moeten zijn, er zal goed samen gewerkt moeten worden en men zal open moeten staan voor nieuwe ideeën en mensen. Aan enthousiaste mensen ligt het niet bij deze clubs, daar zijn wij van overtuigd. Er is ook een belangrijke taak weggelegd voor de nieuwe locatiemanager, deze betaalde kracht zal moeten sturen en verbinden. Zoals de heer Jansen, voorzitter van bestuursorgaan Elzenburg, in de commissievergadering vertelde: “Jeugd- & Jongeren Centrum Elzenburg moet gaan bruisen en dan moet geld niet het belangrijkste zijn”. Daar zijn wij het mee eens, het gaat om Vughtse jeugd en jongeren.
Gemeentebelangen heeft vertrouwen in het plan en in de mensen die het moeten uitvoeren en hopen dat Jeugd- & Jongeren Centrum Elzenburg een prachtig, bruisend, functioneel centrum wordt, waar iedereen heel trots op kan zijn.

Theater de Speeldoos moet open blijven

Dit standpunt deelt Gemeentebelangen van harte, maar niet tegen iedere prijs.
Het is een publiek geheim dat het niet botert tussen de gemeente Vught en het bestuur van theater De Speeldoos. Onduidelijkheden over wederzijdse verplichtingen of het niet nakomen daarvan leidden tot onderling onbegrip.

Gemeentebelangen vindt het terecht dat door een raadsmeerderheid werd besloten tot het instellen van een onafhankelijk onderzoek door het gerenommeerde Bureau Berenschot naar de besteding van de gemeentelijk subsidie door Theater De Speeldoos.Het bleek voor Berenschot niet mogelijk om aan de hand van de door theater De Speeldoos overgelegde stukken helder te krijgen of de subsidie wordt besteed aan amateurkunst, waarvoor het immers bedoeld was, of toch naar professionele kunsten gaat waar nadrukkelijk geen subsidie voor is verleend.
Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek en circa 150 vertrouwelijke documenten waarover de Gemeenteraad kon beschikken, heeft de raad besloten de uitbetaling van subsidie anders vorm te geven.

Lees meer

Openbare fractiebijeenkomst Gemeentebelangen

U I T N O D I G I N G
 
Op dinsdag 25 september a.s. houdt Gemeentebelangen om 20.00 uur een openbare fractiebijeenkomst in Café Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught.
 
De fractie wil graag met u praten over de voorstellen voor de komende commissievergaderingen Ruimte, Bestuur en Samenleving en de Raadsvergadering.

Lees meer

Verkeersonveilige situatie aansluiting serviceflat Eikendonck

foto Eikendonck

Onlangs is bij onze fractie door bewoners van serviceflat Eikendonck aandacht gevraagd voor de verkeersonveilige situatie ter plaatse van de aansluiting van Eikendonck op de Taalstraat. Bij het uitrijden wordt het uitzicht naar rechts (beplanting) zowel als links (bomen) belemmerd. Daarnaast is het aanwezige zebrapad alleen te bereiken door over het fietspad te lopen, tegen het verkeer in.

Lees meer